Protectia Consumatorilor | Procese

Hotararea judecatoriei prin care Aedificium, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, si statul sunt obligati sa achite unui client prima de stat

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2023-02-02 13:13

Sentinta Judecatoriei Sector 1 prin care statul, prin Ministerul Dezvoltarii, si Aedficium Banca pentru Locuinte, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, sunt obligati sa achite prima de stat unui fost client al bancii care, similiar cu restul clientilor, nu au mai primit banii prevazuti in contracte incepand din 2015, in urma unui control al Curtii de Conturi:

Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI SECȚIA A-II-A CIVILĂ

Sentința civilă Nr. 7464/2021 Ședința publică de la 20.08.2021

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 19.02.2021 sub nr. _____________ pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, reclamanta B____ B____ în contradictoriu cu pârâții C_________ C____ C_____ Locuințe SA și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a solicitat instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună obligarea primului pârât la plata sumei de 439 de lei cu titlu de tranșa I a primei de stat pentru anul 2014, obligarea pârâților, în solidar, la plata sumei de 770 de euro cu titlu de primă de stat aferentă perioadei 2014 (parțial) – 2019, precum și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a susținut că, la data de 07.10.2014, a încheiat cu primul pârât un contract de economisire-creditare pentru suma de 15.000 de lei, care ulterior a fost majorată la 30.000 de lei.

În continuare, a arătat că, la data de 27.01.2020, a solicitat rezilierea contractului, fiind îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de stat, însă primul pârât a blocat suma de 439 de lei, în timp ce ambii pârâți nu au procedat la achitarea primelor de stat.

În drept, reclamanta a invocat dispozițiile OUG nr. 99/2006, ale Ordinului nr. 509/2009, art. 1270 C. civ. și art. 451, art. 453 și art. 223 alin. (3) C. proc. civ.

În dovedire, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată (fila 3).

Pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivare, a învederat că, pentru acordarea primei de stat, beneficiarul trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute de lege, printre care și aceea de a prezenta documente justificative pentru cheltuieli efectuate cu titlu locativ, lucru neîndeplinit în speță.

În drept, pârâtul a invocat dispozițiile art. 205 C. proc. civ.

În dovedire, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Pârâta C_________ C____ C_____ Locuințe SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivare, a precizat că și-a îndeplinit toate obligațiile față de reclamantă, plata ratelor trebuind a fi efectuată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În dovedire, pârâta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

În temeiul art. 258 alin. (1) rap. la art. 255 alin. (1) C. proc. civ., instanța a încuviințat pentru părți proba cu înscrisuri, socotind-o admisibilă potrivit legii și concludentă.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în prezenta cauză, reține următoarele:

În fapt, la data de 07.10.2014, între reclamantă și pârâta C_________ C____ C_____ Locuințe SA, a fost încheiat contractul de economisire-creditare nr. RO58 RZBL ______________ 2801, pentru o sumă de 15.000 de lei (filele 5-8).

Ulterior, la data de 23.01.2017, a fost întocmit un act adițional de modificare, suma fiind majorată la 30.000 de lei (filele 9-10).

Din situația contului (filele 14-15) reiese că, la data de 31.01.2020, contractul de credit a fost reziliat, suma de 30.925,15 lei fiind virată către reclamantă. Totodată, din același mijloc de probă rezultă că suma de 439 de lei a fost blocată.

În drept, în conformitate cu art. 311 din OUG nr. 99/2006, „Fiecare persoană fizică client al unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu banca respectivă, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative: a) este cetățean român; b) are domiciliul în România; c) anterior solicitării primei de stat își manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanții autorizați ai băncii și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat și a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore și al celor puse sub interdicție, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”. În continuare, art. 312 stabilește că „(1) Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client. (2) Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire. (3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu băncile de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2). (4) La calculul primei de stat se iau în considerare toate depunerile efectuate de client, cu excepția celor destinate acoperirii costurilor legate de deschiderea, administrarea și încetarea contractului de economisire-creditare. (5) Clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ pot cesiona contractele de economisire-creditare. Cesionarul poate beneficia de prima de stat aferentă depunerilor efectuate de cedent, indiferent de numărul de contracte cesionate și/sau al contractelor încheiate în nume propriu, fără însă ca prin cumularea primelor de stat să poată depăși limita maximă anuală stabilită la alin. (2). (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația în care cesiunea are loc între soț, soție, copiii, precum și părinții soților, cesionarul va beneficia integral de prima de stat aferentă depunerilor cedentului, indiferent de numărul contractelor cesionate, precum și de prima de stat care se cuvine cesionarului în temeiul contractelor încheiate în nume propriu, cu condiția ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ. (7) După încheierea contractului/contractelor de cesiune, pentru anul/anii de economisire următor/următori, titularul poate beneficia de prima de stat în limita plafonului prevăzut la alin. (2)”.

Totodată, în temeiul art. 315 din OUG nr. 99/2006, „(1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani. (2) Pentru a beneficia în mod efectiv de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să îndeplinească, pe lângă condiția prevăzută la alin. (1), și condiția potrivit căreia înainte de expirarea duratei minime de 5 ani soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. (3) Pentru a beneficia de prima de stat, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2), clienților li se pune la dispoziție soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat aceștia au obligația ca, în termen de maximum 6 luni de la încasarea soldului economisit, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia. În cazul în care utilizarea sumei cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ nu este dovedită de clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ în termenul stabilit, aceasta nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), clienții pot solicita acordarea unui credit în domeniul locativ cu finanțare anticipată sau intermediară, anterior împlinirii celor 5 ani”.

Din interpretarea dispozițiilor citate reiese că, pentru acordarea primei de stat, există două tipuri de condiții, și anume condiții de eligibilitate și condiții de plată.

Condițiile de eligibilitate constau în cetățenia română, domiciliul în România și acordul cu privire la prelucrarea datelor, în timp ce plata primei de stat se poate realiza doar dacă durata economisirii a fost de minimum 5 ani, soldul nu a fost utilizat, total sau parțial, înainte de expirarea duratei și prezentarea, în termen de cel mult 6 luni de la încasarea soldului, a documentelor justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia.

În prezenta cauză, în persoana reclamantei, sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, aceasta fiind cetățean român, având domiciliul în România și manifestându-și acordul cu privire la prelucrarea datelor.

Similar, condițiile de plată a primei de stat sunt îndeplinite. Astfel, economisirea a fost pornită la data de 07.10.2014, iar contractul a încetat la data de 31.01.2020. Prin urmare, durata economisirii a depășit 5 ani. În aceeași ordine de idei, din situația contului reiese că reclamanta nu a retras nicio sumă de bani, sumele debitate fiind reprezentate doar de comisioane și impozite. De asemenea, reclamanta a depus la dosar o ________ înscrisuri din care reiese că a efectuat multiple cheltuieli pentru amenajarea unui imobil din A___ I____, valoarea acestora depășind cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente. Mai exact, reclamanta a depus înscrisuri din care reies cheltuieli care exced aproximativ 30.000 de lei.

Având în vedere aspectele expuse, reclamanta este îndrituită la obținerea primei de stat.

În acest context, după cum s-a arătat, o sumă de 439 de lei cu titlu de rată 1 a primei de stat pentru anul 2014 a fost reținută de către pârâta C_________ C____ C_____ Locuințe SA. Prin urmare, aceasta are obligația de a dispune virarea sumei respective către reclamantă.

În schimb, pentru suma de 770 de euro aferentă perioadei 2014 (parțial) - 2019, pârâții nu pot fi obligați la plată în solidar deoarece, în temeiul art. 314, prima de stat se achită de către pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Așadar, acesta are obligația achitării sumei către reclamantă, iar nu pârâta C_________ C____ C_____ Locuințe SA.

Din aceste considerente, instanța urmează să admită în parte cererea, să oblige pârâta C_________ C____ C_____ Locuințe SA la virarea către reclamantă a sumei de 439 de lei și să oblige pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la plata către reclamantă a sumei de 770 de euro (în echivalent lei la cursul BNR din data plății) cu titlu de primă de stat aferentă perioadei 2014 (parțial) - 2019, respingând în rest cererea ca neîntemeiată.

În cazul cheltuielilor de judecată, art. 453 alin. (1) C. proc. civ. dispune că „Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”.

În prezenta cauză, reclamanta a făcut dovada achitării sumei de 299 de lei cu titlu de taxă judiciară de timbru.

Având în vedere soluția asupra cererii principale, instanța urmează să oblige pârâții la plata către reclamantă a sumei de 299 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.

Totodată, instanța va lua act că reclamanta a declarat că va solicita cheltuieli de judecată cu titlu de onorariu de avocat pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanta B____ B____ B_ B_________ B___ în A___ I____, _______________________. 7A, J____ A___ în contradictoriu cu pârâții C_________ C____ C_____ Locuințe SA cu sediul în sector 1, București, Calea Floreasca, zona A, nr. 246D, ___________________ Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu sediul în București, ______________________, Latura Nord, Sector 5.

Obligă pârâta C_________ C____ C_____ Locuințe SA la virarea către reclamantă a sumei de 439 de lei.

Obligă pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la plata către reclamantă a sumei de 770 de euro (în echivalent lei la cursul BNR din data plății) cu titlu de primă de stat aferentă perioadei 2014 (parțial) - 2019.

Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Obligă pârâții la plata către reclamantă a sumei de 299 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.

Ia act că reclamanta a declarat că va solicita cheltuieli de judecată cu titlu de onorariu de avocat pe cale separată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 București.

Pronunțarea s-a făcut prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 20.08.2021.

Sursa: www.rolii.ro

Taguri: Raiffeisen Bank  banca  Protectia Consumatorului  Raiffeisen Banca pentru Locuinte  Aedificium Banca pentru Locuinte  reclamatie Raiffeisen Bank  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ProceseUn client Credius obtine in justitie anularea creditului, din cauza dobanzii prea mari

Un client Credius a obtinut in justitie anularea creditului, din cauza dobanzii prea mari. El a invocat articolul din Codul Civil privind leziunea ca viciu de consimtamant. "Potrivit art. 1221 alin. 1 C.civ., există leziune atunci când una detalii

Hotararea judecatoriei prin care Aedificium, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, si statul sunt obligati sa achite unui client prima de stat

Sentinta Judecatoriei Sector 1 prin care statul, prin Ministerul Dezvoltarii, si Aedficium Banca pentru Locuinte, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, sunt obligati sa achite prima de stat unui fost client al bancii care, similiar cu restul clientilor, nu au mai primit banii detalii

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi: 724/2017
03-03-2017
Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Curtea de Apel BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat R O M detalii

Vodafone, obligata de judecatori sa despagubeasca un abonat caruia a refuzat sa-i repare un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi (decizia instantei)

Decizia instantei de judecata prin care Vodafone este obligata sa despagubeasca un abonat caruia nu a vrut sa-i inlocuiasca, timp de trei ani, un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi pe el. Vodafone a fost obligata de judecatori sa-i plateasca omului si dobanda legala penalizatoare pe detalii

  

Ultimele Comentarii