LEGI | Procese

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-11-28 10:04

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi:

724/2017
03-03-2017
Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Curtea de Apel BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat

R O M Â N I A

C_____ DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A VIII A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA CIVILĂ NR. 724

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 03.03.2017

Pe rol se află soluționarea acțiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta R_________ B____ p_____ Locuințe S.A. , în contradictoriu cu pârâta C_____ de C______ a Rom âniei , având ca obiect „anulare act administrativ – Decizia nr.18 /10.12.2015 și Încheierea nr. 3 /29.06.2016”.

Dezbaterile în fond și susținerile orale ale părților au avut loc în ședința publică din data de 27.01.2017, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când C_____, având nevoie de timp p_____ a delibera și p_____ a da posibilitate părților să depună concluzii scrise, a amânat pronunțarea la data de 10.02.2017, apoi, în aceeași compunere, având nevoie de timp p_____ a delibera, a amânat pronunțarea la data de 24.02.2017, apoi, în aceeași compunere și p_____ aceleași motive, a amânat pronunțarea la data de 03.03.2017, când a hotărât următoarele : 

C U R T E A,

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel București-Secția a VIII a de C_________ Administrativ și Fiscal sub nr. XXXXXXXXXXX la data de 19.07.2016, reclamanta R_________ B____ P_____ Locuinte S.A . ( RBL ) a solicitat în contradictoriu cu pârâta C_____ de C______ a R_______ – Departamentul II anularea Deciziei nr. 18 /10.12.2015 emisa de catre C_____ de C______ , a Raportului de control privind controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe S.A și a Încheierii nr. 3/29.06.2016 emise de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de C______ și, în consecință, exonerarea reclamantei de obligațiile impuse prin Decizie.

În motivarea cererii de chemare în judecată, s-au arătat următoarele:

Reclamanta RBL a fost inființată în anul 2004 și funcționează potrivit O.U.G. nr. 99 /2006 - secțiunea Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ (Titlul II) , fiind o instituție de credit specializată în finanțarea pe termen lung a domeniului locativ; RBL a absorbit în anul 2009 o altă instituție de credit, respectiv HVB BPL.

Instituțiile de credit funcționează pe baza unor prevederi legale specializate, de strictă aplicare, fiind supuse autorizării Băncii Naționale a R_______ („BNR”), potrivit prevederilor art. 294 din OUG nr. 99 /2006 și Regulamentului BNR nr. 6 /2008 - art. 3 (1). Așadar, conținutul reglementărilor pe baza cărora funcționează instituțiile de credit este supus aprobării BNR atât cu ocazia autorizării băncilor, cât și cu ocazia modificării lui.

Reclamanta a susținut că acest cadru normativ aplicabil activității reclamantei a fost ignorat cu desăvârșire de către C_____ de C______, auditorii publici înțelegând, pe de o parte, să cenzureze prevederile reglementărilor interne ale RBL precum și, pe de altă parte, să dispună modificarea conținutului acestora de către Bancă. Instituțiile de credit sunt supuse supravegherii prudențiale exercitată de către BNR (în acest sens fiind prevederile Legii nr. 312 /2004 și ale OUG nr. 99 /2006, respectiv ale art. 105 din OUG nr. 99 /2006. Așadar, activitatea Băncii este evaluată și supravegheată de către BNR, RBL fiind supusă acțiunilor de inspecție desfășurate de către BNR în mod periodic.

Dispozițiile legale citate converg către concluzia existenței unui sistem specializat, strict reglementat, de autorizare, evaluare și control aplicabil instituțiilor de credit, sistem care este exclus sferei de control a Curții de C______.

Chiar și contextul incidenței reglementărilor speciale aplicabile în ceea ce privește funcționarea instituțiilor de credit, B____ a fost supusă, în perioada 20.07-18.09.2015, unei acțiuni de control desfășurată de către auditorii publici din cadrul Curții de C______, acțiunea referindu-se la „ Controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe S.A., cod fiscal ROxxxxxxxxx, J40 /587 /09.04.2004 din București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 246D, ____________, p_____ perioada de derulare a programului” .

Acțiunea desfășurată de către C_____ de C______ s-a referit la perioada de timp 2004-2014 auditorii publici analizând următoarele elemente de ordin documentar (expunerea nefiind limitativă): situații financiare auditate; evidența informatizată pe baza căreia au fost calculate și solicitate sumele reprezentând prima de stat cuvenită clienților RBL; formularele-tip puse la dispoziția clienților de către RBL (cu titlu de ex: Cererea p_____ încheierea unui contract de economisire-creditare, Condițiile generale de afaceri, Condițiile generale contractuale și Anexa acestora). Controlul derulat de către C_____ de C______ nu numai că a depășit sfera de competență a Curții, astfel cum este aceasta reglementată de Legea nr. 94/1992, dar a și presupus analizarea/ cenzurarea de către auditori a conținutului documentației specifice activității Băncii, deși această documentație face obiectul evaluării și aprobării de către BNR, în exercitarea atribuțiilor pe care această instituție le exercită în mod independent.

Cu ocazia controlului, auditorii au întocmit „ Raportul de control privind controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe S.A.” nr. xxxxx din data de 18.09.2015 (Raportul de control), consemnând în cuprinsul acestuia o ________ pretinse deficiențe constatate cu ocazia controlului.

Față de aspectele consemnate în cuprinsul Raportului, RBL a formulat Obiecțiuni înregistrate la C_____ de C______ în data de 02.10.2015 (nr. xxxxxx), atrăgându-se atenția cu această ocazie asupra lipsei de temei juridic în ceea ce privește constatările consemnate, concluziile auditorilor fiind consecința interpretării și aplicării eronate a dispozițiilor legale incidente în materie.

Deși, potrivit prevederilor art. 124 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de C______, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, se impunea ca în preambulul deciziei să se facă mențiuni „ din care să rezulte că au fost analizate și obiecțiunile formulate de conducerea entității verificate ”, actul administrativ a fost emis fără a cuprinde asemenea mențiuni, precizându-se exclusiv faptul depunerii obiecțiunilor băncii. D____ consecință, motivele înlăturării argumentelor sale nu sunt accesibile reclamantei, aspect de natură a afecta, si din această perspectivă, legalitatea Deciziei.

Ca urmare a controlului, auditorii externi publici au consemnat o ________ constatări (pe care reclamanta le apreciază vădit neîntemeiate), în considerarea cărora au fost realizate și estimări ale unor pretinse prejudicii aduse bugetului de stat.

Reclamanta a formulat contestație împotriva Deciziei, în data de 30 decembrie 2015, solicitând Comisiei de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții de C______ anularea Deciziei data fiind depasirea sferei de control a Curtii de C______, din perspectiva categoriilor de persoane supuse activitatii de auditare, respectiv a activitatilor ce pot fi auditate și data fiind interpretarea gresita a prevederilor legale incidente. În subsidiar, în masura in care Comisia apreciază că măsurile dispuse prin Decizie sunt temeinice si legale: constatarea imposibilitatii implementarii de catre RBL a masurilor dispuse de catre C_____ de C______, acestea excedand sfera de competenta a reclamantei; constatarea caracterului insuficient al termenelor stabilite de catre Curte, p_____ implementarea masurilor dispuse prin Decizie si acordarea unor termene extinse, in ceea ce priveste masurile care pot fi implementate de catre RBL.

Ca urmare a parcurgerii procedurii administrative prealabile, C_____ de C______ a emis Încheierea prin care contestația reclamantei a fost respinsă în totalitate, ca neîntemeiată.

Reclamanta a arătat că soluția dispusă de către C_____ de C______ prin încheiere încalcă o ________ principii fundamentale de drept, dreptul reclamantei de a-și apăra interesele legitime fiind ignorat în mod fățiș: criticile invocate de către reclamanta în cuprinsul contestației au fost înlăturate în mod nemotivat (autoritatea optând să reia o ________ consemnări de ordin general fără a reflecta însă și relevanța acestora în analizarea respectivei critici); argumentația expusă de către C_____ de C______ are caracter inconsecvent , autoritatea înțelegând să modifice inclusiv raționamentele în considerarea cărora echipa de auditori a emis Decizia, prin care a fost creata RBL o situatie mai grea decat cea consemnata in Raportul de Control, element de natură să afecteze în mod semnificativ dreptul reclamantei de a se apăra; este ignorat în mod fățiș principiul securității juridice , fiind invocată nelegalitatea unor mecanisme aplicate pe parcursul a mai mult de 10 ani de către instituțiile implicate în sistemul de economisire-creditare, ignorându-se faptul că aceste mecanisme au fost supuse unor proceduri prealabile de verificare și autorizare.

1.Nulitatea Deciziei dată fiind depășirea sferei de competență a Curții de C______ p_____ efectuarea controlului

Potrivit Legii nr. 94 /1992, functia de control a Curtii de C______ se exercita asupra unor categorii de entitati publice (art. 23 din Lege), C_____ avand totodata prerogativa de a hotari desfasurarea activitatilor stabilite de lege si la alte persoane decat cele prevazute la art. 23, care administreaza si /sau utilizeaza fonduri publice, in sensul prezentei legi, verificarile urmand a se efectua numai in legatura cu legalitatea administrarii si /sau utilizarii acestor fonduri, potrivit art. 24 din Lege.

De asem enea, art. 3 din Regulament precizează faptul că „ C_____ de C______ exercită funcția de control asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, furnizând Parlamentului și, respeciv, autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea și administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității ”.

Cele de mai sus au fost sintetizate in literatura de specialitate, in sensul ca domeniul rezervat controlului Curtii de C______ include „ persoane fizice sau juridice de drept privat care beneficiaza de fonduri publice cu destinatie speciala in modalitatile prevazute de lege sau utilizeaza bunuri proprietate publica in temeiul unor contracte de concesiune sau de inchiriere ”.

Activitățile de administrare și utilizare a fondurilor publice sunt reglementate prin Legea nr. 500 /2002 privind finanțele publice, respectiv art. 1 (1) și art. 2 (1). Un aspect esențial reflectat în cuprinsul dispozițiilor mai sus citate se referă la subiectele de drept care au printre prerogative administrarea și utilizarea fondurilor publice, și anume instituțiile publice . Așadar, asemenea prerogative nu pot reveni altor subiecte de drept, activitatea de formare, administrare, angajare și utilizare a fondurilor publice fiind strict reglementată. Rezultă că activitatea de control a Curții de C______ privește modul de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public; prerogativele formării/ administrării/ utilizării fondurilor publice revin, în exclusivitate, instituțiilor publice; drept consecință, C_____ de C______ a derulat activitatea de control, în situația specifică supusă analizei, cu depășirea ariei sale de competență, astfel cum este aceasta prevăzută în mod expres de lege, de vreme ce B____ nu exercită prerogative de administrare/ utilizare a unor fonduri publice.

1.1.RBL nu are rolul de ordonator de credite, alocarea primei de stat fiind gestionată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Conform prevederilor art. 288 din OUG nr. 99 /2006, obiectul principal de activitate al bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ consta in economisirea si creditarea in sistem colectiv p_____ domeniul locativ, activitati defi nite de art. 290 lit. (e) din acelasi act normativ drept „ acceptarea de depozite de la clienti si acordarea acestora de credite cu dobanda fixa din sumele acumulate p_____ activitati in domeniul locativ ”.

Cele de mai sus se coroboreaza cu prevederile art. 314 din OUG nr. 99 /2006, potrivit carora prima de stat „ se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ” (actualmente Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), persoanele fizice urmand sa solicite Ministerului acordarea primei de stat in conditiile prevazute de art. 7 din Ordinul nr. 509 /2009.

RBL are, practic, calitatea unui mandatar al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in ceea ce priveste operatiunile de calcul al primelor de stat. Ministerul, in calitate de ordonator de credite, are atributii de verificare (cel putin o data pe an) a corectitudinii respectivului calcul (art. 12 din Ordinul nr. 509 /2009, respectiv de acordare a primei de stat, efectuand viramentul sumelor reprezentand prima.

Bancile de economisire si creditare in sistem colectiv (categorie din care face parte RBL) nu administreaza si nici nu utilizeaza fonduri publice, in sensul dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 94/1992. Rolul acestora este limitat la „ acceptarea de depozite de la clienti si acordarea acestora de credite cu dobanda fixa din sumele acumulate p_____ activitati in domeniul locativ” . Aceste activitati sunt supuse verificarilor Ministerului care analizeaza si coreleaza datele puse la dispozitie de catre banci, urmand sa efectueze viramentul primei de stat. Or, activitatile desfasurate de catre RBL, in calitatea acesteia de b____ de economisire si creditare in sistem locativ, nu se circumscriu celor de administrare/ utilizare a fondurilor publice. Aceste atributii, de administrare/ utilizare a fondurilor publice destinate primei de stat, revin in exclusivitate MDRAP - inclusiv in considerarea prevederilor art. 7 alin. 5 din Ordinul nr. 509/2009.

P_____ a concluziona, RBL nu are c alitatea de ordonator de credite in sensul art. 2 lit. o din Legea nr. 94 /1992 („ ordonator de credite – persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aprobe acțiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora ”).

Nici în ceea ce privește relația cu clienții săi (față de care B____ are calitatea de mandatar), RBL nu are atribuții de administrare/ utilizare a unor fonduri publice, activitatea Băncii rezumându-se la creditarea conturilor clienților săi cu prima de stat alocată de către MDRAP.

1.2.Reclamanta RBL (instituție de credit) nu este supusă controlului Curții de C______

Reclamanta a apreciat ca activitatea de control desfasurata de catre reprezentantii Curtii de C______ in contradictoriu cu reclamanta a excedat delimitarile prevazute de art. 1 alin. 1 din Legea nr. 94 /1992 și de art. 24 lit. c) din Lege. De vreme ce RBL nu are calitate de ordonator de credite, fiind exclusiv un mandatar al MDRAP (această din urmă instituție având prerogative de administrare/ utilizare a fondurilor publice), se impunea ca auditorii publici să analizeze activitatea MDRAP și mai apoi, în situația în care se impunea ca Ministerul să implementeze o ________ măsuri, acesta să se adreseze Băncii în vederea aplicării lor.

1.3.Elementele verificate de către auditorii publici fac parte din sfera de supraveghere/ evaluare a BNR

RBL este supusă unui sistem specializat de autorizare, evaluare și control – sistem gestionat în mod exclusiv de către BNR. Date fiind prevederile legale speciale care reglementează activitatea Băncii, era necesar ca auditorii publici să se adreseze BNR p_____ a aduce în discuție constatările referitoare la documentația utilizată de către RBL în activitatea sa, urmând a se parcurge etapele procedurale legale p_____ eventuala modificare a acestei documentații.Or, procedând la verificarea directă a RBL, C_____ de C______ a ignorat, pe de o parte, sfera legală a controlului său (B____ fiind exclusă din această sferă, de vreme ce nu administrează și nici nu utilizează fonduri publice) și, pe de altă parte, competențele legale exclusive prevăzute de lege în favoarea BNR p_____ exercitarea atribuțiilor de supraveghere bancară.

1.4.Nulitatea Deciziei dată fiind depășirea competențelor Curții de C______

Activitatea instituțiilor de creditare se desfășoară pe baza unor reglementări specifice , denumite Condiții generale de afaceri , Condiții generale ale contractelor .

În ceea ce privește cazul specific al băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, cuprinsul Condițiilor generale de afaceri și al Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare este adaptat de OUG nr. 99/2006 acestui domeniu; conținutul acestor reglementări face obiectul analizei, evaluării și aprobării de către BNR – unica instituție abilitată în acest sens, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Documentația specifică aferentă activității RBL este supusă aprobării BNR, aprobarea certificând legalitatea acestei documentații (potrivit prevederilor Regulamentului nr. 11/2007, respectiv art. 1, 28, 39 și 42). Așadar, aprobarea de către BNR a documentației aferente Condițiilor generale de afaceri și Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, respectiv a tipurilor de contracte puse la dispoziția clienților conferă o certificare a legalității acestei documentații – element care nu poate fi ignorat de către terți.

Activitatea RBL se desfășoară în condiții de legalitate deplină – Decizia/ Raportul de control nu reflectă abateri de la legalitate, B____ aplicând documentațiile și procedurile aprobate de către /notificate BNR.

Activitatea reclamantei se desfășoară, în principal, în considerarea prevederilor: Regulamentului BNR nr. 11/2007 în ceea ce privește autorizarea activității și aprobarea Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare; Regulamentului BNR nr. 6/2008 în ceea ce privește începerea activității și modificarea procedurilor aplicabile; OUG nr. 99 /2006 și Ordinul nr. 509/2009.

Nici Raportul de control și nici Decizia nu reflectă, în realitate, o abatere de la cadrul legal expus, dimpotrivă, p_____ a justifica pretinsele abateri de la legalitate, auditorii publici au adus drept justificare a concluziilor lor o ________ interpretări proprii ale prevederilor legale sau ale reglementărilor specifice RBL.

Potrivit consemnărilor din cuprinsul Raportului de control, respectiv din cuprinsul Deciziei, reprezentantii Curtii de C______ au inteles sa analizeze și să cenzureze procedurile interne ale RBL, Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si sa dispuna in sarcina Bancii masuri de revizuire a acestora, cu ignorarea reglementarilor legale in materie.

RBL a perfectat contractele analizate de către C_____ de C______ cu respectarea procedurilor aprobate de BNR (Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare); aprobarea de către BNR a Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare certifică faptul că acestea respectă dispozițiile legale: „analiza” realizată de către C_____ de C______ asupra acestor documente nu are un suport legal; pretinsele „abateri de la legalitate și regularitate” consemnate în cuprinsul Deciziei reprezintă exclusiv rezultatul unor interpretări subiective ale Curții de C______ privind aplicarea prevederilor legale incidente, interpretări lipsite de asemenea de suport legal; măsura „revizuirii procedurilor interne de lucru” dispusă de către C_____ de C______ este, pe de o parte, nelegală , de vreme ce aceste proceduri au fost întocmite și aprobate în considerarea dispozițiilor legale în vigoare (neschimbate în prezent), respectiv pe de altă parte imp osibil de implementat , în forma solicitată de C_____ de C______ (dat fiind că nu există cadrul legal p_____ a se proceda la modificările învederate).

Date fiind lipsa abilitării legale a Curții de C______ p_____ a controla activitatea derulată de către Bancă; lipsa abaterilor de la legalitate și regularitate , în sensul legii, unica premisă a celor dispuse de către auditori constituind-o interpretarea eronată a prevederilor art. 315 din OUG nr. 99 /2006; certificarea legalității procedurilor aplicate de către Bancă , în considerarea aprobării lor de către BNR, măsurile auditorilor publici sunt dispuse cu încălcarea vădită a prevederilor legale incidente în materie, astfel încât se impune anularea Deciziei și a Raportului de control.

1.5.Încălcarea normelor care reglementează sfera instituțiilor supuse controlului Curții de C______ și a măsurilor care pot fi dispuse față de acestea

Potrivit „ Sintezei Raportului de Audit privind Contul general anual de executie a bugetului de stat pe anul 2014 ” (publicata de catr e C_____ de C______ – Departamentul II), C_____ de C______ a realizat un audit financiar al activitatii MDRAP „ privind exercitiul bugetar al anului 2014 ”. Ca urmare a auditarii activitatii Ministerului, C_____ consemneaza faptul ca ar fi constatat o ________ carente in ceea ce priveste activitatea acestuia „ în derularea și monitorizarea Programului de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ ”, concluzionandu-se inclusiv in sensul in care MDRAP nu a respectat „ prevederile stipulate în convențiile încheiate între MDRAP și băncile de economisire și creditare ”. F___ de aceste constatari, C_____ a dispus in ceea ce priveste Ministerul urmatoarele: „Recomandări: MDRAP (în calitate de initiator al Normelor de aplicare a OUG nr. 99/2006) va elabora procedurile necesare prin care statul român să se asigure de buna utilizare a fondurilor publice alocate de la bugetul de stat p_____ plata “primei de stat” clientilor băncilor de economisire-creditare. MDRAP va analiza indicatorii de eficientă și de rezultat ai acestui Program și, după caz, în functie de concluziile acestei analize, va propune Guvernului adaptarea manierei în care statul se va implica pe viitor în acest Program”.

Astfel cum rezulta din cele consemnate de catre Curte, in realitate, verificarile asupra activitatii MDRAP au avut cara cteristicile unui audit de conformitate, elementele auditului financiar (cel putin partial) fiind transferate aparent asupra controlului derulat la RBL. Asadar, desi reprezentantii Curtii de C______ nu au atributii de verificare a activitatii RBL, aceasta a inteles sa deruleze fata de reclamanta un pretins audit de conformitate, privind „ perioada de derulare a programului ” (asadar, peste 10 ani), cu consecinta dispunerii unor masuri cu caracter disproportionat, cu impact financiar si logistic semnificativ. Cu alte cuvinte, RBL functioneaza acum ca si in ultimii 10 ani intr-un cadru juridic, ale carui componente au fost validate /emise /confirmate de catre MDRAP si /sau BNR, iar acum se vede in situatia sa fie acuzata si facuta raspunzatoare de modul de functionare a sistemului.

Desi C_____ constata nerespectarea de catre Minister a conventiei incheiata cu RBL, MDRAP fiind entitatea care nu ar fi indeplinit o ________ atributii (verificarea calculelor, verificarea informatiilor), prin Decizia emisa fata de reclamanta au fost dispuse masuri care se refera, printre altele, la modificarea unor proceduri aprobate de catre BNR, desi aceste proceduri sunt perfect valabile la acest moment, respectiv a fost transferat in raspunderea reclamantei un pretins prejudiciu adus bugetului de stat.

Mai mult decat atat, cele dispuse de catre C_____ de C______ sunt exclusiv consecinta interpretarii eronate a legii si a denaturarii intelesului continutului Conditiilor generale de afaceri aprobate de catre BNR, masurile cuprinse de catre Curte in sectiunea I.1 depasind atat prerogativele legale ale Curtii de C______, cat si posibilitatile RBL de implementare in mod independent. Cele prezentate sunt menite a releva atat nelegalitatea Deciziei, cat si caracterul disproportionat al masurilor dispuse de catre C_____ de C______, completandu-se cu aspectele ce vor fi expuse in continuare.

Potrivit Curții de C______: „ rolul R_________ BPL în activitatea de economisire-creditare în domeniul locativ include atributul de administrare și de utilizare a fondurilor publice primite de la bugetul de stat reprezentând prima de stat ”.

Autoritatea enumeră o ________ atribuții ale RBL, fără a explicita rațiunea p_____ care, în optica sa, aceste activități se circumscriu atribuțiilor unui ordonator de credite în sensul Legii nr. 94/1992.

Poziția Băncii în cadrul sistemului de economisire-creditare în domeniul locativ nu este una de subordonare față de MDRAP (ordonatorul principal de credite) iar primele de stat nu fac parte din bugetul RBL urmare a unei repartizări (finanțări) din partea ordonatorului principal de credite. După cum a reliefat anterior, B__ ca are rolul unui mandatar al MDRAP în ceea ce privește operațiunile de calcul al primelor de stat.

Argumentele expuse de către C_____ de C______ în cuprinsul Încheierii (pagina 4) ignoră cu desăvărșire rolul MDRAP în sistem – rol relevat, de altfel, de textele legale citate de către autoritate (paginile 4 și 5) și denaturate prin sublinierea exclusiv a pasajelor care s-au mulat pe pretinsul raționament al Curții. Totodată, este ignorată existența convenției încheiată între MDRAP și RBL. Aprecierile Curții de C______ asupra relevanței convenției existente între Bancă și MDRAP reflectă o vădită inconsecvență, de vreme ce în cuprinsul „ Sintezei Raportului de Audit privind Contul general anual de executie a bugetului de stat pe anul 2014 ” (publicata de catre C urtea de C______ – Departamentul II) C_____ consemneaza faptul ca ar fi constatat o ________ carente in ceea ce priveste activitatea MDRAP „ în derularea și monitorizarea Programului de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ ”, c oncluzionandu-se inclusiv in sensul in care MDRAP nu a respectat „ prevederile stipulate în convențiile încheiate între MDRAP și băncile de economisire și creditare ”.

Or, auditorul public adoptă o poziție impredictibilă în ceea ce privește mecanismele aplicabile sistemului de economisire-creditare în domeniul locativ, pe de o parte apreciind relevantă convenția existentă între MDRAP și Bancă respectiv, pe de altă parte, ignorând-o cu desăvărșire atunci când se analizează rolul RBL în acest sistem.

Mai mult decât atât, argumentele Băncii referitoare la supravegherea exercitată de către BNR sunt înlăturate nemotivat de către C_____ de C______, autoritatea reținând în Încheiere faptul că invocarea de către petentă a controlului efectuat de către BNR asupra activității băncii p_____ locuințe nu poate modifica constatările consemnate în actul de control și măsurile dispuse întrucât controlul BNR nu a avut (și nici nu putea să aibă) ca obiectiv legalitatea administrării și utilizării subvenției bugetare reprezentată de prima de stat plătită de MDRAP. Argumentul Curții cuprinde o eroare vadită, de vreme ce B____ nu s-a referit la acțiuni de control exercitate de BNR asupra activiății RBL post-autorizare, ci la aprobarea Conditiilor generale de afaceri și Condițiilor generalor ale contractelor de economisire-creditare în vederea autorizării funcționarii Băncii (asadar, pre-autorizare).

2.Nulitatea Deciziei, a Raportului de control și a Încheierii dat fiind caracterul lacunar, echivoc al constatărilor și al măsurilor dispuse. Măsurile dispuse nu pot fi implementate de RBL

Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, este necesar ca actul administrativ să aibă un conținut clar, lipsit de echivoc , în ceea ce privește atât (i) textele legale aplicate la emiterea actului, cât și (ii) dispozițiile pe care sunt întemeiate măsurile autorității. În situația Actelor administrative criticate în prezenta cauză, conținutul lor se caracterizează prin neclaritatea noțiunilor utilizate de către auditorii publici externi și ambiguitatea măsurilor dispuse – vicii de natură, pe de o parte, să împiedice RBL să evalueze modul în care C_____ de C______ a aplicat și interpretat legea precum și să implementeze măsurile dispuse de autoritate.

2.1.Aplicarea de măsuri echivoce din perspectiva modalității de implementare

P_____ a exemplifica, din formularea Constatării nr. 2 expusă de către auditori, nu rezultă dacă p_____ contractele reziliate după expirarea termenului de economisire B____ mai poate acorda clienților posibilitatea sa probeze folosirea sumelor în scop locativ, în termenul de 2 ani prevăzut de art. 5 din Ordinul nr. 509/2009, sau este necesar ca prima de stat să fie restituită bugetului de stat imediat. Activitatea RBL este strict reglementată, desfășurându-se pe baza unor documente și proceduri clare. Or, în măsura în care B____ se va afla în situația implementării celor dispuse prin Decizie – ceea ce va presupune modificarea Condițiilor generale de afaceri și a Condițiilor generale contractuale -, aceasta se va regăsi în imposibilitatea aplicării dispozițiilor, dat fiind caracterul lor neclar, contradictoriu, nejustificat din perspectivă legală.

2.2.Ambiguitatea referirilor la abaterile de la legalitate și regularitate

Potrivit prevederilor art. 3 din Regulament, C_____ de C______ funcționează „ în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității ”. În situația specifică a controlului desfășurat asupra activității RBL, actele întocmite de C_____ de C______ (Raportul de control, Decizia si Incheierea) cuprind referiri ambigue la presupuse abateri de la legalitate și regularitate – viciu de natură a împiedica implementarea măsurilor impuse Băncii de către autoritate.

P_____ a exemplifica, auditorii publici fac vorbire despre „interpretarea eronată” de către Bancă a prevederilor legale privind calitatea de client în cadrul contractelor de economisire-creditare (pagina 24 a Raportului de control), menționând faptul că: „ R_________ BPL a interpretat eronat prevederile legale privind calitatea de client în cadrul contractelor de economisire-creditate eligibili beneficiari ai primei de stat, neținând cont de eligibilitatea de a fi client în corelație cu „dreptul de a primi un credit la dobânda stabilită p_____ activități în domeniul locativ ” la data repartizării contractului ” .

Față de aspectele consemnate în cuprinsul Raportului de control și în cuprinsul Încheierii, nu este clar ce anume au apreciat auditorii că ar reflecta asemenea eroare: rezilierea contractelor de economisire-creditare anterior împlinirii de către clienți a vârstei de 18 ani (aspect menționat la pagina 24 din Raport) sau încheierea contractelor de economisire-creditare cu persoane fizice care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

De altfel, din redactarea Raportului de control se înțelege faptul că auditorii publici au înțeles să folosească (pagina 24 din Raport) inclusiv noțiunea de „ primă de stat p_____ clientul minor ” p_____ a concluziona în sensul că o condiție de acordare a primei de stat este aceea de a nu se rezilia contractul înainte de atingerea vârstei de 18 ani de către client. În acest context, ambiguitatea expunerii abaterii pretins a fi fost constatată conduce la o vădită incertitudine în ceea ce privește elementele necesar a fi avute în vedere de către Bancă p_____ intrarea în legalitate. D__ fiind faptul că nu sunt prezentate de către auditori elemente concrete și consecvente privind modul corect de interpretare a legii în această privință, B____ se regăsește în imposibilitatea de a implementa măsurile dispuse de către C_____ de C______ (spre exemplu, revizuirea procedurilor interne de lucru), nefiind clar ce anume presupune intrarea în legalitate și regularitate.

2.3.Utilizarea noțiunii de „ termen de economisire ” – distincții artificiale, nejustificate legal

Constatările cuprinse în Raportul de control sunt diferențiate prin raportare la noțiunea de „ termen de economisire ” (în acest sens, sinteza constatărilor prezentată la pagina 45 a Raportului) – fără a exista o justificare reală a acestui procedeu. În raport de conținutul expunerii auditorilor, se constată faptul că acest termen de economisire este relevant sau irelevant p_____ C_____ de C______, în mod vădit arbitrar: la pagina 34 a Raportului de control, echipa de auditori menționează faptul că „ se constată astfel că în contractul de economisire-creditare era esential să se prevadă termenul de economisire în functie de care b____ aplica conditiile urmare cărora clientii deveneau sau nu beneficiari ai primei de stat”; pe de altă parte, la pagina 38 a aceluiași document, este specificat faptul că „ legiuitorul a prevăzut obligatia de verificare atât p_____ situatiile de la art. 315 alin. (1) cât si p_____ art. 315 alin. (2) din OUG nr. 99/2006. Actul normativ mai sus prezentat nu prevede în niciun caz exceptie de la obliga tia clientului de a justifica utilizarea în mod locativ a sumelor economisite ”. Niciunul dintre cele două raționamente (contradictorii) expuse nu este justificat de către auditori din punct de vedere legal.

2.4.Utilizarea de noțiuni neprevăzute de lege – „ radierea ” contractelor de economisire-creditare

Constatările prezentate de către auditori au drept premisă, aparte față de termenul de economisire , noțiunea de „ radiere ” a contractelor de economisire-creditare. Această noțiune nu este cuprinsă în prevederile legale incidente – deficiență cu atât mai gravă cu cât pe baza termenului de radiere sunt realizate o ________ distincții între consemnările aferente Constatărilor nr. 2 și 3.În mod concret: în expunerea Constatării nr. 2, auditorii publici se referă la contracte de economisire-creditare închise ( radiate sau repartizate); în prezentarea Constatării nr. 3, se face vorbire despre contracte de economisire-creditare închise urmare a solicitării unilaterale a clientului de radiere .

Nici textul normelor de drept material și nici cel al normelor de ordin procedural nu cuprind referiri la asemenea noțiune de radiere a contractului de economisire-creditare. Cu atât mai puțin, nu sunt reglementate distincții în ce privește regimul aplicabil contractelor în funcție de asemenea radiere. D____ consecință, și în acest caz există consemnări cu caracter echivoc, care împiedică analizarea existenței și contextului pretinsei abateri de la legalitate și regularitate, B____ fiind în imposibilitatea de a implementa măsurile din Decizie întemeiate pe aceste constatări.

2.5.Noțiunea de „beneficiu nerealizat”

Decizia cuprinde referiri la necesitatea unei recuperări a beneficiului nerealizat în raport de toate cele 7 constatări expuse în cuprinsul Raportului de control.

Potrivit art. 5 din Regulamentul privind activitatea Curții de C______, prin prejudiciu se înțelege „ pierderea provocată patrimoniului public sau privat al statului, al unei unități administrativ-teritoriale ori al unei entități publice a acestora, ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite de către o persoană cu atribuții în administrarea patrimoniului. Prejudiciul trebuie să fie recuperat integral prin acoperirea pierderii, precum și a beneficiilor nerealizate. În timpul acțiunilor de control/audit, auditorii publici externi estimează valoarea erorii/abaterii constatate, urmând ca întinderea prejudiciului să fie stabilită de conducerea entității verificate, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege” .

De asemenea, potrivit art. 9 alin. 4 (teza II) din Ordinul nr . 509/2009, „b____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare” .

Deși Ordinul nr. 509/2009 definește beneficiul nerealizat, în raport de primele de stat, specificând faptul că acesta se determină prin aplicarea, la cuantumul primelor, a penalităților calculate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare, auditorii publici au înțeles să extindă (fără temei juridic) aplicarea acestui mecanism și asupra dobânzilor aferente primelor de stat.

În mod concret, în raport de Constatarea nr. 7, potrivit căreia R_________ BPL nu a virat la bugetul de stat sumele reprezentând dobânzi bancare, cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidențiate în conturile clienților săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat, C_____ de C______ menționează în Decizie faptul că echipa de audit a estimat valoarea dobânzilor bancare pe care R_________ BPL ar fi trebuit să le vireze la bugetul de stat, în sumă de 797.714,55 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate, RBL având obligația de a stabili întinderea prejudiciului, de a recupera acest prejudiciu precum și beneficiile nerealizate. Or, obligația aplicării penalităților prevăzute de Codul de procedură fiscală există numai în ce privește cuantumul primelor de stat care ar trebui restituite bugetului de stat, nu și în privința altor sume (cum este cazul dobânzilor). Așadar, măsura dispusă de către C_____ de C______ este consecința unei adăugiri la textul legal, fiind în mod vădit excesivă. Și în acest caz, dat fiind caracterul interpretabil al dispozițiilor cuprinse în Decizie, C_____ de C______ va aprecia în mod discreționar în ce măsură B____ a recuperat prejudiciul presupus a fi fost generat.

3.Nulitatea Deciziei, a Raportului de control și a Încheierii p_____ excesul de putere , în sensul art. 2 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 554/2004

Criticile prezentate în cuprinsul secțiunilor precedente reflectă faptul că acțiunea de control desfășurată de C_____ de C______ a fost exercitată cu depășirea sferei controlului acestei autorități, precum și cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la cadrul instituțional specializat în care se realizează supravegherea activității instituțiilor bancare. Aceste elemente se circumscriu excesului de putere , astfel cum este acesta definit de art. 2 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 554/2004. În cazul de față, dreptul de apreciere al Curții de C______ a fost exercitat în mod vădit excesiv, de vreme ce au fost încălcate limitele competenței legale a acestei autorități.

3.1.Caracterul vădit disproporționat al măsurilor dispuse de C_____ de C______, imposibilitatea implementării lor

Excesul de putere se regăsește reflectat și în ceea ce privește caracterul vădit disproporționat al măsurilor dispuse de către autoritate, atât din perspectiva acțiunilor ce se dispune a fi întreprinse de către RBL, cât și a termenelor în care autoritatea dorește ca aceste măsuri să fie implementate. Urmare a celor consemnate în cuprinsul Raportului de control, Decizia determină o ________ măsuri care, în realitate, nu pot fi implementate de către Bancă, spre exemplu, dată fiind competența exclusivă a BNR (în ceea ce privește dispozițiile de modificare a reglementărilor specifice RBL) sau date fiind dimensiunile efortului de ordin logistic și financiar necesar p_____ implementarea lor. În condițiile în care aceste măsuri nu pot fi implementate, date fiind impedimentele de natură obiectivă deja prezentate, activitatea Băncii urmează a fi blocată. Or, în aceste condiții, este evident caracterul excesiv al măsurilor auditorilor publici, de vreme ce „intrarea în legalitate” (în optica autorității) va aduce RBL în imposibilitatea de a funcționa – situație inechitabilă, de vreme ce reglementările pe baza cărora B____ activează nu au fost anulate/ înlăturate în vreun mod.

Raportându-se la măsurile dispuse de către auditorii publici, se arată că reclamanta a incheiat un numar de peste 300.000 de contracte, p_____ care va trebui sa efectueze mai intai un calcul initial al intinderii prejudiciului constatat prin Raport, iar apoi sa demareze masurile de recuperare a acestuia (masuri care se vor intinde cu siguranta peste termenul prevazut in Decizie). D____ urmare, nu trebuie pierdut din vedere faptul ca operatiunea de recuperare a prejudiciului de la fiecare dintre clientii sai presupune parcurgerea mai multor etape, dupa cum urmeaza: identificarea clientilor anteriori ai RBL si actualizarea bazei de date a clientilor, dat fiind ca primele contracte au fost incheiate incepand cu anul 2004; notificarea clientilor identificati potrivit etapei anterioare, in scopul restituirii sumelor acordate in mod eronat; actionarea in judecata a clientilor care refuza rambursarea benevola a sumelor primite in mod eronat in baza notificarii; incasarea efectiva a acestor sume ulterior finalizarii actiunilor in instanta (cu toate demersurile si costurile pe care aceste etape le presupun).

Practic, în măsura menținerii drept legale a măsurilor stabilite prin Decizie, vor trebui inițiate actiuni impotriva unui numar de aproximativ 175.000 de cetateni romani, beneficiari de prime de stat, care nu mai au in acest moment o relatie contractuala c u b____. Mai mult, finalizarea acestor proceduri nu poate fi determinata de catre RBL, de vreme ce aceasta poate initia procedurile legale, dar nu poate obliga instantele la finalizarea acestora intr-un anumit termen.

Cu privire la initierea acestor actiuni, trebuie avut in vedere, pe langa toate activitatile mentionate mai sus, faptul ca RBL nu are in structura sa organizatorica un departament juridic suficient de numeros astfel incat sa initieze si sa sustina un astfel de volum de activitati, prin urmare ar fi obligata sa faca apel la consultanta externa (avocati), ceea ce va presupune timp p_____ selectarea acestor consultanti si eforturi logistice si financiare considerabile. In plus fata de cele expuse, clientii au posibilitatea legala de a formula contestatii fata de rectificarile de sume iar in cazul in care aceste contestatii vor fi admise, primele de stat vor trebui reacordate si numai ulterior se va putea stabili cuantumul sumelor de returnat catre MDRAP, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. 509 /2471 /2009, invocat in Decizie. RBL nu poate, cu incalcarea acestor texte legale, sa procedeze la restituirea de sume inainte de finalizarea acestor proceduri, p_____ ca RBL ar fi pusa in situatia de a nu putea recupera aceste sume si in consecinta sa le suporte in mod nejustificat din sursele proprii ale bancii. Mai mult, astfel cum au fost formulate masurile dispuse in continutul Deciziei, modalitatea de executare a acestora este neclara, si in consecinta la acest moment RBL nu are prefigurarea procedurii de punere in executare propriu-zisa. D_ asemenea, potrivit prevederilor legale RBL are calitatea de fidejusor si, prin urmare, obligatia in sarcina Bancii exista in masura in care s-a constatat existenta unei obligatii de plata in sarcina clientilor sai, care au calitatea de debitor al obligatiei de restituire.

Observatia referitoare la caracterul excesiv al masurilor dispuse prin Decizie este valabila si in ceea ce priveste obligatia reclamantei de a identifica toti clientii care nu au prezentat inscrisurile prevazute in Normele Metodologice si de a le solicita prezentarea acestora p_____ a certifica utilizarea sumelor numai p_____ activitati in domeniul locativ, astfel cum aceasta a fost dispusa prin pct. nr. II.6 din Decizie.

P_____ a sintetiza cele prezentate, caracterul excesiv al măsurilor dispuse în sarcina Băncii este relevat de faptul că deși existența obligației de restituire a primelor de stat este incertă (urmând ca, în final, instanțele judecătorești să stabilească dacă primele au fost încasate nejustificat sau nu), reclamanta este obligată, p_____ implementarea măsurilor dispuse de către auditorii publici, să inițieze aceste acțiuni de recuperare a primelor de stat și să suporte costurile semnificative aferente acestora din resurse proprii , fara ca p_____ aceasta sa existe un temei legal (costuri care se vor referi la onorarii avocațiale, taxe judiciare de timbru, cheltuieli de judecată ocazionate pârâților), în condițiile în care, în eventualitatea respingerii acțiunilor sale de către instanțele de judecată, aceste costuri nu vor fi recuperate niciodată de către Bancă.

3.2.Refuzul Curții de C______ de a analiza criticile aduse prin Contestație și de a răspunde acestora

3.2.1.Contestația reclamantei referitoare la termenele prevăzute de Decizie nu a fost soluționată

C_____ de C______ a refuzat, în mod vădit nemotivat, să se aplece asupra criticilor RBL referitoare la termenele foarte scurte stabilite p_____ implementare, autoritatea optând să rețină în mod lapidar în cuprinsul Incheierii faptul că „ entitatea are posibilitatea să solicite justificat potrivit prevederilor art. 235 din RODAS prelungirea termenului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, iar în situația în care „documentele prezentate de entitate în justificarea neaducerii la îndeplinire a măsurilor sunt suficiente și concludente” această solicitare poate fi acceptată de directorul care a emis decizia inițială, prin emiterea unei decizii de prelungire a termenului p_____ ducerea la îndeplinire a unor măsuri din decizie ”.

C_____ de C______ a ignorat dreptul reclamantei de a i se adresa cu o „ contestație împotriva măsurilor dispuse prin decizie, precum și a termenului stabilit p_____ ducerea la îndeplinire a unora dintre aceste măsuri ” (drept consfințit prin art. 205 din Regulament), refuzând să soluționeze Contestația pe acest aspect.

În acest mod, nu numai că reclamantei i se refuză posibilitatea contestării termenelor prevăzute p_____ implementarea măsurilor cuprinse în Decizie, dar i se și zădărnicește orice astfel de demes de contestare, fiind create de către însăși C_____ de C______ premisele unei sancționări a RBL în cadrul procedurii de follow-up (de vreme ce, la momentul emiterii Încheierii, termenele stabilite în Decizie au expirat deja). Este vădit faptul că autoritatea a refuzat în mod nejustificat să soluționeze Contestația, indicând RBL o procedură alternativă, anume o pretinsă posibilitate de a solicita „prelungirea” termenelor de implementare (procedură care să expună RBL unui nou exces de putere) – în condițiile în care în mod evident nu ar mai putea fi adusă în discuție o prelungire a unor termene care nu există.

3.2.2.C_____ de C______ nu analizează prin Încheiere criticile sale referitoare la efectele prescripției extinctive și ale fideiusiunii

C_____ de C______ a refuzat, de asemenea, să analizeze Contestația din perspectiva incidenței fideiusiunii și beneficiului de discuțiune , Încheierea nerăspunzând acestor probleme. În aceste condiții, este întrunită situația premisă a exercitării dreptului de apreciere al autorității cu încălcarea drepturilor fundamentale ale RBL (art. 2 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 554/2004).

Nu în ultimul rând, C_____ de C______ a respins în mod vădit nemotivat argumentele sale referitoare la prescripția extinctivă , autoritatea invocând pretinse cazuri particulare (neidentificate în mod specific) p_____ a statua asupra întregii perioade verificate în sensul că efectele prescripției extinctive nu s-au produs.

3.2.3.Respingerea nemotivată a criticilor sale privind măsurile de revizuire a Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare

Față de criticile sale aduse Deciziei, prin care se dispune ca această documentație să fie modificată, C_____ de C______ răspunde în cuprinsul Încheierii în sensul în care „ nu au fost reținute abateri de la legalitate și regularitate referitoare la conținutul Conditiilor generale de afaceri si ale Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare. Măsura dispusă la pct. I.2 din decizie vizează revizuirea procedurilor interne de lucru ”.

Or, acest argument este în mod vădit contrazis chiar de aspectele consemnate în Încheiere. Spre exemplu, in cuprinsul Incheierii este prevazut ca „Termenul de economisire trebuia stabi lit in mod clar prin contractul de economisire creditare si nu in mod vag, asa cum a procedat R_________ Bpl. Acest termen poate fi, in fapt, orice termen peste 5 ani.” Desi aceasta constatare vine in contradictie cu dispozitiile Deciziei, care stipuleaza ferm ca „termenul de economisire a fost de 5 ani si 6 luni, 6 ani, 8 ani, 9 ani si 6 luni, respectiv 10 ani”, RBL ar fi obligata acum sa se conformeze dispozitiilor Incheierii. Or, termenele mentionate in Decizie, citata mai sus (desi in opinia Bancii, ace stea au cu totul alta semnificatie), sunt prevazute ca atare in Anexa parte integranta din Conditiile Generale ale Contractelor de Economisire- Creditare, autorizate de BNR. Este evident faptul că, p_____ a se implementa cele dispuse de către C_____ de C______, va fi necesară modificarea acestor documente. Practic, aspectele consemnate în cuprinsul Încheierii reflectă o respingere nemotivată a criticilor sale, cu încălcarea dreptului reclamantei de a-și exercita dreptul de a se apăra.

4. Nulitatea Încheie rii față de adăugarea la lege p_____ a complini lipsa temeiurilor legale

C_____ de C______ menționează în cuprinsul Încheierii faptul că lipsa obligației justificării utilizării sumelor în domeniul locativ invocată de reprezentanții R_________ BPL situează practic activitatea derulată de bancă în afara cadrului legal reglementat de OUG nr. 99/2006. P_____ a ilustra pretinsa nelegalitate a procedurilor aplicate de către RBL, C_____ de C______ aduce în discuție un raționament potrivit căruia, în toate cazurile, dacă clientul nu dovedește imediat și nemijlocit utilizarea în scop locativ a sumei economisite și/sau contractate, clienții beneficiază doar de sumele economisite proprii, termenul maxim de justificare în scop locativ fiind de 2 ani”. Or, în contextul în care autoritatea critică o pretinsă plasare a activității RBL în afara prevederilor OUG nr. 99 /2006, aceeași autoritate înțelege să adauge la textul dispozițiilor legale incidente în materie.

În cuprinsul Deciziei, auditorul public a optat p_____ o int erpretare fortata a prevederilor art. 315 din OUG nr. 99/2006, in sensul impunerii unei obligatii de justificare a sumelor utilizate in scop locativ in orice situatie, echipa de control a anulat distinctia facuta de art. 315 al OUG nr. 99/2006, care elimina obligativitatea justificarii utilizarii in scop locativ a sumei economisite in anumite conditii, punand semnul egalitatii ____________________ inainte si dupa implinirea termenului de 5 ani, respectiv punand semnul egalitatii ________________________; în Încheiere, C_____ de C______ aduce în discuție un pretins raționament privind regula justificării imediate și nemijlocite a utilizării sumelor în scop locativ în toate cazurile, regulă care în interpretarea autorității ar comporta o singură excepție – termenul maxim de justificare de 2 ani; această motivare constituie, în realitate, un element de noutate față de observațiile consemnate în cuprinsul Deciziei contestate; în plus, asemenea raționament adaugă textului OUG nr. 99/2006, art. 315 din Ordonanță neprevăzând asemenea termen de 2 ani; OUG nr. 99 /2006 nu distinge în ceea ce privește un interval de timp aplicabil obligației de a justifica folosirea sumelor în scop locativ (în ce privește situația prevăzută de art. 315 alin. 2 lit. a); p_____ a ajunge la raționamentul expus anterior, autoritatea denaturează prevederile Ordinului nr. 509 /2009, termenul de 2 ani fiind prevăzut de art. 5 alin. 1 din Ordin – prevedere care nu poate fi invocată p_____ a adăuga dispozițiilor art. 315 din OUG nr. 99 /2006.

Precizează reclamanta faptul că, în prezent, pe rolul Senatului R_______ se regăsește o propunere legislativă p_____ modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99 /2006 (Proiect nr. B340 /2016).

Un alt argument in sprijinul susținerii că B____ a interpretat și aplicat în mod corect prevederile OUG nr. 99 /2006 iar C_____ de C______ denaturează sensul prevederilor legale se regăsește în cuprinsul Expunerii de motive aferente Proiectului mai sus amintit, potrivit căreia: „se va introduce, p_____ prima dată , obligația p_____ titularii contractelor de economisire-creditare de a justifica faptul că au utilizat Prima de Stat p_____ cheltuieli în domeniul locativ p_____ a le fi pusă la dispoziție Prima de Stat, cu următoarele diferențieri: (a) p_____ depunătorii care economisesc o perioadă mai lungă de 5 ani, p_____ a li se elibera efectiv Prima de Stat aflată în contul de economisire este necesară numai justificarea sumei reprezentând Prima de Stat; (b) prin excepție, Prima de Stat poate fi eliberată clienților chiar dacă aceștia nu au economisit o perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de repartizare ale contractului și se face dovada utilizării în domeniul locativ atât a sumelor economisite cât și a Primei de stat” .

Cele de mai sus reflectă încercarea Curții de C______ de a justifica în orice mod măsurile dispuse prin Decizie, chiar și în condițiile în care aspectele cuprinse în Încheiere constituie elemente noi, neaduse în discuția RBL cu ocazia controlului, care, de asemenea, adaugă la textul legii – procedeu menit să complinească lipsa termeiurilor legale ale Deciziei.

Faptul că pretinsul raționament al Curții nu se află în consonanță cu prevederile OUG nr. 99 /2006 este reflectat inclusiv de evoluția acestui act normativ. Potrivit Expunerii de motive aferente Proiectului legislativ nr. B 340/2016: „ în reglementarea actuală, Prima de Stat este stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client în perioada de economisire, fără a putea depăși limita maximă de 250€/anual. De asemenea, p_____ clienții care economisesc mai mult de 5 ani nu este necesară justificarea utilizării Primei de Stat p_____ activități în domeniul locativ p_____ a putea beneficia de această subvenție ”.

Documentul citat confirmă cele susținute de către RBL cu ocazia acțiunii de audit, respectiv în cuprinsul Contestației sale. Practic, în acest mod se confirmă faptul că, inclusiv în forma actuală a actului normativ, eliberarea primei de stat către clienții care economisesc mai mult de 5 ani nu este condiționată de justificarea unei utilizări în scop locativ a sumelor economisite.

5.Încălcarea principiului securității juridice

Întregul eșafodaj al Deciziei și Încheierii conduce la concluzia că în speță a fost încălcat principiul securității juridice – principiu statuat în mod constant în practica europeană, potrivit căreia „ legislația Uniunii trebuie să fie certă, iar aplicarea sa trebuie să fie previzibilă p_____ justițiabili, acest imperativ al securității juridice impunându ‑ se cu o rigoare deosebită atunci când este vorba despre o reglementare care poate să aibă consecințe financiare, p_____ a permite persoanelor interesate să cunoască în mod exact întinderea obligațiilor pe care aceasta le ‑ o impune ” (Hotărârea Irlanda/Comisia, 325/85, EU:C:1987:546, punctul 18).

În cazul de față, C_____ de C______ a pus sub semnul impredictibilității situația juridică aplicabilă, spre exemplu, contractelor de economisire-creditare perfectate cu minori sau persoane având vârsta peste 65 ani.

Raportul de control se caracterizează printr-o vădită ambiguitate a regimului juridic aplicabil acestor contracte. În cuprinsul Încheierii, C_____ de C______ aduce o argumentație nouă, potrivit căreia „ la momentul încheierii contractului de economisire-creditare clientul persoană fizică trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 65 ani ”. Astfel cum a subliniat în repetate rânduri, activitatea reclamantei se desfășoară în considerarea Condițiilor Generale ale Contractelor, aprobate de către BNR, potrivit cărora „ fiecare client RBL, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 66/2006 (...) de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu RBL ”. Textul citat constituie o redare fidelă a textului art. 311 alin. 1 din OUG nr. 99/2006, activitatea RBL desfășurându-se în deplină considerare a prevederilor legale în vigoare.

Aspectele consemnate de către C_____ de C______ în cuprinsul Deciziei și Încheierii generează o gravă situație de insecuritate juridică, aplicarea prevederilor legale incidente nemaifiind previzibilă p_____ Bancă. D__ fiind faptul că măsurile prevăzute de Decizie au devenit executorii, RBL se va regăsi în situația de a contraveni legii și documentației aprobată de către BNR p_____ a implementa o ________ măsuri neclare, nejustificate legal, stablite de către C_____ de C______ – efectele procesului de „intrare în legalitate” urmând să aibă un caracter profund imprevizibil.

Faptul că reclamanta, pe parcursul activității sale de 12 ani, a interpretat corect prevederile OUG nr. 99 /2006 este reflectat inclusiv în cuprinsul Proiectului nr. B340/2016 de modificare a OUG nr. 99 /2006, potrivit căruia: „ noul act normativ clarifică o ________ aspecte legate de particularitățile de funcționare a sistemului Bauspar în România ”; „ prin urmare, în ceea ce privește faptul că etapa de creditare nu este obligatorie în cadrul sistemului Bauspar, faptul că pot încheia contracte de economisire-creditare și să beneficieze de Prima de Stat corespunzătoare toți cetățenii români, fără discriminări în ceea ce privește vârsta sau starea civilă, reprezintă aspecte de continuitate a reglementării ”.

Date fiind aspectele prezentate, în speță a fost încălcat principiul preeminenței legii, RBL fiind supusă arbitrariului Curții de C______ (măsurile dispuse de autoritate fiind întemeiate în exclusivitate pe interpretarea și denaturarea prevederilor legale). Implementarea măsurilor stabilite de către C_____ de C______ va avea efecte ireversibile asupra activității Băncii, prin prisma reacției clienților RBL față de demersurile de recuperare a primelor de stat și a posibilităților aflate la dispoziția Băncii p_____ a-și mai derula activitatea pe piață în condițiile în care percepția pe care clienții o vor avea față de sistem va fi caracterizată de incertitudine și neîncredere.

6.Incidența prescripției extinctive

Potrivit mentiunilor Raportului de control și Deciziei, actiunea de control s-a referit la „ perioada de derulare a programului ”. In aceste conditii, controlul s-a referit la perioada 2004-2014 , fara a exista justificari din perspectiva termenului de prescriptie aplicabil, respectiv a auditarilor precedente realizate de catre C_____ de C______ cu privire la acest program.

Reclamanta a arătat că activitatea de control a fost derulată de către C_____ de C______ cu ignorarea: rolului RBL, de mandatar al clienților săi potrivit contractelor de economisire-creditare; a activității derulate de către RBL în cadrul programului, B____ neavând rolul unui ordonator de credite, ci exclusiv acela de a credita conturile clienților săi cu sumele alocate de către MDRAP; a termenului de prescripție de 3 ani aplicabil contractelor de economisire-creditare.

În mod concret, în speță sunt pe deplin aplicabile prevederile legale în materia prescripției extinctive, respectiv ale art. 1 și 3 din Decretul-lege nr. 167 /1958 privind prescripția extinctivă și ale art. 2500, 2501, 2506 și 2517 din Codul civil; o obligație stabilită în sarcina RBL, în calitatea sa de fideiusor, nu poate fi supusă unui termen de prescripție mai îndelungat în raport de obligația debitorului principal, astfel încât nici controlul derulat de către C_____ de C______ nu se putea referi la o perioadă de timp care să exceadă 3 ani. Așadar, în opinia reclamantei, dat fiind termenul de prescripție de 3 ani care afectează dreptul la acțiunea de recuperare a sumelor obiect al contractelor de economisire-creditare perfectate de către RBL, controlul Curții de C______ a avut loc în condiții de vădită nelegalitate, măsurile dispuse de către auditorii publici fiind excesive și din această perspectivă.

7.Nulitatea Deciziei și a Raportului de control, măsurile fiind dispuse cu încălcarea prevederilor legale privind rolul Băncii de fideiusor și beneficiul de discuțiune

Auditorii publici externi au stabilit masurile cuprinse in Sectiunea II punctele 1-4 din Decizie cu ignorarea procedurii legale ce se impune a fi urmata in vederea stabilirii obligatiei de restituire a primei de stat, respectiv i n vederea recuperarii propriu-zise a acestei prime. Astfel, reclamanta urmeaza sa identifice clientii anteriori (se impune a fi avut in vedere faptul ca programul a fost derulat si de o alta entitate, HVB BPL), respectiv clientii ale caror contracte au incetat; are obligatia informarii clientului cu privire la corectarea cuantumului primei de stat si cu privire la necesitatea restituirii de sume (art. 9 alin. 2 din Normele Metodologice); clientul are dreptul legal sa formuleze contestatie impotriva motivului corectarii primei de stat (art. 9 teza II din Normele Metodologice), contestatie care poate fi depusa in termen de 1 an de la data informarii. RBL are la dispozitie 30 zile p_____ solutionarea contestatiei – aceste prevederi se impune a fi asezate in balanta cu numarul contractelor estimat a fi afectate de masurile dispuse de catre C_____ de C______; in situatia in care clientul nu restituie primele de stat, RBL urmeaza a se adresa instantelor judecatoresti in vederea recuperarii sumelor reprezentand prime de stat – procedura a carei durata nu poate fi estimata cu acuratete si care, in mod evident, va ocaziona efort suplimentar si nu in ultimul rand costuri semnificative reprezentand taxe judiciare de timbru, onorarii avocatiale, etc.; RBL va proceda la punerea in executare a hotararilor judecatoresti privind restituirea primelor de stat, durata procedurilor de executare silita neputand fi estimata la acest moment; si in aceasta situatie, procedura va presupune costuri semnificative privind onorariile executorilor judecatoresti si cheltuielile de executare.

Cele de mai sus reflecta o ________ aspecte importante: existenta obligatiei de restituire a primelor de stat – cu analizarea incidentei prescriptiei extinctive de 3 ani – urmeaza a fi stabilita de catre instantele judecatoresti, in cadrul unor litigii de lunga durata; numai in masura in care instantele judecatoresti vor stabili existenta acestor obligatii ale clientilor, se va putea aduce in discutie obligatia RBL, in calitate de fideiusor, de a raspunde de recuperarea primelor de stat.

Date fiind prevederile art. 2.293 Cod civil, potrivit cărora „ fideiusorul nu este ținut să îndeplinească obligația debitorului decât dacă acesta nu o execută” , răspunderea RBL potrivit art. 9 alin. 4 din Normele Metodologice, este limitata de: valabilitatea obligatiei clientului, in calitate de debitor principal, de a restitui prima de stat; prescriptia extinctiva, aplicabila atat in raporturile dintre RBL si client, cat si in raporturile dintre MDRAP si RBL.

Nu în ultimul rând, C_____ de C______ a ignorat în mod vădit faptul că B____, având calitatea de fideiusor, beneficiază, potrivit prevederilor art. 2.294 Cod civil, de beneficiul de discuțiune ca și mijloc de apărare, ceea ce presupune subsidiaritatea obligației RBL în raport de obligația clienților săi; fideiusorul nu poate fi pus în situația de a nu se putea apăra, potrivit prevederilor art. 2.296 Cod civil, prin invocarea excepțiilor sau apărărilor de fond pe care le-ar putea opune clienții săi (debitori principali), fiind forțat să obțină titluri executorii împotriva clienților săi (respectiv împotriva sa) în condițiile în care asemenea titluri ar trebui obținute de către MDRAP, urmare a verificărilor sale.

Așadar, prin măsurile dispuse de către auditorii publici, se generează o situație în care decizia Curții de C______ nu este opozabilă clienților Băncii (debitori în ce privește obligația de restituire a primelor de stat, în măsura încasării lor nejustificate), obligația de restituire a sumelor reprezentând prima de stat are caracter incert, ceea ce pune sub semnul întrebării existența unei obligații valabile față de debitor (instanțele judecătorești fiind cele care vor stabili dacă asemenea obligație există), astfel încât B____ (fideiusor) nu poate fi obligată, în mod legal, să ia măsuri de recuperare a primelor de stat, în contextul în care obligația principala, cea a debitorilor (clienților), nu este determinată în mod legal.

În aceste condiții, Actele administrative atacate au fost emise, în opinia Băncii, cu încălcarea vădită a prevederilor Normelor Metodologice, ignorându-se limitările legale cărora le este supusă răspunderea RBL – limitări de natură să afecteze în mod direct posibilitatea de a implementa măsurile dispuse de către C_____ de C______.

8.Nulitatea Deciziei, a Raportului de control si a Incheierii dată fiind interpretarea gresita a prevederilor legale

Scopul controlului efectuat de auditorii publici externi a fost de a verifica modalitatea in care RBL, in calitate de b____ de economisire si creditare in domeniu locativ a gestionat mecanismul de acordare a primei de stat astfel cum aceasta este reglementata de OUG nr. 99 /2006 si de catre Ordinul nr. 509 /2009. Dată fiind inexistența unor abateri propriu-zise, controlul derulat de către auditorii publici a avut drept element central interpretarea prevederilor art. 315 din OUG nr. 99/2006 – interpretările de ordin subiectiv ale acestei dispoziții constituind unica justificare a pretinselor constatări ale auditorilor.

In esenta, prin interpretarea fortata a textului legal in sensul impunerii unei obligatii de justificare a sumelor utilizate in scop locativ in orice situatie, echipa de control a anulat distinctia facuta de art. 315 al OUG nr. 99/2006, care elimina obligativitatea justificarii utilizarii in scop locativ a sumei economisite in anumite conditii, punand semnul egalitatii ____________________ inainte si dupa implinirea termenului de 5 ani, respectiv punand semnul egalitatii ________________________, ceea ce contrazice orice regula de interpretare a unui text legal.

In ceea ce priveste primele 4 constatari retinute in Raport, preluate ca atare in Decizie, argumentatia auditorilor externi s-a centrat pe urmatoarele idei principale privind conditiile p_____ acordarea primei de stat, in totala contradictie cu prevederile legale: (1) este necesara justificarea utilizarii sumelor in scop locativ in toate cazurile, desi legea prevede exceptii clare de la aceasta regula, (2) clientii sunt obligati sa ia credite, desi legea nu-i obliga, (3) anumite categorii de deponenti (cum ar fi de exemplu copiii minori sau persoanele peste 65 ani) nu au dreptul sa economiseasca, p_____ ca nu pot accesa imediat un credit, desi legea nu prevede o astfel de limitare in ceea ce priveste componenta de economisire. De asemenea, in cuprinsul Deciziei s-au preluat o ________ afirmatii si sustineri ale auditorilor externi din Raport care sunt nefondate, cum ar fi de exemplu:

-scopul urmarit de RBL de „ fructificare a economiilor aduse de acestia în sistem în interesul propriu al băncii ” - Aceasta afirmatie nu are niciun suport faptic, de vreme ce RBL a utilizat banii numai in scop locativ, potrivit reglementarilor legale in vigoare, scop care a fost into tdeauna respectat. „ Interesul propriu ” la care se face referire este cel determinat de lege, nu de catre b____ in mod arbitrar. Elementele utilizarii economiilor atrase (creditare, investire, diferentialul de dobanda etc) sunt strict reglementate de lege si normele BNR si acestea au fost strict urmate de catre b____;

-„ clientii R_________ BPL au devenit clientii băncii în scopul obtinerii unui produs de economii mai avantajos pe piata bancară prin acordarea primei de stat si nu p_____ a obtine credite destinate activitătilor în domeniul locativ ” –aceasta afirmatie dorest e sa induca ideea obligatiei clientilor bancii de a acccesa credite, ignorandu-se prevederile legislatiei in vigoare care reglementeaza dreptul persoanelor care economisesc sa acceseze un credit locativ, daca indeplinesc conditiile legale, dar nu prevede si obligatia de a face acest lucru;

-„ R_________ BPL a prezentat MDRAP date inexacte, p_____ primirea de la bugetul de stat a subventiilor bugetare reprezentand prima de stat... ” – prin formularea folosita se induce in mod grav si incorect ideea cum ca RBL ar fi indus in eroare MDRAP p_____ primirea de la bugetul de stat a subventiilor bugetare reprezentând prima de stat, prezentand date despre care stia ca sunt inexacte, cata vreme in fapt este vorba strict despre un eventual calcul incorect (in opinia auditorilor externi) al primei de stat, prima care a fost aplicata si la comisionul de deschidere.

Cu privire la sumele ce ar trebui restituite de RBL, auditorii au stabilit in pct. II.7. din Raport atat (i) o obligatie de plata nelegala (instituind o obligati e in sarcina bancii de a restitui sumele reprezentand dobanzi bancare cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidentiate în conturile clientilor săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat urmare neîndeplinirii de către client a conditiilor impuse de lege p_____ a beneficia de prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare), in lipsa unui temei legal sau contractual, cat si (ii) o obligatie suplimentara in sarcina RBL, de a plati pe nalitati la dobanzile care trebuiesc rambursate, contrar prevederilor legale in vigoare. Prin urmare, se solicita, p_____ aceeasi perioada de timp in care statul ar fi fost lipsit de acesti bani, ca RBL sa suporte beneficiul nerealizat (penalitatile calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu intarziere a obligatiilor bugetare), cat si sa bonifice statul la acelasi nivel cu bonificatia acordata deponentilor, astfel incat sa plateasca o dobanda dublata p_____ aceeasi perioada de timp.

8.A.Critici ale RBL cu privire la Sectiunea I a masurilor dispuse prin Decizie

8.A.1.Referitor la pct. I.1. prin care s-a dispus: „ R_________ BPL va proceda la revizuirea procedurilor interne de lucru in ceea ce priveste derularea contractelor in curs, astfel incat abateri de genul celor constatate de echipa de audit sa fie evitate ”

A expus anterior ratiunile p_____ care Decizia a fost emisa in mod nelegal, cu incalcarea limitarilor referitoare la sfera persoanelor care pot fi supuse controlului Curtii de C______, re spectiv referitoare la sfera activitatilor/ domeniilor supuse verificarii. De asemenea, pretinsele abateri au fost consemnate de echipa de audit cu incalcarea dispozitiilor legale aplicabile, ignorându-se faptul că B____ activează pe baza unor proceduri/ documentații a căror legalitate este certificată urmare a aprobării de către BNR.

După cum a subliniat anterior, RBL nu are posibilitatea legala de a-si revizui unilateral procedurile interne de vreme ce reclamanta este o b____, a carei activitate este ________________________________ sale de afaceri si contractuale fiind supuse aprobarii BNR, iar activitatea bancii este supusa controlului acestei institutii. De asemenea, controalele la care RBL a fost supusa de-a lungul timpului de catre diversele entitati cu atributii de control (cum ar fi de ex. MDRAP) nu au indicat nereguli de genul celor semnalate in Decizie si in Raportul de control, aceasta fiind o confirmare a modului corect de desfasurare a activitatii bancii. D____ urmare, masura dispusa de catre C_____ de C______ in sectiunea I.1 este vadit nelegala, fiind depasita sfera persoanelor controlate si a activitatilor verificate; este data cu interpretarea gresita a legii; se refera la o masura imposibil de implementat de catre RBL in mod independent , de vreme ce atributiile legale referitoare la aprobarea unor modificari ale Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare revin in exclusivitate BNR.

8.A.2.Cu privire la pct. I.2. prin care s-a dispus: „ R_________ BPL va solicita clientilor sai prezentarea de documente justificative in toate situatiile in care se va solicita punerea la dispozitia acestora a primei de stat ”

Masura analizata se regaseste in legatura indisolubila cu aceea cuprinsa in sectiunea I.1 deja analizata. Totodata, masura enuntata mai sus are la baza consideratiile cuprinse la pct. II.1-4 din Decizie, privind obligativitatea RBL de a conditiona, in toate cazurile, eliberarea primei de stat de justificarea utilizarii sumelor economiste in scop locativ. In consecinta, intreaga argumentatie este pe deplin aplicabila si in cazul acestui punct al Deciziei.

In esenta, prin interpretarea fortata a textului legal in sensul impunerii unei obligatii de justificare a sumelor utilizate in scop locativ in orice situatie, echipa de control a anulat distinctia facuta de art. 315 al OUG nr. 99/2006, care elimina obligativitatea justificarii utilizarii in scop locativ a sumei economisite in anumite conditii, punand semnul egalitatii ____________________ inainte si dupa implinirea termenului de 5 ani, respectiv punand semnul egalitatii ________________________, ceea ce contrazice orice regula de interpretare a unui text legal. In considerarea celor expuse, masura dispusa de catre C_____ de C______ in sectiunea I. 2 este vadit nelegala, fiind depasita sfera persoanelor controlate si a activitatilor verificate; se regaseste in legatura cu o masura imposibil de implementat in mod independent de catre RBL (I.1), de vreme ce atributiile legale referitoare la aprobarea unor modificari ale Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare revin in exclusivitate BNR; constituie consecinta eronatei interpretari a prevederilor legale incidente in materie.

8.B.Critici referitoare la Sectiunea II a masurilor dispuse prin Decizie

8.B.1.Cu privire la pct. II.1-4 prin care s-a dispus: „ R_________ BPL va stabili cu exactitate intinderea prejudiciilor si va dispune masuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterilor de la legalitate si regularitate, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei masuri, sunt descrise sintetic la constatarile nr. 1, nr. 2, nr. 3 si nr. 4 din consideratiile deciziei si in mod detaliat in cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 18-85)”

Elementul central pe care se bazeaza Constatarile nr. 1 2, 3 si 4 din Decizie si din Raport este interpretarea data de echipa de control dispozitiilor legale aplicabile, conform careia RBL era obligata, in toate cazurile , fara exceptie, sa conditioneze eliberarea primei de stat de justificarea utilizarii sumelor economiste in scop locativ. Astfel, in Raport se afirma: „ Echipa de audit constată astfel că legiuitorul a prevăzut obligatia de verificare atât p_____ situatiile de la art. 315 alin. (1) cât si p_____ art. 315 alin. (2) din OUG nr. 99/2006. Actul normativ mai sus prezentat nu prevede în niciun caz o exceptie de la obligatia clientului de a justifica utilizarea în mod locativ a sumel or economisite . ”

Potrivit prevederilor art. 315 din OUG nr. 99/2006:

„(1) P_____ a beneficia in mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani, fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite , si este obligatoriu ca inainte de expirarea termenului de economisire stabilit sa nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urmatoarele situatii: a) suma economisita si/sau suma contractata este pusa la dispozitie dupa repartizare, iar cel care a economisit utilizeaza suma primita p_____ activitati in domeniul locativ;[...]”.

O prima constatare care se poate face cu usurinta din compararea textului legal cu concluzia trasa de echipa de control este ca aceasta ignora fara nicio justificare exceptia expresa cuprinsa la art 315 alin 2, fata de regula din alin. 1 al aceluiasi articol, exceptie care mentioneaza indubitabil necesitatea utilizarii sumei in scop locativ numai prin exceptie de la prevederile alin. 1 , in care aceasta justificare nu este necesara.

In aplicarea acestor prevederi, prin Ordinul nr. 509 /2009 s-au aprobat Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99 /2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, care reiau prevederile din art. 315 citat mai sus. Reclamanta a citat prevederile art. 3, 4 și 5 din aceste Norme. In opinia reclamantei, in urma interpretarii acestor texte legale, rezulta ca, p_____ a putea beneficia de prima de stat, clientii trebuie sa indeplineasca doua conditii: contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani, respectiv, este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

In masura in care aceste doua conditii sunt respectate, clientii RBL p ot beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite. Prin exceptie, art. 315 alin. 2 din OUG nr. 99/2006 prevede posibilitatea clientilor de a beneficia de aceasta prima de stat si in situatia in care acestora li se restituie sumele economisite inainte de expirarea termenului de economisire stabilit, cu obligativitatea in aceasta situatie din partea clientului de a justifica utilizarea sumei in scop locativ. Astfel, legislatia prevede doua situatii:

- regula , reprezentata de posibilitatea clientilor de beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite in cazul in care (i) contractul de economisire-creditare a fost incheiat p_____ o durata de minimum 5 ani, si (ii) nu s-au efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite, inainte de expirarea termenului de economisire;

- exceptia , reprezentata de posibilitatea clientilor de a beneficia de prima de stat inainte de expirarea termenului de economisire, cand suma economisita si/sau suma contractata este pusa la dispozitie dupa repartizare, iar cel care a economisit utilizeaza suma primita p_____ activitati in domeniul locativ.

Prin interpretarea fortata a textului legal in sensul impunerii unei obligatii de justificare a sumelor utilizate in scop locativ in orice situatie, se anuleaza distinctia facuta de art. 315 al OUG nr. 99 /2006, care elimina obligativitatea justificarii utilizarii in scop locativ a sumei economisite in anumite conditii, punand semnul egalitatii ____________________ inainte si dupa implinirea termenului de economisire si punand semnul egalitatii ________________________, ceea ce contrazice orice principii de interpretare a textelor legale.

Mai mult, in sustinerea obligativitatii justificarii in orice conditii a utilizarii in scop locativ a sumelor economisite auditorii publici au interpretat de asemenea in mod eronat completarile aduse de legiuitor prevederilor art. 315 din OUG 99 /2006, modificari aduse tocmai in scopul clarificarii textului legal. In mod concret, aceasta modificarea este reprezentata de completarea prevederilor art. 315 alin. 1 cu sintagma „ fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite ”, completare pe care auditorii o considera ca a fost introdusa de catre legiuitor in legatura directa cu dreptul clientului de a beneficia de prima de stat in mod constant (anual) si nu o exceptie de la obligatia verificarii modului de utilizare de catre client a sumelor economisite in dome niul locativ. Astfel, prin aceasta se tinde sa se lipseasca de orice fel de efect juridic textul nou introdus, interpretarea data neavand niciun sens care sa produca o consecinta juridica. Din punctul său de vedere, prin expresia ” p_____ a beneficia in mod constant ” de prima de stat, prevazuta in art. 315 alin. 1, legiuitorul a intentionat sa stipuleze faptul ca in conditiile in care clientul Bancii a respectat prevederile legale si contractuale timp de 5 ani (si anume a avut un contract pe durata minima prevazuta de lege si nu a beneficiat de restituiri din sumele economisite inainte de expirarea termenului de economisire), si a fost indreptatit la prima de stat timp de 5 ani, acesta are dreptul ca dupa implinirea acestui termen sa foloseasca banii economisiti chiar daca hotaraste rezilierea, denuntarea unilaterala sau daca are loc repartizarea contractului, dreptul la prima de stat aferenta acelor 5 ani fiind un drept castigat, clientul Bancii nefiind obligat sa returneze banii primiti sau sa justifice suma economisita, inclusiv primele de la stat, in scop locativ.

Un alt argument folosit de catre auditori in favoarea obligatiei de justificare a sumelor utilizate in scop locativ in orice situatie este reprezentat de prevederile art. 5 alin. 1 din Normele Metodologice, care a fost scos din context in scopul generalizarii obligatiei de justificare in scop locativ a sumelor, indiferent de momentul restituirii sumelor economisite (si anume anterior sau ulterior implinirii termenului de economisire) si de indeplinirea celorlalte conditii prevazute de legislatia citata mai sus. Art. 5 alin. (1) din Normele Metodologice, utilizat de auditori tocmai in scopul generalizarii obligatiei de justificare in scop locativ a sumelor, indiferent de momentul restituirii acestora, are in vedere de fapt situatiile exceptionale mentionate de art. 4 din Normele Metodologice in care este necesara dovedirea utilizarii sumei economisite si /sau a sumei contractate puse la dispozitie, numai p_____ activitati in domeniul locativ in situatia in care clientului i se restituie sumele economisite inainte de expirarea termenului de 5 ani in ipotezele prevazute in art. 315 alin. 2 din OUG nr. 99/2006. In sustinerea aceste interpretari stau chiar prevederile art. 5 alin. (2) din Normele Metodologice care coreleaza in mod direct termenul de 2 ani mentionat in art. 5 alin. (1) cu situatiile exceptionale tratate in art. 4 din Normele Metodologice, dupa cum urmeaza: „ In cazul in care utilizarea sumelor in scop locativ nu este dovedita de clientul bancii [...] in conditiile art. 4 si in termenul prevazut la alin. (1)... ”.

Se invocă teoria formulata de catre auditori cu privire la semnificatia si importanta termenului de economisire . Astfel, in Raport se mentioneaza ca se constată astfel că în contractul de economisire-creditare era esential să se prevadă termenul de economisire în functie de care b____ aplica conditiile urmare cărora clientii deveneau sau nu beneficiari ai primei de stat. Cu toate acestea, la pagina 38, in textul citat mai sus, auditorii publici desfiinteaza in totalitate importanta „esentiala” a termenului de economisire, constatand ca acesta nu are nici cea mai mica relevanta, si statuand ca legiuitorul a prevăzut obligatia de verificare atât p_____ situatiile de la art. 315 alin. (1) cât si p_____ art. 315 alin. (2) din OUG nr. 99 /2006. Actul normativ ma i sus prezentat nu prevede în niciun caz exceptie de la obligatia clientului de a justifica utilizarea în mod locativ a sumelor economisite.

Mai mult, in cuprinsul Raportului de control se constatata o abordare inconsecventa cu privire la importanta termenului de economisire , respectiv cu privire la obligatia de justificare a sumelor utilizate in scop locativ in orice situatie, deoarece pe de-o parte se sustine ca implinirea termenului de economisire nu prezinta nicio relevanta in determinarea obligatiei cl ientului de a justifica in scop locativ sumele utilizate, in timp ce pe de alta parte se sustine ca lipsa unui astfel de termen de economisire clar definit la momentul semnării contractului ar face imposibilă încadrarea în conditiile generale sau în exceptiile de la conditiile generale prevăzute de actele normative, p_____ evaluarea dreptului unui client de a beneficia sau nu de prima de stat. Cum se poate observa din cuprinsul Raportului, echipa de control face ea insasi referire la conditiile generale de acordare a primei de stat, respectiv la cazurile de exceptie in care aceasta se poate acorda, dar rationamentul nu este dus pana la capat, p_____ a vedea care sunt acele conditii generale si care sunt exceptiile.

P___ la final, concluzia Raportului este ca (i) prima de stat poate fi pusa la dispozitie, ca regula , dupa indeplinirea termenului de economisire, cu justificarea utilizarii in scop locativ si (ii) prin exceptie , inainte de indeplinirea termenului de economisire, tot cu justificarea utilizarii in scop locativ. Eroarea de rationament este evidenta, de vreme ce in Raport exceptia este egala cu regula, iar aceasta eroare sta la baza intocmirii Raportului de control, ducand la constatarea, contrara legii, ca reclamanta ar fi trebuit sa verifice intotdeauna justificarea utilizarii sumelor in scop locativ, chiar si in cazul in care legea nu impunea acest lucru. Premisa fiind viciata, este evident ca si concluzia trasa este eronata, iar constatarile auditorilor publici care se fundamenteaza pe aceasta nu sunt conforme cu dispozitiile legale in vigoare.

8.B.1.1.Echipa de control a interpretat in mod eronat implementarea termenului de economisire de catre RBL

In cuprinsul Raportului de control, auditorii publici au prezentat o argumentatie contradictorie in ceea ce priveste termenul de economisire, auditorii constatand initial ca RBL a „ evaluat dreptul clientului de a fi indreptatit sa beneficieze de prima de stat, in raport cu o conditie ce nu a fost prevazuta de legiuitor in actele normative ”, ulterior constatand ca RBL interpreteaza acest termen cu incalcarea prevederilor legale „ ca fiind acelasi cu durata minima a contractului impusa de legiuitor, adica 5 ani ”, cu toate ca tot echipa de control observa ca „in fapt legiuitorul a lasat bancii dreptul de a stabili perioada de economisire”, dupa care constata ca RBL „ a prevazut perioada de economisire ” dar ca „ p_____ niciunul din tipurile de contracte utilizate de b____, perioada de economisire nu a fost de 5 ani ”.

In realitate RBL intotdeauna s-a raportat la un termen de economisire de 5 ani, asimiland, cu o atitudine conservatoare, duratei minime a contractului de economisire-creditare astfel cum aceasta este prevazut in art. 315 din Legea nr. 99/2006 si durata termenului de economisire, chiar si in lipsa unei prevederi legale exprese in acest sens. Evident, RBL a tinut cont si a respectat si celelalte situatii derogatorii prevazute in legislatie, in care primele de stat ar putea fi eliberate chiar inainte de implinirea acestui termen, cu /fara justificarea utilizarii sumelor economisite in scop locativ, conform legii. Interpretarea potrivit careia in toate cazurile ar fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumelor economisite este in flagranta contradictie cu dispozitiile legale.

Astfel, in Declaratia nr. 4 din contractul de economisire creditare utilizat de RBL, clientul declara ca ” am fost informat ca, potrivit legii [...], p_____ a beneficia in mod constant de prima de stat, contractul de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani, fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite, si este obligatoriu ca inainte de expirarea termenului de economisire stabilit sa nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite. Fac exceptie urmatoarele situatii: [...] ”, si in consecinta clientul a fost informat atat de durata contractului cat si implicit de termenul de economisire pe care RBL l-a stabilit.

OUG nr. 99 /2006, astfel cum de altfel si echipa de control a retinut in Raport, nu impune o perioada de economisire fixa, ci doar o durata minima a contractului de creditare. Exista o perioada minima de economisire de 18 luni impusa de art. 37 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 11 /2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte emis de B____ N________ a Romaniei. Acest termen minim de economisire, desi prevazut expres si in art 4 din Conditiile Generale ale Contractelor de Economisire-Creditare ale RBL, nu a fost luat in calcul de catre echipa de control, la fel cum a fost ignorata si vointa reala si dovedita a RBL cu privire la aplicarea termenului de 5 ani. Echipa de control a preferat niste termene aproximative, aplicabile in conditii de economisire regulata si care nu au fost niciodata intentionate a determina distinctiile facute de art. 315 din OUG nr. 99/2006. Prin aceasta interpretare, contrara prevederilor legale, echipa de control a determinat in mod arbitrar acest termen.

Prin urmare, echipa de control nu a inteles mecanismul aplicat de RBL, sustinand ca exista o confuzie _______________________ contractului de economisire creditare si termenul de economisire si ca B____ nu intelege ca sunt doua conditii de indeplinit (si anume: (i) durata contractului de economisire creditare; si (ii) termenul de economisire), desi reprezentantii RBL au explicat constant care sunt termenele considerate p_____ cele doua conditii si faptul ca acestea au fost respectate. In plus, asa cum am aratat mai sus, in cele din urma echipa de control nu mai acorda nicio semnificatie indeplinirii acestor conditii si a derogarii de la acestea, de vreme ce in toate cazurile se sustine ca ar trebui sa se justifice utilizarea in scop locativ a sumelor, in flagranta contradictie cu textul legal citat. Aceste afirmatii sunt asadar rezultatul unor interpretari eronate ale documentelor puse la dispozitie, p_____ mai multe argumente.

Reclamanta a stabilit in mod conventional, fiind dreptul legal al acesteia sa o faca, un termen de economisire prin raportare la durata minima a contractului de economisire-creditare, in conditiile in care OUG nr. 99/2006 nu impune o perioada de economisire fixa, ci doar o durata minima a contractului de creditare. De asemenea, la stabilirea acestui termen, RBL a avut in vedere si restul prevederilor legale aplicabile, cum ar fi, de exemplu, prevederile Regulamentului BNR nr. 11 /2007.

Auditorii publici au retinut in mod eronat perioade de economisire mai mari de 5 ani mentionate in Anexa la Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, omitand caracterul indicativ al acestora (calculul este facut p_____ rate lunare de economisire regulate) si faptul ca acestea nu sunt stabilite in vederea aplicarii art 315 OUG nr. 99 /2006 . De asemenea, au fost ignorate total prevederile Preambulului („ clientul influenteaza momentul repartizarii prin comportamentul sau de economisire ”) si ale Art. 4 din Conditiile Generale ale Contractelor de Economisire – Creditare („ inainte de repartizare, RBL nu se poate angaja sa puna la dispozitia clientului suma contractata la un termen stabilit ”) care mentioneaza o perioada minima de economisire de 18 luni, precum si termenul de 5 ani avut in vedere in concret de catre b____, echipa de control alegand in mod arbitrar un termen pe care l-a considerat potrivit p_____ justificarea pozitiei sale. Practic, echipa de control a stabilit ea insasi niste termene de economisire, desi nu are acest drept legal, care apartine RBL, alegand dintre diversele termene indicative gasite in Conditiile Generale ale Contractelor de Economisire – Creditare, desi toate elementele de fapt contrazic aceasta alegere, in flagranta discordanta cu termenul aplicat de catre RBL p_____ scopurile art 315 din OUG nr. 99 /2006.

Legislatia relevanta nu defineste un termen de economisire. Referirile din Regulamentul BNR 11 /2007 la o perioada minima de economisire sunt facute p_____ a se defini timpul de asteptare minim (art 30, alin. 3) sau perioada minima de economisire de 18 luni (art 37, alin 1, lit (b)). Toate aceste referiri nu au scopul de a impune stabilirea unui termen de economisire, ci doar circumstantiaza obligatia generala de economisire ce presupune o perioada de asteptare la indeplinirea careia se poate face repartizarea contractului. De asemenea, in Conditiile Generale de Afaceri aprobate de BNR exista diversi timpi de asteptare indicativi (minim, mediu, maxim), care de asemenea nu au niciun fel de relevanta din perspectiva prevederilor art 315 din OUG nr. 99 /2006, la fel ca termenele alese arbitrar. Reclamanta nu a impus clientilor conditii superioare celor legale, respectiv nu conditioneaza eliberarea primelor de stat de economisirea pe o perioada mai mare de 5 ani, acesta fiind intreg termenul prevazut de lege p_____ durata minima a contractului de economisire – creditare.

8.B.1.2.Constatarile auditorilor publici vin in contradictie cu principiile sistemului de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ

Auditorii publici au ignorat mecanismul prevăzut de OUG nr. 99 /2009, precum și de Ordinul nr. 509 /2009. În mod concret, auditorii au ignorat rolul MDRAP în cadrul sistemului, repectiv prerogativele de verificare a datelor furnizate de către instituțiile bancare și de ordonanțare a alocării sumelor reprezentând prima de stat. Potrivit reglementărilor aplicabile sistemului de economisire-creditare, B____ nu are prerogative decizionale în ceea ce privește alocarea primelor de stat, asemenea prerogative revenind exclusiv MDRAP. Așadar, alocarea primelor de stat nu a fost decisă de către RBL, ci aceasta a fost dispusă de către Minister urmare a verificării (și corectării) datelor comunicate de către Bancă.

Prin promulgarea legislatiei specifice in materie, legi uitorul a urmarit stimularea dezvoltarii domeniului locativ si cresterea economica, ceea ce presupune ca statul a urmarit ca sumele economisite de clientii bancilor de economisire creditare la care se adauga prima de stat acordata si valoarea creditelor contractate sa fie investite in domeniul locativ. In vederea realizarii acestui scop, legiuitorul a prevazut un mecanism compus din doua componente: (a) constituirea unor depozite de catre clientii bancilor, p_____ o perioada minima determinata in timp in _______________________________ necesare sistemului de economisire si creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ; si (b) acordarea de credite cu dobanda fixa din sumele acumulate, p_____ activitati in domeniul locativ. Se arată că precizarea ca este imposibila realizarea componentei (b) fara realizarea in prealabil a componentei (a) si prima de stat este instrumentul prin care statul asigura aceasta.

(a) Constituirea depozitelor de catre clientii RBL

In ceea ce priveste prima cerinta, legiuitorul a c onsiderat ca infiintarea si mentinerea unui depozit bancar pe o perioda de minim 5 ani este suficienta p_____ a asigura stabilitatea sistemului de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ, astfel ca dupa aceasta perioada a permis retragerea sumelor economisite, impreuna cu prima de la stat de catre deponenti, fara a mai fi necesara justificarea utilizarii sumelor in scop locativ. Acesta este un principiu general valabil, nefiind particular doar legislatiei romane.

Este important de asemenea de precizat ca, in aceasta etapa, legea confera posibilitatea oricaror categorii de persoane (inclusiv minori sau persoane a caror varsta depasea la data semnarii contractului 65 ani) de a constitui asemenea depozite, precum si de a beneficia de prima de stat, principiu reglementat de art. 313 din OUG nr. 99/2006 care prevede: „ fiecare client, persoana fizica cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, beneficiaza de o prima de stat p_____ depunerile anuale efectuate in baza unui contract de economisire-creditare incheiat cu o b____ de economisire si creditare in domeniul locativ .”

Legea are in vedere stimularea economisirii si creditarii in cadrul masei de deponenti, nu are in vedere o identitate absoluta ___________________________ fiecare persoana care economiseste sa acceseze un credit locativ, si cu atat mai putin sa fie obligata la aceasta. Trebuie avut in vedere ca persoanele pot avea o reprezentare mai generala asupra unei eventuale nevoi viitoare de a-si asigura, lor sau unor membri ai familiilor, finantarea unor nevoi locative si acesta ar reprezenta un motiv determinant p_____ accesarea sistemului de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ, in cazul lor. De exemplu parintii pot decide ca ar fi in interesul copiilor lor sa economiseasca in numele copiilor lor anumite sume in acest sistem, p_____ nevoi locative viitoare, aceasta fiind o practica foarte raspandita in tarile cu traditie in domeniul economisirii - creditarii in sistem colectiv p_____ domeniul locativ.

Astfel, copii minori pot avea calitatea de clienti in cadrul unui contract de economisire – creditare, in ceea ce priveste componenta de economisire, fara ca acest aspect sa fie limitat legal, urmand de exemplu ca la majorat acesta sa devina eligibil si p_____ componenta de creditare (in masura in care conditiile repartizarii ar fi indeplinite) si aceasta ar corespunde cu nevoia clientului. Mai mult, de vreme ce legea permite transferul contractelor de economisire-creditare, aceste sume economisite pot fi utilizate in scop locativ chiar inainte de aparitia nevoii de spatiu locativ separat p_____ copii de catre parintii majori ai respectivilor copii.

Cu privire la calitatea de client a copiilor minori precum si a persoanelor care la data incheierii contractului depaseau varsta maxima eligibila de a primi un credit legea nu limiteaza (si nici nu ar trebui sa o faca) dreptul tuturor persoanelor de a economisi in acest sistem colectiv, p_____ ca altfel s-ar diminua fondurile disponibile p_____ acest domen iu si s-ar limita posibilitatile de acces la finantare p_____ domeniul locativ, iar astfel nu s-ar mai realiza scopul legii de finantare pe termen lung a domeniului locativ.

Reclamanta a reiterat argumentele sale referitoare la rolul MDRAP în procesul de alocare a primelor de stat, acestei instituții revenindu-i în exclusivitate prerogativele legale de verificare/ corectare a datelor persoanelor fizice titulare în cadrul contractelor de economisire-creditare, precum și de dispoziție în sensul alocării primelor de stat, B____ având exclusiv rolul unui mandatar în ce privește efectuarea viramentului primelor de stat. Astfel, B____ a pus la dispozitia MDRAP datele despre clienti, solicitanti de prima de stat, din care rezulta varsta acestora, iar MDRAP a dispus transferul primelor de stat aferente.

(b) Accesarea creditului locativ

Urmare a economisirii, legislatia creeaza o vocatie clientilor de a accesa un credit locativ, dar fara a stabili o asemenea obligatie in acest sens. Cu toate acestea, in cuprinsul Raportului se sustine in mai multe randuri ca acceasi clienti sunt obligati sa ia credite, ulterior finalizarii etapei de economisire, desi legea nu-i obliga. Impunerea unei obligatii in sarcina clientilor de a contracta un credit cu destinatie locativa ulterior finalizarii perioadei de economisire este contrara dispozitiilor legale, legea neimpunand o identitate directa _____________________ efectuat depunerile si cea care acceseaza creditul in domeniul locativ.

In mod judicios legea a prevazut dreptul persoanelor care economisesc sa acceseze un credit locativ, daca indeplinesc conditiile legale, nu si obligatia de a face acest lucru. In mod la fel de judicios, legea a prevazut obligatia bancii de a acorda acest credit, in conditiile mentionate. Mai mult, in ipoteza in care clientii ar fi obligati sa contracteze un credit, atunci obiectivul finantarii pe termen lung a domeniului locativ nu ar mai fi realizat, deoarece numarul persoanelor care ar economisi in considerarea faptului ca intr-un interval de timp oarecare (5 ani - 10 ani), vor fi obligati a priori sa faca o achizitie (si eventual sa acceseze un credit), in conditii predeterminate, indiferent de evolutiile viitoare (chiar daca acea persoana nu ar avea posibilitati de rambursare a creditului, de exemplu), sub diverse sanctiuni (pierderea primei de stat etc.), ar fi foarte limitat (daca nu inexistent).

In plus, Regulamentul nr. 11 /2007 (art. 30 alin. 5) impune bancilor de economisire – creditare obligatia de a calcula „timpul de asteptare maxim” definit ca „ perioada in care, prin plata ratelor de economisire si prin bonificarea dobanzilor se asigura economisirea intregii sume contractate ”. In felul acesta, finantarea unei nevoi locative se poate face exclusiv prin economisire, in conditiile in care creditul aferent ar fi zero (suma contractata fiind egala cu soldul economisit). F___ de constatarile din Raportul de Control, este evident faptul ca echipa de control nu a inteles mecanismul sistemului de economisire si creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ, si pe cale de consecinta a limitat in mod eronat categoriile de persoane care pot contribui cu economii in cadrul acestui sistem, si a instituit in mod artificial obligatia accesarii de catre clienti a creditelor locative ulterior finalizarii perioadei de economisire.

8.B.2.Cu privire la pct. II.5. prin care s-a dispus: „R_________ BPL va stabili cu exactitate intinderea prejudiciului si va dispune masuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei masuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 5 din consideratiile deciziei si in mod detaliat in cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 86-111)”

Prin Constatarea nr. 5 auditorii publici au retinut in sarcina RBL calcularea cu incalcarea prevederilor legale a cuantumului “primei de stat”.

Constatarea se bazeaza pe o interpretare eronata a legislatiei aplicabile citata chiar de echipa de control in cuprinsul Raportului, deoarece RBL a calculat prima de stat strict in conformitate cu aceste prevederi legale care precizeaza in mod expres ce elemente pot fi luate in calculul acestei prime, si, in consecinta a prezentat date exacte catre MDRAP. Astfel, RBL a avut in vedere la calculul primei dispozitiile art. 7 alin. (3) si (4) din Normele Metodologice care mentioneaza in mod expres sumele care trebuie luate in considerare la calcularea primei de stat (respectiv depunerile efectuate in anul in care se se acorda prima) precum si sumele care nu se iau in considerare p_____ aceasta (comisionul de deschidere si alte costuri nefigurand pe lista exceptiilor) si care prevede: „ Sumele care trebuie luate in considerare la calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile efectuate in anul p_____ care se acorda prima de stat ”.

La calcularea primei de stat nu vor fi luate in considerare: sumele acordate drept prime de stat; dobanzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare; depunerile care depasesc valoarea totala a contractului de economisire-creditare.”

De asemenea, trebuie precizat ca RBL a fost supusa in anul 2006 unui control din partea MDRAP, care nu a constatat nicio incalcare a prevederilor legale in legatura cu modul de calcul al primei de stat, ca urmare a includerii comisionului in sumele economisite de catre clienti. Facem precizarea ca, in calitate de emitent al Normelor Metodologice, MDRAP avea intelegerea prevederilor acestora (reglementari proprii) si RBL nu avea motive sa puna sub semnul intrebarii valabilitatea concluziilor din procesul verbal sus mentionat. Cu toate acestea, auditorii publici au inteles sa ignore aceste prevederi legale si chiar mai mult, sa stabileasca arbitrar o modalitate distincta de calcul a cuantumului primei de stat, in mod arbitrar si fara temei legal.

Referirile repetate din Raport la sintagmele „ primele depuneri efectuate de client vor acoperi valoarea comisionului de deschidere ” sau „ primele depuneri efectuate de client se vor face in contul comisionului de deschidere ” nu reflecta natura si semnificatia exacta a acestor prevederi din Conditiile Generale ale Contractelor de Economisire Creditare – aceste prevederi reglementeaza doar raporturile dintre client si b____ de economisire-creditare.

Cele doua sintagme sunt folosite exclusiv p_____ informarea adecvata a clientului cu privire la implicatiile incheierii contractului de economisire-creditare si evolutia soldului contului aferent, fara a avea vreo semnificatie asupra bazei de calcul ce este folosita p_____ determinarea valorii primei de stat. Baza de calcul trebuie sa includa, conform reglementarilor legale toate „depunerile” clientului iar diminuarea acesteia cu valoarea comisionului de deschidere ar fi fost lipsita de temei legal, expunand b____ unui risc semnificativ in raport cu clientii sai.

Referirile din Raportul de control la Notele la situatiile financiare ale bancii p_____ anul financiar 2014 nu pot sustine afirmatia din Raport privind necesitatea eliminarii comisionului de deschidere din Baza de Calcul a primei de stat. Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de b____ la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale si nu stabilesc regulile de business; exista reguli de business care nu se contabilizeaza (de ex. cifra de evaluare, perspectiva de alocare) si reguli contabile care nu au rezultat in business (de ex. dobanzile la credite : in relatia cu clientul sunt cele nominale, respectiv D__, iar cele recunoscute in situatiile financiare sunt cele recalculate conform principiilor IFRS, respectiv Effective Interest Rate).

Din punct de vedere contabil, toate depunerile efectuate de client in baza contractului de economisire se contabilizeaza pe contul de economisire (depozit) al acestuia; ulterior, B____ inregistreaza contabil incasarea comisioanelor la care are dreptul conform clauzelor contractuale, inclusiv comisionului de deschidere; scopul comisionului de deschidere al unui contract este de a acorda clientului dreptul de a ____________________ economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ, la inceputul perioadei de economisire; prezentarea in politicile contabile a comisionului ca pe o suma care nu este considerata o contributie la contul de depozit are exclusiv rolul de a explica tratamentul contabil al acestuia; ulterior depunerii pe contul clientului, suma se contabilizeaza ca un comision obtinut la indeplinirea unei obligatii contractuale principale (acordarea dreptului de a ____________________ economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ); suma nu se restituie clientului la incetarea contractului, asa cum se procedeaza cu restul sumelor depuse de client si contabilizate prin contul de depozit;

In mod suplimentar, prin punctul de vedere exprimat in Raport fata de opinia RBL cu privire la acest punct in divergenta, echipa de auditori a ignorat de asemenea prevederile legale in vigoare in baza carora au fost elaborate politicile contabile ale RBL precum si constatarile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in calitate de autoritate responsabila cu gestionarea fondurilor publice si cu verificarea modului de utilizare al acestor fonduri, care in urma unui control a constatat legalitatea modalitatii de calcul a cuantumului primei de stat.

8.B.3.Cu privire la pct. II.6. prin care s-a dispus : „ R_________ BPL va identifica toti clientii care nu au prezentat toate inscrisurile prevazute de Ordinul nr. 509 din 10 iulie 2009 si va solicita prezentarea acestora p_____ certificarea utilizarii sumelor acumulate numai p_____ activitati in domeniul locativ. In situatia in care acestia nu prezinta aceste inscrisuri, R_________ BPL va stabili cu exactitate intinderea prejudiciului, va dispune masuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei masuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 6 din consideratiile deciziei si in mod detaliat in cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 112-123) .”

Prin Constatarea nr. 6, auditorii externi au retinut ca RBL nu a solicitat clientilor săi toate documentele prevăzute de Anexa la Normele Metodologice, în vederea probării utilizării în scop locativ a sumei economisite, p_____ contractele de economisire-cr editare p_____ care se impunea prin lege, mai precis, p_____ majoritatea contractelor nu a solicitat autorizatia de construire, si titlul de proprietate.

Potrivit prevederilor Anexei la Normelor Metodologice, sunt necesare o ________ documente p_____ certificarea utilizarii sumelor acumulate numai p_____ activitati in domeniul locativ, in functie de activitatile in domeniul locativ ce urmeaza a fi efectuate. Astfel, cu titlu de exemplu, in cazul extinderii, modernizarii sau consolidarii locuintelor sunt necesare urmatoarele acte: (a) actul de proprietate a imobilului; (b) autorizatia de construire; (c) proiectul de executie, devizul estimativ, contracte incheiate cu societati specializate sau persoane fizice autorizate. In aceeasi Anexa se prevede ca p_____ tipurile de activitati in domeniul locativ p_____ care legea nu prevede obtinerea autorizatiei de construire se vor prezenta numai facturi, bonuri fiscale si/sau alte documente prin care se face dovada procurarii legale a materialelor si/sau a efectuarii lucrarilor.

In considerarea activitatilor p_____ care este necesara obtinerea unei autorizatii de construire, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care in art. 11 identifica tipurile de lucrari care pot fi efectuate fara autorizatie de construire (de ex. zugraveli si vopsitorii interioare, reparatii si inlocuiri la pardoseli etc.). In urma controlului efectuat la RBL, echipa de control a concluzionat ca p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare RBL s-a rezumat la solicitarea si prezentarea de catre clienti doar a facturilor prin care s-a facut dovada procurarii legale a materialelor si/sau a efectuarii lucrarilor si nu a autorizatiei de construire.

Aceasta constatare se bazeaza pe o interpretare eronata a legislatiei aplicabile, prin extinderea in mod fortat a situatiilor cand este necesara solicitarea unei autorizatii de construire la toate situatiile in care clientii RBL efectueaza activitati in domeniul locativ. RBL a precizat in punctul de vedere cu privire la aceasta problema in divergenta ca p_____ cazurile mentionate in raport, data fiind valoarea redusa, sub 4.000 lei, a sumelor puse la dispozitia clientilor (sold economisit, dobanda si prima de stat) si care faceau subiectul certificarii utilizarii sumelor p_____ activitati in domeniul locativ, situatiile au fost asimilate cu cele avute in vedere de prevederile Anexei la Normele Metodologice unde se precizeaza ca in cazul in care legea nu prevede obtinerea autorizatiei de construire este suficienta prezentarea de facturi, bonuri fiscale si/sau alte documente prin care se face dovada procurarii legale a materialelor si/sau a efectuarii lucrarilor.

Echipa de control a mai retinut, de asemenea in mod eronat ca, p_____ o parte dintre contractele de economisire-creditare, RBL nu a solicitat prezentarea unui document de proprietate, omitand prevederile art. 290 lit. a) pct. 8 din OUG nr. 99/2006 care includ in sfera activitatilor in domeniul locativ si lucrarile in domeniul locativ angajate de chirias in scopul modernizarii locuintei. In concluzie, considera ca aceasta constatare a fost elaborata cu interpretarea eronata a prevederilor legale aplicabile, deoarece RBL a analizat fiecare situatie particulara in parte, prin prisma prevederilor legale aplicabile.

8.B.4.Cu privire la pct. II.7. prin care s-a dispus: „ R_________ BPL va stabili cu exactitate intinderea prejudiciului si va dispune masuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei masuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 7 din consideratiile deciziei si in mod detaliat in cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015” (pag. 124-128)

Prin aceasta constatare, echipa de control a instituit in sarcina RBL o obligatie de plata nelegala , fara a avea niciun fel de acoperire juridica ca urmare a faptului ca RBL nu a virat la bugetul de stat sumele reprezentâ nd dobânzi bancare cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidentiate în conturile clientilor săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat urmare neîndeplinirii de către client a conditiilor impus e de lege p_____ a beneficia de prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare.

RBL a virat catre bugetul de stat sumele calculate in conformitate cu prevederile legale care precizeaza in mod expres ce sume trebuiesc rambursate. Art. 5 alin. (2) si art. 6 alin (5) din Normele Metodologice se refera strict la obligatia bancii de a restitui doar cuantumul primei de stat, fara a indica vreo obligatie privind retragerea dobanzilor bonificate clientilor si cu atat mai putin o obligatie de bonificare a statului cu o dobanda oarecare (similara sau diferita de cea bonificata clientilor). Mai mult potrivit mecanismului prevazut de Conventia incheiata de RBL si MDRT sub nr. xxxxx /20.12.2011, RBL este obligata sa ramburseze catre MDRT doar prima de stat, fara alte dobanzi sau accesorii.

Sistemul de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ presupune un mecanism specific, stabilit prin lege speciala si reglementari speciale in raport cu dispozitiile generale in materie invocate in Raport, inclusiv in ce priveste regimul juridic al primei de stat si al sumelor ce trebuiesc restituite de catre bancile de economisire creditare.

In masura in care _________________ nu a existat o conventie expresa in acest sens (cum ar fi de exemplu prin incheierea unui contract de depozit, prin care sa se prevada bonificarea sumelor depuse de MDRT), RBL datoreaza dobanda p_____ aceste sume fiecaruia dintre deponentii clienti ai RBL iar catre MDRT va fi obligata sa ramburseze doar prima de stat, potrivit prevederilor legale aplicabile. Mai mult, in lipsa unor prevederi legale imperative, sau in lipsa unor acorduri exprese atat cu clientii RBL cat si cu MRDT, RBL nu ar putea sa ia sumele reprezentand dobanzi din conturile clientilor, in mod unilateral, deoarece o asemenea actiune ar ___________________________________ bancare specifice in acest sens.

Astfel, afirmatia conform careia b____ ar fi trebuit sa ia din contul deponentilor dobanda bonificata acestora p_____ prime si sa bonifice statul roman cu o suma echivalenta demonstreaza odata in plus faptul ca echipa de control, in mod arbitrar a inteles sa stabileasca in sarcina RBL obligatii suplimentare de plata, cu depasirea atributiilor legale prevazute in sarcina sa.

În lumina tuturor acestor argumente, reclamanta a solicitat anularea Deci ziei, Raportului de control și a Încheierii emise de către C_____ de C______ și, în consecință, exonerarea reclamantei de obligațiile impuse prin Decizie, invocând în drept dispozițiile art. 1 si 8, respectiv art. 11 din Legea nr. 554 /2004, precum și normele de drept material invocate în cuprinsul Cererii de chemare în judecată.

Pârâta C_____ DE C______ A R_______ a formulat întâmpinare , prin care a solicitat respingerea, ca neîntemeiată, a cererii de chemare în judecată.

În motivarea întâmpinării, s-au arătat următoarele:

1) Reclamanta susține, în esență, că activitatea acesteia nu este supusă controlului Curții de C______, nefiind inclusă în sfera de control a instituției pârâte.

a)Prin prevederile Titlului II din OUG nr. 99/2006 , respectiv prin prevede rile Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin Ordinul comun al MFP /MDRL nr. 2471 /509 /2009 , a fost instituit cadrul legal de reglementare a activității de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ , fiind acordate drepturi și stabilite obligații tuturor părților implicate în această activitate (deponenți /clienți, b____ de economisire – creditare și stat). Așadar, în activitatea de economisire-creditare în domeniul locativ, R_________ B____ P_____ Locuințe SA are atributul de administrare și de utilizare a fondurilor publice primite de la bugetul de stat reprezentând prima de stat . În concret, activitatea de administrare și utilizare se realizează astfel: reclamanta calculează cuantumul primei de stat cuvenită clienților săi (p_____ și în numele acestora); reclamanta solicită de la MDRAP prima de stat (p_____ și în numele clienților săi); reclamanta administrează prima de stat în conturile clienților săi prin: blocarea primei de stat până la data la care clientul este eligibil p_____ a beneficia neîngrădit de primă, deblocarea primei de stat la momentul la care clientul este eligibil; reclamanta efectuează analiza eligibilității clientului relativ la prima de stat; reclamanta verifică documentele justificative prezentate de client privind utilizarea în scop locativ, în vederea deblocării primei de stat din contul clientului; reclamanta utilizează prima de stat prin fructificarea acesteia în: plasamente (ex: titluri de stat etc), acordarea de credite.

În conformitate cu dispozițiile art. 24 lit. c) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată, C_____ de C______ poate hotărî desfășurarea activităților stabilite de lege și la alte persoane decât cele prevăzute la art. 23, care administrează și /sau utilizează fonduri publice, în sensul acestei legi, verificările urmând a se efectua numai în legătură cu legalitatea administrării și/ sau utilizării acestor fonduri.

Potrivit prevederilor art. 314 din OUG nr. 99 /2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, prima de stat se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței (actualmente, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ acestei autorități. Prima este virată de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ în contul clientului.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) – (3) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, la încheierea unui contract de economisire-creditare, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport), în vederea constatării îndeplinirii condițiilor p_____ acordarea primei de stat. Datele personale se vor înregistra în formă electronică și/sau scriptică în baza de date a băncii de economisire și creditare în domeniul locativ și vor fi utilizate p_____ stabilirea cuantumului primei de stat care se va acorda titularului contractului de economisire-creditare încheiat cu b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, în completarea depunerilor efectuate de către acesta în cursul unui an calendaristic .

Potrivit art. 1 alin. (4) din Normele metodologice sus menționate, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ va include în contractul de economisire-creditare clauze referitoare la împuternicirea de către client a băncii de economisire și creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său.

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din aceleași norme metodologice, prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor aplicabile în materie.

Totodată, potrivit art. 5 din Normele metodologice sus menționate, utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată față de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, iar în cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii, în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1) art. 5 din norme, prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

Așadar, din prevederile Capitolului II și cele ale Capitolului III din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, rezultă obligațiile legale ale băncii de economisire și creditare, obligații referitoare la condițiile de acordare, stabilirea, modul de acordare și de restituire a primei de stat care se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP.

Deși reclamanta nu este prevăzută printre entitățile publice enumerate la art. 23 din Legea nr. 94 /1992, este evident că art. 24 din Legea nr. 94 /1992 reglementează situația ca instituția pârâtă să desfășoare activitățile specifice și la alte persoane care administrează și/sau utilizează fonduri publice, iar verificările se efectuează în legătură cu legalitatea administrării și/sau utilizării acestor fonduri. În acest context, au relevanță și prevederile art. 1 alin. (4) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009, care impun obligația ca în contractele de economisire-creditare să se prevadă anumite clauze care vizează, în mod exclusiv, prima de stat (adică sume alocate din fonduri publice), dar și prevederile art. 3 alin. (3) din același act normativ, care stabilesc în sarcina băncii obligația de verificare a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat.

Prin urmare, p_____ ca prima de stat să fie acordată potrivit dispozițiilor legale sus menționate, este evident că b____ ”trebuie să se comporte ca un bun administrator” . În plus, potrivit art. 9 alin. (1) și alin. (2) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009, b____ are obligația de a proceda la efectuarea rectificărilor necesare și de a lua toate măsurile p_____ restituirea primei de stat încasată necuvenit de către clienții acesteia.

Cu alte cuvinte, a considera că sfera de competență a controlului Curții de C______ nu cuprinde și activitatea băncilor ar însemna ca, în opinia reclamantei, instituția pârâtă să nu desfășoare verificări la entitățile care, în activitatea lor, au obligații legale care vizează, în mod expres, stabilirea, calcularea, virarea și restituirea unor sume de bani alocate din fonduri publice, cu titlu de prima de stat. Or, această opinie, exprimată de reclamantă, este contrară prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______.

Susținerile reclamantei potrivit cărora are calitatea unui mandatar al MDRAP în ceea ce privește operațiunile de calcul al primelor de stat nu au relevanță întrucât obligațiile stabilite în sarcina băncii sunt distincte de obligațiile pe care le are MDRAP în vederea acordării primei de stat, din bugetul de stat, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

De asemenea, nu sunt relevante susținerile reclamantei potrivit cărora în ceea ce privește relația cu clienții săi nu are atribuții de administrare / utilizare a unor fonduri publice întrucât, în activitatea specifică, instituția pârâtă poate verifica modul de respectare a legii privind utilizarea fondurilor publice. Prin urmare, în condițiile în care prima de stat se suportă de la bugetul de stat, instituția pârâtă are prerogativa legală de a proceda la verificarea modului de întrebuințare a acestor fonduri publice. De altfel, în contextul în care acțiunea de control s-a referit la ” Controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe ”, nu se poate pune în discuție împrejurarea că, procedând la verificarea directă a reclamantei, C_____ de C______ ar fi ignorant sfera sa control și ar fi intrat în sfera de control a Băncii Naționale a R_______.

b)În susținerea acțiunii, reclamanta invocă o ________ aspecte, care nu au relevanță, respectiv: - RBL nu are rolul de ordonator de credite, alocarea primei de stat fiind gestionată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, RBL nu este supusă controlului Curții de C______, elementele verificate de către auditorii publici fa c parte din sfera de supraveghere /evaluare a BNR.

Pârâta a arătat că măsurile dispuse prin Decizia nr. 18 /2015 vizează deficiențele constatate urmare a ” Controlului utilizării subvențiilor bugetare”. Așadar, aspectele legate de îndeplinirea condițiilor de autorizare aplicabile instituțiilor de credit ori a condițiilor specifice stabilite de B____ Națională a R_______ nu au relevanță în contextul în care, în esență, acestea sunt prealabile încheierii contractelor de economisire-creditare. În altă ordine de idei, afirmațiile reclamantei referitoare la respectarea procedurilor aprobate de BNR și la certificarea faptului că dispozițiile legale sunt respectate nu sunt de natură să conducă la concluzia că, prin contractele de economisire-creditare, b____ ar fi a cordat prima de stat , în condiții de deplină legalitate și că, implicit, ar fi protejat și interesele clienților săi raportat la condițiile necesare a fi îndeplinite p_____ virarea primei de stat.

Din prevederile legale care reglementează acordarea primei de stat din bugetul public, respectiv ale Titlului II al OUG nr. 99 /2006 și ale Ordinului comun nr. 2471 /509/2009, reies atribuțiile /activitățile băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, iar pornind de la acestea, rezultă că operațiunile pe care trebuie să le realizeze RBL nu au legătură cu rolul unui ordonator de credite, astfel cum rezultă din prevederile art. 21 din Legea privind finanțele publice nr. 500 /2002. Mai mult, răspunderea unui ordonator de credite, astfel cum este prevăzută de lege, nu exclude răspunderea unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ (în speță, R_________ B____ p_____ Locuințe SA).

În acest context, sunt relevante prevederile art. 9 alin. (1) din Ordinul comun nr. 2471 /509 /2009, din care rezultă că b____ de economisire și creditare în domeniul locative are obligația de a lua toate măsurile p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia, potrivit reglementărilor legale în materie. Mai mult, la art. 9 alin. (4) din Ordinul nr. 509 /2009 se prevede în mod expres, faptul că b____ răspunde ca fideiusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită, având obligația de a returna MDRAP primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente. Prin urmare, b____ are sarcina de a respecta atât obligațiile legale care vizează condițiile de autorizare generale și specifice, aplicabile instituțiilor de credit, obligații care _________________ competență a Băncii Naționale a R_______, dar și obligațiile legale care vizează alocarea corectă a primei de stat, această ultimă activitate intrând în sfera de control a Curții de C______ întrucât prima de stat provine, în mod exclusiv, din fonduri publice, fiind suportată din bugetul de stat, prin bugetul MDRAP.

2. Reclamanta susține că măsurile dispuse prin Decizie au caracter incomplet, echivoc, de natură a genera imposibilitatea implementării acestora.

Contrar susținerilor reclamantei, măsurile prevăzute în Decizia nr. 18 /2015 a Curții de C______ au fost stabilite p_____ înlăturarea deficiențelor consemnate în Raportul de control, înregistrat la R_________ B____ p_____ Locuințe SA sub nr. xxxxx /18.09.2015, abaterile fiind cunoscute de către reclamantă încă de la data comunicării actului de control. Pe de altă parte, se poate observa cu ușurință că atât actul de control, cât și decizia atacată, cuprind motivele de fapt, cât și temeiurile de drept care au determinat stabilirea măsurilor în sarcina R_________ B____ p_____ Locuințe SA.

Așadar, este evident că starea de fapt constatată de echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de C______ a fost prezentată entității care, prin raportare la prevederile art. 33 alin. (3) și ale art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992, are obligația de a înlătura deficiențele constatate, prin îndeplinirea măsurilor stabilite de instituția pârâtă.

Susținerile reclamantei potrivit cărora actele administrative atacate s-ar caracteriza prin neclaritatea noțiunilor utilizate de către auditorii publici externi și ambiguitatea măsurilor dispuse, care ar fi vicii de natură să împiedice RBL să evalueze modul în care C_____ de C______ a aplicat și interpretat legea, precum și să implementeze măsurile dispuse, sunt vădit neîntemeiate, acestea indicând, în fapt , o protejare a intereselor clienților săi, în detrimentul bugetului de stat, deși reclamanta are obligații legale care vizează restituirea primei de stat acordată necuvenit, inclusiv a penalităților aferente.

În privința măsurilor de la pct. II din Decizia nr. 18 /2015, s-a prevăzut în mod expres faptul că măsurile (II.1-4, II.5, II.6 și II.7) se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. 509 /2471 /2009. Așadar, pornind de la starea de fapt, consemnată detaliat în raportul de control și reluată în partea descriptivă a deciziei atacate, consideră că măsurile dispuse de C_____ de C______ pot fi implementate de către reclamantă, acestea fiind dispuse în concordanță cu prevederile legale aplicabile în materie.

3)Reclamanta susține că dreptul de apreciere al Curții de C______ a fost exercitat în mod vădit excesiv, de vreme ce au fost încălcate limitele competenței legale ale acestei autorități, iar excesul de putere se regăsește reflectat și în ceea ce privește caracterul vădit disproporționat al măsurilor dispuse de către autoritate, cât și a termenelor în care autoritatea dorește ca aceste măsuri să fie implementate.

Atât în raportul de control, cât și în partea de constatare a Deciziei nr. 18 /2015, au fost menționate, în mod expres, prevederile legale pretins a fi încălcate de către reclamantă, iar în privința termenelor acordate nu se poate considera că acestea ar fi disproporționate atâta timp cât însăși reclamanta invocă faptul că, în speță, ar fi aplicabile prevederile legale în materia prescripției extinctive.

În acest context se impune a fi evidențiat faptul că reclamanta omite a preciza care dintre termene ar fi fost stabilit „ cu exces de putere ” sau ” vădit disproporționat ”, deși este evident că p_____ stabilirea, acordarea și /sau restituirea primelor de stat este imperios necesar ca reclamanta să procedeze, cu celeritate, la revizuirea procedurilor interne de lucru în ceea ce privește contractele în curs, astfel încât să fie excluse abateri de genul celor cons tatate de echipa de auditori.

În altă ordine de idei, dacă s-ar accepta raționamentul reclamantei ar însemna ca în situația în care se adoptă un act normativ aplicabil în materie, acesta să nu poată fi aplicat dacă ar __________________________ art. 78 din Constituție și art. 11 - 12 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă p_____ elaborarea actelor normative, republicată (de exemplu, la publicarea în Monitorul Oficial sau la 3 zile de la data publicării).

În ceea ce privește activitățile enumerate de către reclamantă (identificarea clienților, informarea acestora, soluționarea eventualelor contestații ale clienților, formularea de acțiuni judecătorești, executarea hotărârilor judecătorești privind restituirea primelor de stat), acestea nu sunt de natură să conducă la concluzia că măsurile dispuse nu ar putea fi implementate, de vreme ce, există prevederi legale care stabilesc atât obligația reclamantei de a verifica îndeplinirea condițiilor de acordare a primei de stat, cât și obligația de a returna primele de stat virate necuvenit. Prin urmare, chiar dacă RBL a încheiat peste 300.000 de contracte aceasta nu înseamnă, în mod obligatoriu, că trebuie să demareze măsuri de stabilire și de recuperare a vreunui prejudiciu (corespunzător primei de stat acordată necuvenit) în toate contractele încheiate, ci numai în acele situații în care se constată că atribuirea primei de stat este nejustificată sau a fost alocată în mod defectuos, astfel cum a constatat echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de C______.

Măsurile dispuse de C_____ de C______, care vizează stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, au fost corelate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. 509 /2471 /2009, astfel că reclamanta nu poate susține, în mod întemeiat, că nu ar avea posibilitatea de a proceda la verificarea stării de fapt și, implicit, la implementarea măsurilor stabilite prin Decizia nr. 18/2015.

Împrejurarea potrivit căreia RBL a încheiat un număr de peste 300.000 de contracte, p_____ care va trebuie să efectueze mai întâi un calcul inițial al întinderii prejudiciului constatat prin Raport, iar apoi să demareze măsurile de recuperare a acestuia , afirmată chiar de către reclamantă, conduce la concluzia că ar fi fost acordate prime de stat, din bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, în contextul în care b____ fie a verificat defectuos modul de îndeplinire a condițiilor de acordare, fie nu a procedat la adoptarea măsurilor p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit de către clienți.

În speță, ca urmare a verificărilor efectuate de către echipa de auditori publici externi au reieșit deficiențe legate de modul de alocare a primei de stat, în contextul în care RBL nu a demonstrat faptul că, prima de stat ar fi fost virată clienților băncii, potrivit reglementărilor legale în materie ori că aceasta a luat toate măsurile p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia (clientul băncii). Or, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ au obligații legale referitoare la stabilirea, acordarea și restituirea primelor de stat, astfel cum acestea sunt instituite prin prevederile art. 7 – 9 din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99 /2 006, aprobate prin Ordinul comun al MFP /MDRL nr. 2471/509 /2009.

Așadar, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele metodologice sus menționate, b____ are obligația de a informa clienții cu privire la corectarea cuantumului primei de stat cel mai târziu odată cu primirea următorului extras de cont și de a analiza eventualele contestațiile referitoare la motivul corectării cuantumului primei de stat, urmând a comunica atât clienților, cât și MDRAP deciziile luate în soluționarea contestațiilor clienților. Prin urmare, nu se poate pune în discuție un exces de putere al Curții de C______, iar reclamanta susține, în mod vădit neîntemeiat, că existența obligației de restituire a primelor de stat este incertă, deși această împrejurare nu implică, în mod obligatoriu, situația ca instanțele judecătorești să stabilească dacă primele au fost încasate nejustificat sau nu, de vreme ce b____ are obligația de a proceda atât la corectarea cuantumului primei de stat, cât și la returnarea către MDRAP a primelor virate clienților care nu ar fi trebuit să beneficieze de sumele corespunzătoare.

Reclamanta susține în mod vădit neîntemeiat că, prin Încheiere, C_____ de C______ nu a analizat criticile acesteia referitoare la efectele prescripției extinctive și ale fideiusiu nii.

Referitor la efectele prescripției extinctive , acestea nu au relevanță în cauza de față întrucât în privința neregularităților care fac obiectul măsurilor din Decizia nr. 18/2015 reclamanta are obligația de a proceda la efectuarea unei analize concrete p_____ a stabili întinderea prejudiciului și p_____ a proceda la recuperarea acestuia, în condițiile legii, fie de la persoanele care au beneficiat de prima de stat acordată în mod nejustificat, fie de la persoanele care și-au îndeplinit obligațiile de serviciu în mod defectuos, în sensul că nu au efectuat verificările necesare p_____ a constata că atribuirea primei de stat este nejustificată [astfel cum se prevede la art. 9 alin. (1) din Ordinul nr. 509/2009].

În ceea ce privește efectele fideiusiunii, contrar susținerilor reclamantei, în speță, nu are relevanță beneficiul de discuțiune , întrucât invocarea acestuia reprezintă o simplă apărare de fond, dar care poate fi formulată în cadrul unui alt proces, în care părțile au și calitățile corespunzătoare (creditor, debitor, fideiusor). În atare situație, atâta timp cât efectele fideiusiunii vizează creditorul și debitorul, consideră pârâta că susținerile reclamantei sunt neîntemeiate. În plus, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99 /2006, aprobate prin Ordinul nr. 2471/509 /2009, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fideiusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită, având obligația să o returneze Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, inclusiv cu penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. În acest context, măsurile prevăzute la pct. II din Decizia nr. 18 /2015 au fost stabilite în concordanță cu prevederile legale sus menționate.

4)Cu privire la motivul legat de nulitatea Încheierii față de adăugarea la lege p_____ a complini lipsa temeiurilor legale, pârâta nu a formulat apărări distinct, fiind subsumate celorlalte apărări formulate în cauză.

5)Reclamanta susține că un motiv de nelegalitate al deciziei l-ar constitui încălcarea principiului securității juridice , iar implementarea măsurilor stabilite de către C_____ de C______ va avea efecte ireversibile asupra activității băncii, prin prisma reacției clienților băncii față de demersurile de recuperare a primelor de stat.

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, prevăd condițiile de acordare, modul de acordare și de restituire a primei de stat. Deopotrivă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, contractele de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ trebuie să cuprindă clauze care să permită băncii să solicite prima de stat, ce va fi pusă la dispoziția titularului contractului numai după verificarea de către bancă a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat [a se vedea și art. 3 alin. (3) din Normele metodologice sus menționate].

Așadar, nu se poate pune în discuție încălcarea principiului securității juridice în cazurile în care prima de stat a fost acordată necuvenit. Dimpotrivă, reclamanta are obligația de a lua măsuri p_____ restabilirea situației care să tindă la stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, potrivit prevederilor art. 311 – 317 din OUG nr. 99 /2006 și ale Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX. Cu titlu de exemplu, menționează că potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) teza finală din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 2471 /509 /2009, primele de stat reacordate clientului vor fi scăzute din sumele pe care b____ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop se comunică ministerului (MDRAP) soldul corecturilor de primă de stat efectuate.

Cu privire la susținerile reclamantei potrivit cărora, în esență, implementarea măsurilor dispuse de C_____ de C______ ar contraveni măsurilor dispuse de către B____ Națională a R_______ în cadrul activității de supraveghere a activității băncii, se arată că se impune o analiză distinctă a măsurilor dispuse de C_____ de C______, analiză care se raportează la constatările echipei de auditori publici externi din cadrul instituției noastre, constatări efectuate pe baza documentelor, informațiilor și situațiilor prezentate de către reclamantă. În plus, verificările care au stat la baza constatării neregularităților care fac obiectul măsurilor din Decizia nr. 18 /2015 vizează, în mod exclusiv, utilizarea subvențiilor bugetare, adică a sumelor plătite cu titlu de primă de stat. În acest context, în conformitate cu dispozițiile art. 289 din OUG nr. 99 /2006, dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit se aplică în mod corespunzător băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în Titlul II al OUG nr. 99/2006. În atare situație, este evident că susținerile reclamantei sunt vădit neîntemeiate întrucât controlul efectuat de către B____ Națională a R_______ asupra activității băncii p_____ locuințe nu are legătură cu deficiențele consemnate în actul de control și, implicit, cu măsurile dispuse de C_____ de C______, care vizează, în mod expres, utilizarea primei de stat, prevăzută la Capitolul V din Titlul II al OUG nr. 99/2006. Mai mult, în speță, reclamanta nu a demonstrat că B____ Națională a R_______ ar fi procedat la efectuarea unor verificări care să vizeze legalitatea administrării și utilizării subvenției bugetare, reprezentată de prima de stat, plătită de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, respectiv că ar fi dispus măsuri contrare celor stabilite de C_____ de C______.

6)Criticile reclamantei referit oare la prescripția extinctivă

Verificările efectuate de echipa de control au vizat întreaga perioadă de funcționare a programului derulat prin RBL, dat fiind faptul că, spre exemplu, deși unele contracte au fost încheiate în perioada 2004 - 2005, acestea au ajuns să fie reziliate sau închise în anul 2010 sau, dacă perioada de economisire a fost mai mare (de exemplu, 8-9 ani), închiderea acestora a fost realizată în perioada 2012 – 2013, iar la data controlului Curții de C______, dreptul de a cere restituirea primelor de la stat plătite cu nerespectarea condițiilor legale incidente nu era prescris. Pe de altă parte, atât vechea reglementare (Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă), cât și Noul Cod civil, la care face referire reclamanta, reglementează și situații în care termenul de prescripție extinctivă începe să curgă de la un alt moment (de exemplu, de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât și pe cel care răspunde de ea).

Referitor la aspectele legate de împlinirea sau neîmplinirea termenului de prescripție extinctivă, consideră că numai instanța de judecată, învestită cu soluționarea unei eventuale acțiuni în răspundere civilă (delictuală/contractuală) are posibilitatea de a analiza, în concret, dacă a intervenit prescripția extinctivă. Cu alte cuvinte, este evident că la momentul verificării legalității măsurilor dispuse prin Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______, ce formează obiectul prezentei cauze, nu se pot analiza aspectele legate de prescripția dreptului la acțiune al reclamantei împotriva altor persoane întrucât numai cei chemați să repare prejudiciul produs bugetului de stat s-ar putea apăra invocând eventuala împlinire a termenului de prescripție extinctivă. Din această perspectivă este evident că nu se poate pune în discuție în cauza pârâtă prescripția dreptului la acțiune întrucât acțiunea/acțiunile care s-ar putea formula de entitate împotriva persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului excedează limitelor controlului judecătoresc care ar putea fi realizat în examinarea deciziei atacate în prezenta cauză. În plus, p_____ ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de C_____ de C______, reclamanta are obligația de a analiza fiecare caz, să stabilească întinderea exactă a prejudiciului și să procedeze la recuperarea acestuia, în condițiile legii, fie de la clienții care au beneficiat de prima de stat (în mod necuvenit), fie de la persoanele care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu ori le-au îndeplinit în mod defectuos.

7 )Criticile reclamantei referitoare la fideiusiune

Pe de altă parte, măsura de restituire a dobânzii nu se referă la clienți, ci la reclamantă, care are obligația administrării primei de stat, iar potrivit art. 9 alin. (4) din Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, în calitate de fidejusor, b____ are obligația de a returna primele de stat virate în mod nejustificat, precum și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Față de cele de mai sus, solicită respingerea acțiunii în privința măsurii de la pct. II.7 din Decizia nr. 18/2015, pe care o consideră legală și temeinică.

8.A)măsurile de la secțiunea I a Deciziei nr. 18/2015 sunt vădit neîntemeiate

8.A.1. În privința măsurii de la pct. I.1 din Decizi a nr. 18/2015 , reclamanta susține că nu ar avea posibilitatea legală de a-și revizui unilateral procedurile interne întrucât activitatea acesteia este strict reglementată, condițiile sale de afaceri și contractuale fiind supuse aprobării BNR, iar activitatea băncii este supusă controlului acestei instituții. De asemenea, controalele la care RBL a fost supusă de-a lungul timpului de către diversele entități cu atribuții de control (cum ar fi de exemplu, MDRAP) nu au indicat nereguli de genul celor semnalate în Decizia atacată și în Raportul de control, aceasta fiind o confirmare a modului corect de desfășurare a activității.

În primul rând , susținerile reclamantei sunt contradictorii întrucât, pe de o parte, afirmă că este supusă controlului BNR, iar pe de altă parte, afirmă că, de-a lungul timpului, a fost supusă și controalelor altor entități cu atribuții de control, însă, în opinia acesteia, C_____ de C______ nu ar avea abilitatea de a exercita vreun control la această entitate privitor la modul de întrebuințare a primei de stat.

În al doilea rând , abaterile consemnate în Raportul de control, p_____ remedierea cărora a fost emisă Decizia nr. 18/2015, au fost determinate de aplicarea defectuoasă a prevederilor OUG nr. 99/2006, respectiv a prevederilor Ordinului comun MFP/MDRL nr. XXXXXXXXXXXXX, materializată în aplicarea unor proceduri interne neconforme cu cadrul legal aplicabil.

Or, procedurile interne trebuiau să fie în concordanță cu prevederile Capitolului V din Titlul II Partea a II-a din OUG nr. 99/2006, precum și în concordanță cu prevederile Ordinului comun MFP/MDRL nr. XXXXXXXXXXXXX, astfel încât în cazul contractelor de economisire-creditare în domeniul locativ să fie atins scopul dorit de legiuitor. Contrar susținerilor reclamantei, aspectele constatate și consemnate în Raportul de control nu vizează conținutul Condițiilor generale de afaceri și aș Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, ci modul de utilizare a subvențiilor bugetare, care a constituit tema controlului.

Așadar, astfel cum s-a reținut în Încheierea nr. 3/2016 a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, măsura de la pct. I.1 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______ vizează revizuirea procedurilor interne de lucru, în esență, în ceea ce privește modul de calcul, modul de plată a primei de stat către clienții băncii, modul de stabilire a persoanelor îndreptățite să primească prima de stat, potrivit prevederilor OUG nr. 99/2006 și ale ordinului nr. 509/2009. Prin urmare, în mod corect, Comisia de Soluționare a Contestațiilor a apreciat că măsura este legală întrucât revizuirea procedurilor interne de lucru, în privința aspectelor referitoare la prima de stat nu implică modificarea Condițiilor generale de afaceri și a Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, ci doar conformarea procedurilor interne cu dispozițiile legale aplicabile primei de stat.

De asemenea, susținerile reclamantei referitoare la controalele efectuate de către MDRAP, controale care nu ar fi relevat existența unor abateri de natura celor constatate de C_____ de C______, nu au relevanță, întrucât instituția pârâtă, în mod autonom, potrivit atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 94/1992, poate dispune efectuarea unor controale la entitățile care administrează/beneficiază de fonduri publice, iar aceste entități poartă întreaga răspundere p_____ acțiunile lor și nu pot fi absolvite de această răspundere prin invocarea rapoartelor Curții de C______ ori a altor rapoarte de control.

În altă ordine de idei, prin sentința civilă nr. 2068 /14.06.2016, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXX, C_____ de Apel București a menținut, în parte, Decizia nr. 19/10.12.2015 și Încheierea nr. 1/28.01.2016, emise de C_____ de C______ urmare a verificărilor efectuate la MDRAP, anulând actele atacate, în parte, respectiv în ceea ce privește constatarea și măsura dispusă la punctul nr. 1 lit. b) privind obligația reclamantului MDRAP de a verifica ,,eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării”.

8.A.2. Referitor la măsura de la pct. I.2 din Decizia nr. 18 /2015 , reclamanta susține că i s-a stabilit obligația de a solicita clienților săi prezentarea de documente justificative în toate situațiile în care se va solicita punerea la dispoziția acestora a primei de stat , în contextul în care prin interpretarea forțată a textului legal în sensul impunerii unei obligații de justificare a sumelor utilizate în scop locativ în orice situație, echipa de control a anulat distincția făcută de art. 315 din OUG nr. 99 /2006, care elimină obligativitatea justificării utilizării în scop locativ a sumei economisite în anumite condiții, punând semnul egalității între ce se întâmpla înainte și după împlinirea termenului de 5 ani, respectiv punând semnul egalității între excepție și regulă.

Așa cum a observat și Comisia de Soluționare a Contestațiilor, aspectele consemnate în raportul de control nu vizează abateri referitoare la conținutul Condițiilor generale de afaceri și al Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare. Astfel, în cauza pârâtă, măsura de la pct. I.2 din decizia contestată vizează tot revizuirea procedurilor interne de lucru, în esență, în sensul ca reclamanta să procedeze la solicitarea documentelor justificative, astfel cum rezultă din prevederile OUG nr. 99/2006 și ale Ordinului nr. 509/2009. Așadar, revizuirea procedurilor interne de lucru ale băncii în privința atribuirii, în mod justificat, a primei de stat, în sensul ca b____ să solicite clienților beneficiari documentele justificative prevăzute de lege, nu implică modificarea Condițiilor generale de afaceri și al Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, ci doar conformarea /corelarea procedurilor interne cu dispozițiile legale aplicabile primei de stat.

De altfel, deficiențele legate de modul de alocare a primei de stat, consemnate în raportul de control, relevă faptul că reclamanta nu a demonstrat faptul că, în speță, prima de stat ar fi fost virată clienților băncii, potrivit reglementărilor legale în materie ori că aceasta a luat toate măsurile p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia (clientul băncii), deși există obligații legale referitoare la stabilirea, acordarea și restituirea primelor de stat , astfel cum rezultă din prevederile art. 7 – 9 din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul comun al MFP/MDRL nr. XXXXXXXXXXXXX.

8.B.Criticile reclamantei referitoare la măsurile de la secțiunea a II-a a Deciziei nr. 18/2015 sunt vădit neîntemeiate

8.B.1. Prin măsura de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______ – Departamentul 2 s-a prevăzut ca entitatea controlată , R_________ B____ p_____ Locuințe SA, să stabilească întinderea prejudiciilor și să dispună măsuri p_____ recuperarea acestora, inclusiv a beneficiilor nerealizate . Descrierea abaterilor de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatările nr. 1 - 4 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 18-85). Totodată, în Decizia nr. 18/2015 s-a precizat că măsura dispusă de C_____ de C______ a Românie i se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

8.B.1.1. O primă abatere p_____ care s-a dispus măsura de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/xxxxx, descrisă în Raportul de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 18-66), vizează faptul că R_________ B____ p_____ Locuințe SA, în calitate de bancă de economisire și creditare, gestionând mecanismul de acordare a primei de stat, suportată din bugetul de stat, nu a respectat condițiile impuse de legiuitor și, p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare cu o durată mai mare de 5 ani, a permis clienților săi să beneficieze, fără drept, de prima de stat. De asemenea, echipa de control a constatat că RBL nu a condiționat acordarea primei de stat de obligativitatea de justificare prin documente a utilizării în scop locativ a sumelor economisite, adică în scopul stabilit de legiuitor. Pe de altă parte, s-a constatat că în perioada de derulare a contractelor nu au fost aduse modificări, prin acte adiționale, astfel încât clauzele contractuale să fie puse în acord cu prevederile legale.

În ceea ce privește închiderea contractelor de economisire-creditare, s-a constatat că aceasta s-a concretizat în cele mai multe cazuri prin rezilierea contractelor la solicitarea clienților, urmată de punerea la dispoziția acestora a sumelor economisite, a primelor de stat solicitate de către bancă în numele clienților și a dobânzilor acumulate, prin încălcarea prevederilor legale care condiționează punerea la dispoziția clienților a primelor de stat. În concret, echipa de control a observat că reclamanta a permis ca sumele primite de către clienți, cu titlu de prime de stat, să fie utilizate în alt scop decât cel p_____ care au fost acordate.

Or, prin prevederile art. 290 lit. a) din OUG nr. 99/2006 au fost reglementate activitățile în domeniul locativ p_____ care s-a adoptat mecanismul de stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ.

Potrivit art. 315 alin. (1) din OUG nr. 99/2006, p_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, legiuitorul a prevăzut următoarele condiții generale: un contract de economisire-creditare în domeniul locativ trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani; înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

Potrivit art. 3 alin. (3) din Normele de aplicare a prevederilor Capitolului V din Titlul II al OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul comun MFP/MDRL nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a prevăzut că prima de stat va fi pusă la dispoziția titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire-creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat.

Din documentele, situațiile și informațiile prezentate de reclamantă a reieșit că aceasta a interpretat greșit termenul de economisire la care legiuitorul face referire, considerând ca fiind același cu durata minimă a contractului impusă de legiuitor, adică de 5 ani. Astfel, deși b____ nu a prevăzut în formularele tip de contracte un termen de economisire de 5 ani, l-a folosit eronat în raport cu punerea la dispoziția clienților a primei de stat.

În cauza pârâtă, echipa de control a observat că, potrivit formularelor-tip de contracte, singura referire la termenul de economisire se regăsește în Anexa la Condițiile generale contractuale, parte din contractul de economisire-creditare. În funcție de tipul de contract pus la dispoziție de către bancă clienților săi, s-a constatat că termenul de economisire a fost de 5 ani și 6 luni, 6 ani, 8 ani, 9 ani și 6 luni, respective 10 ani. În acest context, echipa de control a observat că încadrarea unui contract în prevederile care reglementează prima de stat a fost efectuată eronat, consecința fiind prejudicierea bugetului de stat. De asemenea, scopul mecanismului a fost acela de a se genera interesul necesar p_____ atragerea a cât mai multor clienți în cadrul sistemului colectiv de economisire-creditare, b____ urmărind doar fructificarea economiilor aduse de clienți.

P_____ client, atractivitatea creată de către bancă prin acest mecanism se prezintă astfel: obținerea unor bonificații superioare p_____ economiile depozitate în contul R_________ BPL, față de alte bănci din sistemul bancar românesc care nu acordau prima de stat (OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevede o primă de stat de 25% din suma economisită, dar nu mai mult de 250 euro anual), în condițiile în care bonificația oferită de R_________ BPL p_____ aceste depozite este mult mai mică (de ex: între 1,5 – 3 % p_____ anul 2014); în cadrul aceleiași familii, b____ a permis încheierea de contracte p_____ fiecare membru, inclusiv copii minori și persoane cu vârstă peste 65 ani, obținându-se astfel un depozit cumulat mult mai mare; lipsa obligativității justificării de către client a utilizării în scop locativ a sumelor economisite, p_____ contractele mai mari de 5 ani.

În speță, echipa de control a concluzionat că maniera de promovare și formularul tipizat al contractului de economisire-creditare, prezentat de bancă, au condus la obținerea de către clienți a unor bonificații superioare, prin plasarea unor sume cu titlu de depozit, fără ca aceștia să mai prezinte vreun interes p_____ obținerea unor credite în scop locativ, astfel cum prevede legea.

Cu alte cuvinte, din situațiile identificate de echipa de control, a rezultat că, prin modul de derulare a contractelor de economisire-creditare, care presupunea rezilierea acestora, plata integrală a sumelor economisite și a primelor de stat alocate, aceste contracte s-au derulat doar ca niște contracte de economisire, prima de stat reprezentând, în fapt, o bonificație de dobândă la conturile de economii ale clienților.

În multe cazuri, clienții R_________ BPL au încheiat contractele de economisire-creditare în scopul obținerii unui produs de economii mai avantajos pe piața bancară prin acordarea primei de stat și nu p_____ a obține credite destinate activităților în domeniul locativ. În cele mai multe cazuri, încheierea și derularea contractelor de economisire-creditare, sub această denumire, a fost doar formală, în contextul în care, prin rezilierea contractelor de către clienți s-a ajuns în situația în care acestea au avut doar componenta de economisire, astfel că prima de la stat nu a mai fost acordată p_____ finanțarea pe termen lung a activităților în domeniul locativ, ci a fost acordată numai p_____ realizarea de economii și utilizarea acestora în orice alt scop. Or, acordarea primei de stat implica atât stimularea componentei de economisire, cât și a componentei de creditare a activităților din domeniul locativ, astfel cum sunt definite de lege.

Prin urmare, echipa de control a constatat că au fost încălcate prevederile art. 30 alin . (1) - (2) din Legea nr. 541/2002, ale art. 3 alin. (1) - (3), art. 5 alin. (1) - și (4) din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002, aprobate prin Ordinul nr. 1682/2004 , ale art. 315 alin. (1) - (2) din O.U.G. nr. 99/2006, a le art. 3 alin. (1) - (3), art. 4 alin. (1) - (4) și art. 5 alin. (1) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009.

8.B.1.2. O altă abatere, p_____ care s-a dispus măsura de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18 /2015, prezentată în Raportul de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 67-70), în esență, vizează faptul că p_____ contractele de economisire-creditare închise (radiate sau repartizate), după termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat, fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 11.205.642,9 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate. Prin urmare, echipa de control a constatat că au fost încălcate prevederile art. 3 alin (3), art. 5 alin (1) - (4) din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002, aprobate prin Or dinul nr. 1682/2004, ale art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (1) din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009 .

8.B.1.3. Abaterea de la legalitate și regularitate, consemnată la pag. 71-78 din Raportul de control nr. xxxxx /18.09.2015, p_____ care s-a dispus măsura de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015, în esență, vizează faptul că p_____ unele dintre contractele de economisire-creditare închise, urmare solicitării unilaterale a clientului de reziliere, înainte de termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 27.838.223,48 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate. P_____ această abatere, se arată că, în mod corect, echipa de control a apreciat că au fost încălcate prevederile art. 30 alin. (1) – (2) din Legea nr. 541/200 2, ale art. 3 alin. (1) - (3), art. 5 alin. (1) - (4) din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002, aprobate prin Ordinul nr. 1682/2004, ale art. 315 alin. (1) - (2), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1) din OUG nr. 99/2006, ale art. 3 alin. (1) - (3), art. 4 alin. (1) - (4), art. 5 alin. (1) din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009.

8.B.1.4. Potrivit măsurii de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______, p_____ abaterea descrisă la pct. 4 din partea de constatare, corespunzătoare deficiențelor consemnate la pag. 79-85 din Raportul de control nr. xxxxx/18.09.2015, a fost prevăzută măsura de stabilire a întinderii prejudiciului și de recuperare efectivă a acestuia, întrucât echipa de control a constatat faptul că p_____ unele din contractele de economisire-creditare închise urmare efectuării repartizării înainte de termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 12.943.383,53 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate. Așadar, p_____ această abatere, echipa de control a apreciat că au fost încălcate prevederile art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 541/2002 , ale art. 3 alin. (1) - (3), art. 5 alin. (1) - (4) din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002, aprobate prin Ordinul nr. 1682/2004, ale art. 315 din O.U.G. nr. 99/2006, ale art. 3 alin. (1) - (3), art. 4 alin. (1) - (4), art. 5 alin. (1) din Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009.

Pârâta a arătat că susținerile reclamantei potrivit cărora, în esență, echipa de control a interpretat în mod eronat implementarea termenului de economisire de către RBL ori că, în speță, constatările auditorilor publici externi vin în contradicție cu principiile sistemului de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, sunt vădit neîntemeiate.

P otrivit art. 290 lit. c) din OUG nr. 99/2006, în sensul acestui act normativ, contractul de economisire și creditare semnifică “ angajamentul părților în baza căruia clientul se obliga să economisească o suma reprezentând suma minima de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obliga, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobânda fixa destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului”.

Prin raportare la prevederile art. 315 din OUG nr. 99/2006, clientul care a încheiat un contract de economisire - creditare pe o perioadă de minim 5 ani, beneficiază în m od constant de prima de stat , fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, numai în situația în care nu s-au efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite înainte de expirarea perioadei stabilite de econo misire . Pe perioada de economisire stabilită în cadrul contractului de economisire și creditare cu o durată de minim de 5 ani, clientul beneficiază în mod constant (anual) de prima de stat dacă b____ nu restituie (nu plătește ) către client suma economisită (sau părți din aceasta), inclusiv prima de stat, înainte de expirarea perioadei de economisire. Dacă clientul economisește pe perioada de economisire stabilită prin contractul de economisire și creditare, în numele clientului său, anual, b____ solicită prima de stat, pe care o varsă în contul clientului, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, în anul respectiv .

Așadar, p_____ a stimula economisirea [astfel cum rezultă și din denumirea Capitolului V al Titlului II din OUG nr. 99/2006], legiuitorul a considerat că virarea sumelor din bugetul de stat în conturile titularilor contractelor, prin intermediul băncii, se poate face fără a fi necesară justificarea utilizării acestora în anul în care a fost efectuată cheltuiala din bugetul de stat. Dacă clientul încasează prima de stat după repartizare, plata primei de stat se face de către bancă numai dacă clientul justifică utilizarea sumei economisite în scop locativ, aceasta fiind excepția de la regula de bază prevăzută la art. 315 din OUG nr. 99/2006.

În acest sens, se arată că, în conformitate cu prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, ” Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi specifice și în legile bugetare anuale” . Autorizările conținute în legile specifice, respectiv OUG nr. 99/2006 și Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, stabilesc obligativitatea de a plăti prima de stat către clienți doar p_____ utilizarea în scop locativ, pe baza documentelor justificative prevăzute în lege.

Alocările bugetare prevăzute în legea bugetară anuală stabilesc destinația sumelor alocate p_____ plata primei de stat, respectiv Titlul 70.01 Locuințe, servicii și dezvoltare publică , Articolul 40 Subvenții , Alineatul 40.30 Alte subvenții. În acest context, se arată că, potrivit art. 29 alin (3) din Legea nr. 500/2002, ” Cheltuielile prevăzute în capitole și articole au destinație precisă și limitată ”.

În privința plății primei de stat, sunt relevante și prevederile art. 3 - 6 din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, fiind evident că orice client al băncii de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat (sau constant, astfel cum rezultă din textul art. 315 al OUG nr. 99/2006), cu condiția: să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea (în anul respectiv, până la îndeplinirea condițiilor de repartizare) a utilizării în scop locativ a sumei economisite; să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

Prin derogare de la prevederile a lin. (1) ale art. 3 din Normele metodologice, aprobate prin Ordinull nr. 509 /2009, beneficiază de prima de stat, clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, de exemplu, în situația în care suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar clientul utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ.

Din prevederile art. 7 din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, rezultă faptul că un client al băncii beneficiază anual de prima de stat, iar acest drept se constituie la finele anului de economisire p_____ care s-au efectuat depunerile.

De asemenea, din analiza prevederilor legale sus menționate rezultă că, pe perioada de economisire, statul plătește anual, prin bugetul MDRAP, prima de stat, fără să solicite justificarea sumelor virate în conturile clienților în anul respectiv, dacă acesta se află în perioada de economisire.

În schimb, la restituirea sumelor economisite către clienți, b____ are obligația să elibereze prima de stat, numai în situația în care suma economisite, care cuprinde și prima de stat, este utilizată în scop locative, pe bază de documente justificative. În cazul în care, contractele de economisire creditare au ajuns la repartizare, de asemenea, plata primei de stat se face cu condiția justificării utilizării în scop locativ a sumei economisite.

Din prevederilor art. 4 și art. 5 din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009, rezultă situații în care clientul unei bănci poate solicita plata soldului economisit și să beneficieze de prima de stat, în funcție de îndeplinirea sau nu a termenului de economisire:

- dacă clientul solicită restituirea soldului economisit înaintea expirării termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, atunci acesta ” este ținut a face dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit, numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din normele metodologice ”. Astfel, în această situație, clientul îndeplinește condițiile de repartizare și dorește fie accesarea creditului contractat, fie plata soldului economisit, putând beneficia de prima de stat dacă justifică imediat și nemijlocit utilizarea în scop locativ, cu documente justificative, a sumei economisite;

- dacă clientul solicită restituirea soldului economisit după expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, atunci acesta poate justifica utilizarea sumei economisite în termen de 2 ani de la data plății soldului economisit (…), însă doar cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 ( numai p_____ activități în do meniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din normele metodologice; cesionarul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada cesiunii și a utilizării sumei economisite și/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai p_____ activități în domeniul locativ; titularul contractului de economisire-creditare sau, după caz, succesorul ori soțul/soția acestuia este ținut a face dovada decesului, respectiv a incapacității totale de muncă (…); titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada calității de șomer (…)).

Din prevederile art. 4 și 5 ale Normelor metodologice, rezultă că există două situații în care se poate solicita plata soldului economisit de către clientul băncii p_____ locuințe (înainte de expirarea termenului de economisire, respectiv după expirarea termenului de economisire) și acesta să poată beneficia de prima de la stat acumulată în contul său, însă, în ambele situații posibile, este obligatorie justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite cu documente justificative: imediat și nemijlocit în situația în care clientul nu așteaptă expirarea termenului de economisire prevăzut în contract și solicită plata soldului economisit, respectiv în termen de 2 ani în situația în care termenul de economisire a fost îndeplinit.

În cauza, echipa de control a constatat că întregul cadru legal care reglementează sistemul de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, nu prevede noțiunea de termen minim de economisire, ci numai pe aceea de termen minim al contractului de economisire și creditare (acesta din urmă este de minim 5 ani). Însă, reclamanta, în mod nejustificat , a pus semn de egalitate între contractul de economisire și creditare cu termen minim de 5 ani și c ontractul de economisire, cu termen de economisire de minim 5 ani. Or, termenul de economisire trebuia stabilit în mod clar prin contractul de economisire și creditare și nu în mod vag, așa cum a procedat reclamanta, în fapt, termenul fiind orice perioadă peste termenul de 5 ani. Lipsa obligației justificării utilizării sumelor în domeniul locativ invocată de reclamantă situează practic activitatea derulată de bancă în afara cadrului legal reglementat de OUG nr. 99/2006. Or, în aceste condiții, contractele de economisire și creditare au fost, în fapt, numai contracte de economisire, prin care economiile clienților au fost bonificate cu prima de stat acordată de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.

În concret, reclamanta a stabilit, a solicitat și a încasat din bugetul statului, prin bugetul MDRAP, prima de stat pe care a virat-o clienților săi, titulari ai contractelor reziliate sau repartizate după o perioadă de economisire de 5 ani ori mai mare de 5 ani de la data încheierii contractelor, fără justificarea utilizării în scop locativ a soldului economist, inclusiv prima de stat.

În aceste cazuri, b____ a exonerat clienții de orice fel de obligații privind justificarea utilizării în scop locativ a sumelor economisite restituite, ce includeau și prima de stat, printr-o interpretare proprie ori aplicare greșită, contrară scopului legii, a prevederilor Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

Echipa de control a observat că din faza de promovare a produsului de economisire - creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ , reclamanta a inițiat, implementat și promovat un sistem de promovare potrivit căruia plata către clienți a sumei economisite, inclusiv a primei de stat, se făcea în toate cazurile, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a soldului economisit, dacă se îndeplinește condiția de economisire pe o perioadă de minim 5 ani.

În speță, s-a observat și faptul că, pe perioada de economisire, clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire și creditare pe o perioadă de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

Așadar, prima de stat este pusă la dispoziția titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat, conform dispozițiilor cuprinse în Capitolul II al Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX - Condiții de acordare a primei de stat.

Astfel, anterior expirării perioadei de economisire stabilite prin contractul de economisire și creditare, clientul poate solicita restituirea soldului economisit, inclusiv a primei de stat, iar b____ efectuează plata sumei economisite și a primei de stat, numai dacă clientul face dovada utilizării în scop locativ a sumei economisite și/sau a sumei contractate, imediat și nemijlocit.

În toate cazurile, dacă clientul nu dovedește imediat și nemijlocit utilizarea în scop locativ a sumei economisite și/sau contractate, clienții beneficiază doar de sumele economisite proprii, termenul maxim de justificare în scop locativ fiind de 2 ani. Astfel, băncile plătesc clienților sumele economisite (formate din aporturile p roprii la care se adaugă dobânda și din care se scad costurile), iar prima de stat este ținută în contul clientului și nu se plătește de către bancă, decât în situația în care clientul face dovada că suma a fost utilizată în scop locativ, potrivit legii, în intervalul de timp de maxim de 2 ani. Nejustificarea utilizării sumei economisite în scop locativ atrage după sine restituirea primei de stat către MDRAP. Obligațiile reclamantei privind plata primei de stat numai în condițiile dovedirii utilizării în scop locativ a primei de stat, conform legislației specifice aplicabile, rezultă din obligațiile ce revin oricărei entități care administrează fonduri publice, conform reglementărilor din domeniul finanțelor publice.

Echipa de audit a constatat că, în absența unui termen stabilit, în sens determinat (cert) privind perioada de economisire în cadrul contractului de economisire și creditare, reclamanta a plătit în integralitate prima de stat clienților cărora le-au fost reziliate/repartizate contractele de economisire și creditare după o perioadă de economisire de 5 ani și care nu au justificat utilizarea în scop locativ a sumelor economisite, ce include și prima de stat. Potrivit legii, contractul de economisire și creditare trebuie să aibă o perioadă de derulare de minim 5 ani, ce cuprinde ambele etape, respectiv economisirea și creditarea, legiuitorul neimpunând băncii un termen strict al contractului de economisire și creditare. Însă, p_____ a beneficia anual de prima de stat, nu trebuie să se fi efectuat restituri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit.

Prin nerespectarea prevederilor legale care reglementează îndeplinirea condițiilor de plată a primei de stat, precum și prin neîndeplinirea întocmai a obiectului de activitate, reclamanta a atras economiile populației, a încasat și plătit nelegal subvenția bugetară, sub forma primei de stat, în sumă de 51.987.249,91 lei.

În speță, echipa de control a constatat că reclamanta a facilitat utilizarea subvențiilor ”prima de stat” în alt scop decât acestea au fost alocate prin legea bugetară, situație determinată de neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina băncilor p_____ locuințe, de crearea și gestionarea unui mecanism de atragere a clienților, de promovare și derulare a produselor bancare de economisire-creditare, prin ignorarea, în mod vădit, a scopului esențial urmărit de lege: dezvoltarea/modernizarea spațiului locativ din România.

În acest context, scopul p_____ care s-a prevăzut alocarea de subvenții de la bugetul de stat a fost acela de stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, și anume:

- construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație preponderent locativă;

- cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, cu condiția să fie folosite ca spații locative;

- cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune p_____ construirea de imobile cu destinație preponderent locativă;

- cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, în limita cotei deținute de spațiile locative din totalul construcției poziționate pe teren;

- viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;

- preluarea unor creanțe legate de realizarea activităților prevăzute la pct. 1-5;

- construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;

- lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaș în scopul modernizării locuinței.

Din verificările efectuate de echipa de control, a reieșit că, în speță, contractele de economisire și creditare au fost, în fapt, contracte de depozit (de economisire) prin care, clienții nu au urmărit obținerea de credite p_____ finanțarea domeniului locativ, ci doar obținerea unor bonificații superioare față de cele acordate de celelalte bănci din sistemul bancar românesc. Încheierea formală a contractelor de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ a reieșit și din faptul că au fost încheiate contracte de economisire și creditare p_____ toți membrii familiei, inclusiv copii minori și persoane vârstnice care nu erau eligibile la contractarea unui credit, iar copiii minori nici măcar nu erau îndreptățiți să primească prima de stat.

Așa cum rezultă din raportul de control, reclamanta a acordat prima de stat de la bugetul de stat p_____ utilizarea acesteia de către clienți în orice alt scop decât cel locativ, astfel cum acesta a fost stabilit prin cadrul legal specific. Astfel, în fapt, clientul a fost interesat doar de plasarea unor sume cu titlu de economii în depozit la reclamantă, urmărind încasarea unei bonificații superioare a economiilor sale (incluzând prima de stat), fără a manifesta vreun interes în obținerea unui credit și folosirea acestor sume în scop locativ. În aceste condiții, prima de stat nu a reprezentat o stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ dezvoltarea spațiului locativ, ci a reprezentat numai o bonificație / un câștig la sumele economisite, aceasta nefiind o activitate specifică băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, în categoria cărora se încadrează reclamanta, cu atât mai mult cu cât scopul încheierii contractelor de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este acela de a obține credite destinate finanțării domeniului locativ.

În mod vădit nelegal, reclamanta omite a face vreo referire la textul art. 315 din OUG nr. 99 /2006, astfel cum a fost reglementat, susținând și o interpretare potrivit căreia, în esență, prima de stat ar putea fi acordată fără a fi necesara justificarea utilizării in scop locativ a sumei economisite , interpretare care este de natură să inducă în eroare instanța de judecată.

În realitate, p_____ a beneficia, în mod constant, de prima de stat, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții și anume: contractele de ecomisire-creditare trebuie să aibă minimum 5 ani; este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, clientului să nu i se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

Reclamanta interpretează eronat textul art. 315 alin. (1) din OUG nr. 99/2006, p_____ a justifica transformarea contractului de economisire-creditare cu durată de minimum 5 ani, în contract de economisire (de depozit) cu durată de minimum 5 ani, cu scopul evident de a da aparența de legalitate plății primei de stat, fără să oblige clienții să dovedească utilizarea fondurilor publice numai în scop locativ.

În cuprinsul OUG nr. 99/2006 sau al normelor metodologice de aplicare, în nicio situație nu se face referire la contractul de economisire cu durată de minimum 5 ani, ci se face referire la contractul de economisire – creditare cu durată de minimum 5 ani, în care faza de economisire trebuie să aibă obligatoriu un termen stabilit.

În cauza, sintagma ” p_____ a beneficia în mod constant de prima de stat” utilizată în textul art. 315 alin. (1) din OUG nr. 99/2006, semnifică faptul că titularul contractului de economisire - creditare beneficiază de mai multe ori de prima de stat (repetitiv, anual), fără să fie necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite , dacă durata contractului este de minim 5 ani și înainte de expirarea perioadei de economisire stabilite prin contractul de economisire – creditare nu s-au efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. Pe de altă parte, pornind de la prevederile art. 311 și ale art. 312 din OUG nr. 99/2006, rezultă că sintagma ” a beneficia în mod constant” se referă la virarea primei de stat în contul clientului de către bancă de fiecare dată când este solicitată de bancă din bugetul MDRAP și nu la plata efectivă a primei de stat către client. Așadar, potrivit prevederilor legale de mai sus, virarea primei de stat din bugetul de stat, prin intermediul băncii, se face anual pe parcursul perioadei de economisire.

Prin excepție de la prevederile legii finanțelor publice, virarea primei de stat din bugetul de stat prin intermediul MDRAP se face fără să se solicite justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite inclusiv a primei de stat. În speță, reclamanta omite să facă vreo referire la situațiile în care prima de stat a fost blocată în conturile clienților și restituită MDRAP, până la justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite.

Față de cele de mai sus, solicită respingerea acțiunii în privința măsurii de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015, pe care o consideră legală și temeinică.

8.B.2. Prin măsura de la pct. II.5 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______ – Departamentul 2 s-a prevăzut ca entitatea controlată, R_________ B____ p_____ Locuințe SA, să stabilească întinderea prejudiciului și să dispună măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterilor de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 5 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx /18.09.2015 (pag. 86-111). Totodată, în Decizia nr. 18/2015 s-a precizat că măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. 509 /2471 /2009.

În esență, potrivit raportului de control, din documentele prezentate de către reclamantă a reieșit că reclamanta a prezentat MDRAP date inexacte p_____ primirea de la bugetul de stat a subvențiilor bugetare reprezentând prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare, având ca rezultat obținerea cu încălcarea prevederilor legale a acestor fonduri.

În speță, echipa de control a observat că reclamanta a calculat, cu încălcarea prevederilor legale, cuantumul “primei de stat” cuvenită clienților săi p_____ sumele anuale economisite de aceștia în cadrul contractelor de economisire-creditare și, pe cale de consecință, în numele clienților săi, a solicitat prima de stat, acordată de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP.

Reclamanta, cu încălcarea prevederilor legale, a calculat prima de stat p_____ sumele plătite de către client în contul unui comision datorat către bancă, reprezentând “comision de deschidere”. În fapt, “comisionul de deschidere” reprezintă o obligație contractuală a clientului față de bancă și nu o sumă economisită de client p_____ care să beneficieze de prima de stat. Valoarea primei de stat, calculată cu încălcarea prevederilor legale și solicitată de către reclamantă de la bugetul de stat, a fost estimată de echipa de control la suma de 7.217.073,85 lei , la care se adaugă și beneficiile nerealizate.

În speță, pornind de la constatările echipei de control și actele care au stat la baza emiterii Deciziei nr. 18/2015, Comisia de Soluționare a Contestațiilor a observat că la determinarea sumei restituite clientului, reclamanta a diminuat suma depunerilor cu comisioanele ce cad în sarcina acestuia (comisionul de deschidere și comisionul de administrare).

Stabilirea și acordarea primei de stat este reglementată de prevederile art. 311 - art. 317 din OUG nr. 99 /2006; din prevederile legale sus menționate rezultă că titularul unui contract de economisire-creditare, încheiat cu o b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, beneficiază de prima de stat p_____ depunerile sale anuale, iar dreptul la prima de stat devine scadent la finele anului de economisire, atunci când se stabilesc depunerile îndreptățite la prima de stat, ceea ce presupune că la finalul anului de economisire nu toate depunerile clientului dintr-un an sunt îndreptățite la prima de stat.

Potrivit art. 7 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99 /2006, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009, depunerile îndreptățite a fi luate în calcul la stabilirea primei de stat la finele anului de economisire sunt constituite numai din sumele economisite, egale cu baza de calcul a primei de stat. Or, depunerile efectuate de clienți în contul comisioanelor sunt reținute și încasate de bancă, devenind venituri proprii ale acesteia și, ca atare, nu rămân niciodată în conturile clienților. Pe cale de consecință, costurile suportate de clienții reclamantei cu contravaloarea comisioanelor, nu reprezintă sume economisite, iar b____, în mod nelegal, a solicitat ministerului de resort, plata primei de stat p_____ sumele aferente comisionului de deschidere a contractului de economisire și creditare și comisioanelor de administrare, precum și altor comisioane care excedează dobânda bancară aflată în conturile clienților la finele anului de economisire.

În atare situație, prin raportare la prevederile art. 7 alin. (3) – (4) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, reclamanta, în mod greșit, a considerat că valorile reprezentând comision de deschidere, comision de administrare și a altor comisioane care excedează dobânzii bancare aflată în conturile clienților, reprezintă depuneri îndreptățite la prima de stat, p_____ care aceasta a solicitat, în numele clienților săi, acordarea primei de stat, din bugetul MDRAP.

În speță, consideră că prevederile art. 7 alin. (3) și (4) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2471 /2009 trebuie interpretate și aplicate împreună cu prevederile alin. (1) și (2) ale aceluiași articol, întrucât numai împreună aceste texte redau cu claritate modul de stabilire a primei de stat. Pe de altă parte, consideră că din prevederile art. 7 din Normele metodologice sus menționate, rezultă că depunerile îndreptățite la stabilirea primei de stat sunt egale cu baza de calcul a primei de stat constituită din sumele economisite de clienți la finele anului de economisire, exclusiv dobânda capitalizată în contul clientului, sumele acordate ca prime de stat și depunerile care depășesc valoarea contractului. În plus, alin. (4) al art. 7 face referire numai la sumele care rămân în contul clientului și care nu se includ în baza de calcul a primei de stat. Or, comisioanele de deschidere și de administrare, precum și celelalte comisioane nu fac obiectul acestui alineat, întrucât nu rămân niciodată la dispoziția clientului.

În interpretarea textelor legale de mai sus, referitoare la stabilirea cuantumului primei de stat, s-a ținut cont de normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă p_____ elaborarea actelor normative, republicată. Suma economisită este reglementată printr-o dispoziție normativă care diferă de ipoteza juridică generală referitoare la depunerile anuale p_____ care clientul beneficiază de prima de stat.

Modalitatea de stabilire a depunerilor îndreptățite la prima de stat derivă din cerințele Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare prevăzute de OUG nr. 99/2006. În acest sens, se arată că în conformitate cu art. 300 lit. a) și c) din OUG nr. 99 /2006, valoarea și scadența aporturilor clientului și ale băncii sunt distincte în raport cu valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care cad în sarcina clientului. Așadar, aceste dispoziții din OUG nr. 99/2006 trebuie cuprinse în Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, devenind astfel obligatorii la stabilirea cuantumului primei de stat.

Potrivit art. 300 lit. a) și c) din OUG nr. 99/2006, “Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi: a) valoarea și scadența aporturilor clientului și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, precum și consecințele în cazul întârzierii prestațiilor; (…) c) valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului.” Prin urmare, din analiza acestor prevederi legale rezultă că valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli sunt prevăzute distinct și reprezintă costuri ale clientului, suportate de către acesta în mod separat. În cauza, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare ale reclamantei prevăd că “primele depuneri efectuate de client vor acoperi valoarea comisionului de deschidere” .

Din analiza propriilor norme, aprobate de BNR, reclamanta recunoaște că orice client are obligația plății comisioanelor, dar b____ va fi cea care va alege modul de plată, fie prin plată separată, fie prin depuneri de către client în contul de economii și debitarea acestuia. Însă, în ambele cazuri, depunerile efectuate de clienți se diminuează, prin debitarea conturilor acestora. Conform extraselor de cont, depunerile se înregistrează în creditul contului clientului, iar comisioanele (de deschidere, de administrare și alte comisioane) se înregistrează în debitul contului clientului. Or, în condițiile în care clienții ar achita comisioanele prin plată separată, aceste sume nu ar mai constitui depuneri ale clientului.

Prin urmare, indiferent de modul prin care reclamanta alege să fie achitate comisioanele de către clienți, prin plată separată sau prin depuneri în contul de economii și debitarea acestuia, comisioanele nu pot fi considerate sume economisite sau depuneri îndreptățite la primă. În fapt, reclamanta recunoaște că parte din depunerile efectuate de către clienți s-au făcut p_____ achitarea comisioanelor care erau în sarcina acestora și nu p_____ a economisi contravaloarea lor.

În cauza de față, reclamanta a aplicat defectuos cadrul legal privind stabilirea primei de stat, cu toate că avea cunoștință că suma economisită, în raport cu care se calculează prima de stat, nu cuprinde contravaloarea comisionului de deschidere și nici contravaloarea comisioanelor de administrare și a altor comisioane. Din definiția contractului de economisire și creditare, prevăzută la art. 290 lit. c) din OUG nr. 99 /2006, reiese că, după îndeplinirea condițiilor de repartizare, la acordarea creditului de către bancă, valoarea creditului rezultă ca diferență între suma contractată și suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat. Suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat, reprezintă disponibilități ale clientului, care-i rămân acestuia în cont. Or, comisioanele de orice tip sunt venituri ale băncii, fiind retrase de reclamantă din contul clientului.

Din dispozițiile art. 7 alin. (4) ale Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2471 /2009, reiese că dobânda și prima de stat nu se includ în baza de calcul a primei de stat, ceea ce demonstrează că suma economisită care stă la baza calculului primei de stat este formată doar din depunerile clientului din care se scad comisioanele de orice tip. Așadar, din aceste reglementări privind prima de stat rezultă, fără echivoc, că legiuitorul a stabilit ca veniturile și cheltuielile băncii, rezultate din derularea contractului de economisire și creditare, să nu influențeze cuantumul primei de stat.

Deși reclamanta cunoaște diferența dintre cei doi termeni, respectiv depuneri anuale și depuneri îndreptățite la prima de stat, acestea din urmă fiind egale cu suma economisită, exclusiv dobânda legală și prima de stat, b____ a aplicat defectuos cadrul legal de stabilire a cuantumului primei de stat, urmărind și obținând de la bugetul de stat o primă de stat majorată, în mod nelegal, cu 25% din contravaloarea comisionului de deschidere, a comisioanelor de administrare și altor comisioane care excedează dobânzii bancare. Pe de altă parte, utilizând informații incorecte la întocmirea situațiilor privind solicitarea primei de stat, reclamanta a obținut o primă de stat majorată, care a fost utilizată atât în folosul clientele, cât și al acesteia (prin efectuarea de plasamente cu randament superior față de dobânda acordată clienților p_____ prima de stat).

Față de cele de mai sus, solicită respingerea acțiunii în privința măsurii de la pct. II.5 din Decizia nr. 18/2015, pe care o consideră legală și temeinică.

8.B.3. Prin măsura de la pct. II.6 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______ – Departamentul 2 s-a prevăzut ca entitatea controlată, R_________ B____ p_____ Locuințe SA, să identifice toți clienții care nu au prezentat toate înscrisurile prevăzute de Ordinul nr. 509 din 10 iulie 2009 și să solicite prezentarea acestora p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ. În situația în care aceștia nu prezintă aceste înscrisuri, R_________ BPL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului, va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 6 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx /18.09.2015 (pag. 112-123). Totodată, în Decizia nr. 18/2015 s-a precizat că măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

În esență, potrivit raportului de control, din documentele prezentate de către reclamantă a reieșit că reclamanta nu a solicitat clienților săi toate documentele prevăzute în Anexa la Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, în vederea probării utilizării în scop locativ a sumei economisite, pe baza contractelor de economisire-creditare. Astfel, p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare, reclamanta s-a rezumat la a solicita prezentarea de către clienți doar a facturilor referitoare la procurarea legală a materialelor și/sau a efectuării lucrărilor .

Or, în contextul în care Anexa la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, cuprinde Lista documentelor necesare p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ, b____ avea obligația de a solicita, iar clientul era ținut să facă dovada utilizării în scop lucrativ a sumei economisite, în condițiile prevăzute de Normele metodologice, p_____ a nu se crea suspiciuni că sumele au fost utilizate în alte scopuri, situații de natură a conduce la restituirea primei de stat către MDRAP. În plus, prin prevederile art. 5 alin. (3) și alin. (4) din Normele metodologice, s-a prevăzut posibilitatea băncii de a solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condițiilor p_____ a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite și/sau a sumei contractate p_____ activități în domeniul locativ.

Din verificările efectuate de echipa de control, a reieșit că p e lângă documentele justificative (facturi, bonuri fiscale și/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor) reclamanta nu a solicitat documente care să justifice efectuarea lucrărilor, respectiv contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate p_____ realizarea lucrărilor. Simpla prezentare a unor documente justificative, fără a urmări punerea în operă a lucrărilor, urmărindu-se numai încadrarea valorică a acestora în suma ce trebuia plătită de către bancă, nu înseamnă că acele sume au fost utilizate în domeniul locativ.

Mai mult, deși materialele de construcție achiziționate, prin dimensiunile, greutatea și specificul acestora, nu puteau fi puse în operă la domiciliul clientului, reclamanta nu a solicitat documente de proprietate (deținere) a imobilului p_____ care au fost achiziționate materialele și au fost efectuate lucrările. Numai prin solicitarea unor astfel de documente, reclamanta putea realiza corelații între lucrările efectuate cu materialele achiziționate, atât din punct de vedere al naturii acestora, cât și din punct de vedere cantitativ. Modul de justificare a utilizării sumelor în domeniul locativ, implementat de către reclamantă, prin simpla prezentare de documente de achiziție, fără a se solicita și documente p_____ demonstrarea efectuării lucrărilor, a condus la plata unor sume care nu au fost cheltuite în scop locativ.

Prin urmare, consideră că, în mod corect, echipa de control a apreciat că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) - (4) din și Anexa la Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009 și solicită respingerea acțiunii în privința măsurii de la pct. II.6 din Decizia nr. 18/2015, pe care o considerăm legală și temeinică.

8.B.4. Prin măsura de la pct. II.7 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______ – Departamentul 2 s-a prevăzut ca entitatea controlată, R_________ B____ p_____ Locuințe SA, să stabilească cu exactitate întinderea prejudiciului, să dispună măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrirea abaterii de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 7 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 124-128). Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

În cauza pârâtă, echipa de control a constatat că reclamanta nu a virat la bugetul de stat sumele reprezentând dobânzi bancare cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidențiate în conturile clienților săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat urmare a neîndeplinirii de către client a condițiilor impuse de lege p_____ a beneficia de prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare. Astfel, din verificările efectuate a reieșit că, deși în unele situații, reclamanta a procedat la restituirea primei de stat către MDRAP, totuși nu a procedat și la restituirea dobânzii bancare aferentă acesteia. În acest context, echipa de audit a estimat valoarea dobânzilor bancare pe care reclamanta ar fi trebuit să le vireze la bugetul de stat, în sumă de 767.714,55 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate.

Contrar susținerilor reclamantei, potrivit art. 2 alin. 94) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009, prima de stat se capitalizează la contul de depozit al clientului și este luată în calcul la calculul dobânzii aferente contractului de economisire-creditare. În speță, p_____ prima de stat capitalizată în conturile clienților și restituită de bancă la MDRAP, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare, echipa de control a apreciat că dobanda aferentă primei de stat devine venit al bugetului de stat, însoțind sursa de formare.

În atare situație, în baza principiului de drept “ accesorium sequitur principale ”, dobânda trebuie să fie achitată bugetului de stat, întrucât potrivit adagiului latin, ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principalul, iar bugetul de stat este îndretățit să-i fie restituită odată cu prima de stat și dobânda aferentă primei ce a fost capitalizată în conturile clienților pe toată durata contractului de economisire și creditare. Prima de stat capitalizată în conturile clienților, de la data virării din buget și până la data restituirii către MDRAP, reprezintă, în fapt, un împrumut egal cu contravaloarea primei de stat operată în contul clientului, disponibilul din primă fiind însă la dispoziția instituției bancare. Această primă nu a fost niciodată la dispoziția clientului, dar contravaloarea ei a influențat dobânda bonificată în contul clientului de la data virării în contul său și până la data de repartizare.

În contextul în care clientul nu a îndeplinit condițiile legale p_____ încasarea efectivă a primei, b____ are obligația de a proceda la verificarea modului de atribuire a primei și de a o returna la MDRAP, dar împreună cu dobânda aferentă primei de stat. În cauza de față, echipa de control a observat că până la data restituirii către MDRAP, b____ a valorificat prima de stat, prin efectuarea de plasamente din care au rezultat venituri (venituri din dobânzi din depozite la vedere, venituri din dobânzi din depozite la termen, venituri din dobânzi-plasamente în titluri). În acest mod, sunt întrunite toate condițiile spre a pretinde că prima de stat a reprezentat un împrumut acordat de stat băncii și clientului său, pe care b____, în calitate de fidejusor, are obligația să-l returneze statului, dacă nu au fost îndeplinite de către client condițiile legale p_____ încasarea primei de stat.

Potrivit art. 2159 alin. (2) Cod Civil, împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros. În doctrină, dobânda este definită ca fiind suma de bani sau orice prestație, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinței capitalului. Dobânda ce trebuie restituită statului este dobânda netă egală cu dobânda brută minus impozitul pe venitul din dobânzi, obligație fiscală ce trebuia virată la bugetul de stat în momentul acordării dobânzii, astfel încât consideră că nu sunt întemeiate susținerile reclamantei referitoare la eventuale procesele care vor fi intentate de clienți.

Pe de altă parte, măsura de restituire a dobânzii nu se referă la clienți, ci la reclamantă, care are obligația administrării primei de stat, iar potrivit art. 9 alin. (4) din Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, în calitate de fidejusor, b____ are obligația de a returna primele de stat virate în mod nejustificat, precum și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Față de cele de mai sus, solicită respingerea acțiunii în privința măsurii de la pct. II.7 din Decizia nr. 18/2015, pe care o consideră legală și temeinică.

În drept, au fost invocate prev. art. 205 Cod procedură civilă; art.1 alin. (1) - (3), art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f) și h), art. 24 lit. c), art.33 alin. (3) și art. 43 lit. c) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată; ale Regulamentu lui privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de C______, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155 /2014; ale OUG nr. 99 /2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; ale Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 66 /2009, aprobate prin Ordinul comun MFP/MDRAP nr. 2471/5 09/2009; ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale Decretului-lege nr. 167 /1958 privitor la prescripția extinctivă, respective dispozițiile corespunzătoare din Codul civil (art. 2500 și urm.).

 

Reclamanta R_________ B____ P_____ Locuinte S.A . a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat înlăturarea apărărilor invocate de pârâtă. În esență, s-au punctat următoarele aspecte, în plus față de cererea introductivă de instanță:

C_____ de C______ ignora cu desavarsire cadrul instituti onal aplicabil sistemului de economisire-creditare, precum si rolul RBL in acest sistem. RBL nu face parte din categoria altor persoane care administreaza si/sau utilizeaza fonduri publice, aceste atributii revenind MDRAP, iar controlul Curtii se putea referi numai la activitatea Ministerului. A___ de competenta a Curtii de C______ este delimitata de art. 24 din Legea nr. 94/1992 și de art. 3 din Hotararea nr. 155/2014, care statueaza faptul ca activitatea de control a Curtii, exercitata asupra „altor persoane” (ipoteza avuta in vedere de art. 2 4 lit. c) din Legea nr. 94/1992), ia in considerare doua elemente centrale: administrarea si/sau utilizarea fondurilor publice.

Potrivit prevederilor OUG nr. 99/2006, atributiile Bancii se refera la acceptarea de depozite de la clienti si acordarea acestora de credite cu dobanda fixa din sumele acumulate p_____ activiatti in domeniul locativ – prerogativele de analiza a datelor comunicate de catre B____ si de efectuare a viramentului primei de stat revenind in exclusivitate MDRAP (institutia publica prin bugetul careia prima de stat este alocata de la bugetul de stat). Asadar, pornind de la premisa prevazuta de art. 24 lit. c) din Legea nr. 94/1992, C_____ de C______ putea realiza controlul numai cu privire la activitatea MDRAP (caruia ii revin atributiile de administrare si utilizare a fondurilor publice), iar nu referitor la activitatea unei institutii bancare avand rolul de mandatar al Ministerului.

Potrivit Curtii de C______, dispozitiile cu caracter general aplicabile institutiilor de credit se aplica in mod corespunzator bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, persoane juridice romane, in masura in care nu se dispune altfel potrivit dispozitiilor cuprinse in Titlul II al OUG nr. 99/2006; controlul efectuat de catre B____ N________ a Romaniei asupra activitatii bancii p_____ locuinte nu are legatura cu deficientele consemnate in actul de control si, implicit, cu masurile dispuse de C_____ de C______, care vizeaza, in mod expres, utilizarea primei de stat, prevazuta la Capitolul V din Titlul II al OUG nr. 99/2006; reclamanta nu a demonstrat ca B____ N________ a Romaniei ar fi procedat la efectuarea unor verificari care sa vizeze legalitatea administrarii si utilizarii subventiei bugetare, reprezentata de prima de stat, platita de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, respectiv ca ar fi dispus masuri contrare celor stabilite de C_____ de C______.

Reclamanta a arătat că nu numai ca in cazul bancilor de economisire-creditare nu este inlaturata supravegherea prudentiala executata de BNR, ci aceasta institutie aproba Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor pe baza carora RB L functioneaza – documentatie aflata la baza contractelor de economisire-creditare.

In realitate, actiunea de control s-a raportat la documentatia pe baza careia RBL functioneaza; incheierea, derularea, repartizarea contractelor de economisire-creditare in domeniul locativ sunt prevazute de Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor, in considerarea carora B____ isi desfasoara activitatea, respectiv in considerarea carora sunt determinate persoanele elibigile p_____ acordarea primei de stat, conditiile de acordare a primei de stat, etc. Or, afirmatia Curtii de C______ potrivit careia s-ar fi analizat „numai” modul de utilizare a subventiilor bugetare este contrara realitatii, de vreme ce inclusiv Raportul de control mentioneaza faptul ca au fost avute in vedere Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare aprobate de BNR.

Legalitatea activitatii Bancii a fost confirmata de BNR si MDRAP, pe parcursul activitatii Bancii nefiind ridicate obiectii de catre BNR cu privire la continutul Conditiilor generale de afaceri/ Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, cu privire la reglementarile proprii ale RBL si tipurile de contracte puse la dispozitia clientilor, respectiv cu privire la respectarea de catre RBL a prevederilor OUG nr. 99/2006.

Totodata, MDRAP nu a contestat in niciun moment corectitudinea mecanismului aplicat de catre B____ in activitatea sa. Dimpotriva, cu ocazia unui control derulat in anul 2006, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (precursor al MDRAP) a constatat aplicarea corecta a mecanismelor sistemului de economisire-creditare in domeniul locativ. Potrivit Procesul verbal de control nr. xxxxx din data de 1.03.2006 intocmit de reprezentantii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, s-a retinut: ” Cuantumul primei de stat a fost corect calculat, cu respectarea prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv p_____ domeniul locativ ”. C_____ de C______ intelege sa aprecieze in mod nemotivat nerelevante concluziile controlului derulat de MDRAP, in contextul in care considerentele Sentintei nr. 2068 /14.06.2016 pronuntata de C_____ de Apel Bucuresti, invocata de insasi parata, vin sa confirme rolul Ministerului in sistemul de economisire-creditare.

Potrivit Sentintei mai sus amintite: „ cat priveste insa obligatiile stabilite la aceeasi masura din decizie, de a verifica corectitudinea calcularii de catre bancile de economisire-creditare in domeniul locativ a primelor de stat si verificarea respectarii conditiilor legale de acordare a primei de stat si p_____ cererile de plata depuse in anii anteriori, C_____ retine ca reclamantului (n.n. MDRAP) ii revin aceste obligatii in temeiul art. 12 din Ordinul nr. 509 /2471 din 10.07.2008” .

Din esafodajul rationamentelor expuse de catre Curte nu rezulta care este, in realitate, interpr etarea sustinuta de aceasta, respectiv dacă persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot incheia contracte de economisire-creditare sau pot incheia asemenea contracte, dar, p_____ a se putea elibera prima de stat, nu se poate proceda la repartiza re/reziliere decat dupa ce acestea devin majore. Aspectele consemnate de catre C_____ de C______ in cuprinsul Deciziei si Incheierii genereaza o grava situatie de insecuritate juridica, aplicarea prevederilor legale incidente nemaifiind previzibila p_____ B____. In consecinta, in masura in care RBL va fi obligata sa aplice Decizia, B____ se va regasi in situatia de a contraveni legii si documentatiei aprobate de catre BNR p_____ a implementa o ________ masuri neclare, nejustificate legal, stablite de catre C_____ de C______ – efectele procesului de „intrare in legalitate” urmand sa aiba un caracter profund imprevizibil.

Reclamanta a subiliniat existența unor interpretari contradictorii referitoare la eligibilitatea persoanelor avand varsta de 65 ani. Potrivi t Conditiilor generale ale contractelor, in considerarea carora B____ activeaza, sunt eligibile p_____ a beneficia de prima de stat persoanele fizice cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, fara a exista discriminari in raport de varsta clientilor. Aceste prevederi constituie punerea in aplicare a dispozitiilor art. 311 alin. (1) din OUG nr. 99/2006, potrivit carora „ fiecare client, persoana fizica cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, beneficiaza de o prima de stat p_____ depunerile anuale efectuate in baza unui contract de economisire-creditare incheiat cu o b____ de economisire si creditare in domeniul locativ ”.

Nici Raportul de control si nici Decizia nu cuprind constatari referitoare la abateri in sensul incheierii de contracte de economisire-creditare cu persoane avand varsta de 65 ani si nici estimarea sau solicitarea de a calcula prejudicii potentiale.

Desi textul art. 311 din OUG nr. 99 /2006 (transpus in documentatia RBL) nu cuprinde limitari ale eligibilitatii in f unctie de vârsta clienților, auditorul public extern a inteles totusi sa se refere la o „interpretare eronata” de catre B____ a dispozițiilor referitoare la calitatea de client eligibil p_____ a beneficia de prima de stat, in contextul in care nici p_____ C_____ de C______ nu este clar care anume este „interpretarea corecta”.

Pe de o parte, auditorul public precizeaza: „ R_________ BPL a interpretat eronat prevederile legale privind calitatea de client in cadrul contractelor de economisire-creditare eligibili beneficiari ai primei de stat, netinand cont de eligibilitatea de a fi client in corelatie cu „dreptul legal de a primi un credit la dobanda stabilita p_____ activitati in someniul locativ” la data repartizarii contractului ” (pagina 24 paragraf 2 din Raport); pe de alta parte, in acelasi document este specificat: „ clientul nu trebuia sa depaseasca la data semnarii contractului varsta maxima eligibila p_____ a primi un credit, adica 65 ani” (pagina 24 paragraf Raportului).

Asadar, auditorul public intelege sa sa raporteze in mod echivoc, p_____ a stabili eligibilitatea clientilor, la doua momente diferite, care nu se suprapun pe parcursul aplicarii contractelor de economisire-creditare (incheierea contractului/ repartizarea contractului). Neclaritatea regimului aplicabil persoanelor avand 65 ani este mentinuta si in cuprinsul Incheierii, C_____ de C______ neraspunzand criticilor adresate sub acest aspect.

Reclamanta a reamintit lipsa unui raspuns al Curtii de C______ cu privire la termenele de implementare , incidenta prescriptiei extinctive si mecanismul fideiusiunii.

Faptul ca RBL, pe parcursul activitatii sale de 12 ani, a interpretat corect prevederile OUG nr. 99 /2006 (iar modalitatea in care C_____ de C______ le interpreteaza contravine principiilor statuate de legiuitor) este reflectat inclusiv in cuprinsul Proiectului nr. B340/2016 de modificare a OUG nr. 99/2006 , aflat pe rolul Senatului Romaniei (pagina 3 a Expunerii de motive), potrivit caruia: „ (...) faptul ca etapa de creditare nu este obligatorie in cadrul sistemului Bauspar, faptul ca pot incheia contracte de economisire-creditare si sa beneficieze de Prima de Stat corespunzatoare toti cetatenii romani, fara discriminari in ceea ce priveste varsta sau starea civila, reprezinta aspecte de continu itate a reglementarii ”. Or, in masura in care Actele administrative ar fi puse in aplicare, B____ s-ar regasi in situatia de a contraveni principiilor si regulilor aplicate timp de 12 ani, fara a exista un temei legal.

Desi auditorul public apreciaza drept important termenul de economisire, constructia argumentativa prezentata Bancii in cuprinsul Raportului de control si al incheierii culmineaza cu o anihilare a relevantei acestui termen, autoritatea apreciind ca in toate cazurile (asadar, indiferent de momentul repartizarii contractului) este necesara justificarea utilizarii sumelor economisite in scop locativ.

Cele de mai sus conduc la concluzia ca, in realitate, nu a existat nicio abatere de la legalitate, de vreme ce nici OUG nr. 99/2006 si nici Ordinul nr. 509/2009 nu reglementeaza o anumita durata a termenului de economisire; prerogativa stabilirii duratei termenului de economisire apartine Bancii (aspect confirmat chiar de catre C_____ de C______); B____ a impus clientilor ca perioada minima de economisire un termen de 5 ani in vederea respectarii prevederilor art. 315 din OUG nr. 99/2006 – procedeu corect, in realitate, deoarece insasi C_____ mentioneaza in Incheiere faptul ca acest termen poate fi, in fapt, orice termen peste 5 ani (pagina 36 a Incheierii).

Potrivit rationamentului auditorului public, este necesar ca sumele economisite si prima de stat sa fie utilizate in scop locativ i n toate cazurile (iar regula si exceptia ar viza doar momentul in care se impune a fi efectuata justificarea). Teza mentionata nu este fundamentata din perspectiva legala si nici nu este de natura sa asigure functionalitatea sistemului de economisire-creditare in domeniul locativ. In realitate, prevederile art. 315 din OUG nr. 99/2006 statueaza faptul ca prima de stat se acorda clientilor care economisesc timp de 5 ani fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite si a primei de stat.Aceasta interpretare a prevederilor art. 315 din OUG nr. 99/2006 este sustinuta atat din perspectiva juridica, cat si din perspectiva economica.

Astfel, din perspectiva juridica , posibilitatea clientilor care economisesc timp de 5 ani de a beneficia de prima de stat fara a utiliza suma economisita si prima de stat in scop locativ rezulta din faptul ca: potrivit prevederilor art. 315 alin. 1 din OUG 99/2006, p_____ a beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii sumei economisite in scop locativ, clientii trebuie sa intruneasca exclusiv 2 conditii : contractul de economisire-creditare sa aiba o durata de minim 5 ani si sa nu se fi efectuat restituiri anterior expirarii termenului de economisire; prevederile art. 315 alin. 2 din OUG 99/2006 instituie, prin modul lor de redactare, o exceptie de la regula acordarii primei de stat exclusiv in situatia in care contractul se repartizeaza anterior expirarii termenului de economisire. Astfel, clientul beneficiaza de prima de stat chiar daca se repartizeaza anterior expirarii termenului de economisire (spre deosebire de regula impusa la alin. 1 al art. 315), insa clientul va fi obligat sa utilizeze in mod efectiv suma primita in domeniul locativ.

D__ fiind ca, din perspectiva juridica, o exceptie se explica prin analizarea regulii impuse de aceeasi norma juridica, iar nu prin raportare la alte norme/texte legale, cum ar fi art. 4 – 5 din Ordinul nr. 509/2009, exceptia prevazuta de art. 315 alin. 2 din OUG 99/2006 nu se poate referi la momentul justificarii utilizarii sumei economisite in scop locativ (dupa cum a retinut C_____ de C______ in Incheiere), de vreme ce prevederile art. 315 alin. 1 nu fac nicio referire la vreun termen de justificare.

Acest aspect este confirmat de proiectul B340 de modificare a OUG 99/2006, potrivit caruia „ in reglementarea actuala, Prima de Stat este stabilita la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client in perioada de economisire, fara a putea depasi limita maxima de 250€/anual. De asemenea, p_____ clientii care economisesc mai mult de 5 ani nu este necesara justificarea utilizarii Primei de Stat p_____ activitati in domeniul locativ p_____ a putea beneficia de aceasta subventie ”.

Din perspectiva economica , posibilitatea clientilor care economisesc timp de 5 ani de a beneficia de prima de stat fara a utiliza suma economisita si prima de stat in scop locativ rezulta din faptul ca: sistemul de economisire-creditare in domeniul locativ se caracterizeaza prin crearea unei mase de deponenti, astfel incat componenta de economisire reprezinta pilonul esential p_____ sustinerea acestui sistem - in lipsa componentei de economisire, nu ar putea exista nici componenta de creditare; data fiind importanta componentei de economisire si in vederea asigurarii acestui element, sistemul a inclus o componenta reprezentata de prima de stat, menita sa incurajeze economisirea; practic, acordarea unei prime de stat fara justificarea utilizarii ei in scop locativ are rolul de a incuraja cetatenii sa participe in cadrul acestui sistem prin punerea la dispozitia bancilor de economisire si creditare a unor sume de bani p_____ o perioada de minim 5 ani conditiile; astfel, incurajarea cetatenilor de a economisi timp de minim 5 ani (deci de a plasa o suma de bani p_____ o perioada de 5 ani la dispozitia bancii) este reprezentata tocmai de acordarea primei de stat fara o obligatie corelativa de a justifica utilizarea ei in scop locativ.

Potrivit proiectului B340 „ (...) faptul ca etapa de creditare nu este obligatorie in cadrul sistemului Bauspar, faptul ca pot incheia contracte de economisire-creditare si sa beneficieze de Prima de Stat corespunzatoare toti cetatenii romani, fara discriminari in ceea ce priveste varsta sau starea civila, reprezinta aspecte de continuitate a reglementarii ”.

Prin acest mecanism de incurajare si asigurare a componentei de economisire, reprezentat de acordarea primei de stat, bancile de economisire si creditare in sistem locativ au posibilitatea, la randul lor, sa asigure cea de-a doua componenta, cea de creditare.

Pe de alta parte: in ipoteza in care reglementarile specifice ar impune, dupa cum interpreteaza C_____ de C______, documentarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite de catre client dupa o perioada de peste 5 ani, numarul de participanti la sistem ar fi foarte mic ar fi foarte scazut/practic inexistent, de vreme ce clientului i s-ar cere, practic, sa anticipeze comportamentul sau si nevoile locative intr-un viitor relativ indepartat; clientul ar trebui sa accepte faptul ca, in situatia in care, intr-un viitor relativ indepartat nu va (mai) avea aceeasi nevoie locativa si, deci, nu va utiliza suma economisita in scop locativ, acesta nu va beneficia de prima de stat si ar putea avea, teoretic, o pierdere pecuniara (generata, cu titlu de exemplu, de inflatie); in contextul lipsei unei mase de deponenti, bancile de economisire si creditare ar fi in imposibilitate de a acorda finantari pe termen mediu si lung in domeniul locativ (componenta de creditare a sistemului).

Analizele efectuate dovedesc ca valoarea medie a unui credit oferit de B____ este de peste 3 (trei) ori mai mare decat valoarea Sumei Contractate medii, ceea ce dovedeste odata in plus necesitatea unui numar mare de participanti la sistem si rolul economisirii p_____ asigurarea fondurilor necesare creditarii. Date fiind cele de mai sus, in mod judicios acest sistem (si reglementarea instituita prin OUG nr. 99/2006) acorda posibilitatea clientilor de a beneficia de prima de stat si in situatia in care doar „participa” la sustinerea sistemului de economisire-creditare in domeniul locativ prin mentinerea economiilor lor timp de peste 5 ani in cadrul masei de depunatori – cu posibilitatea (iar nu si obligatia), de a accede si spre componenta de creditare. In aceeasi masura, rezulta faptul ca prima de stat acordata clientilor ce economisesc timp de minim 5 ani este, finalmente, utilizata in scopul prevazut de lege, de vreme ce aceasta posibilitate este acordata in vederea asigurarii pilonului esential de economisire p_____ functionarea sistemului de economisire-creditare in domeniul locativ, fara de care faza de creditare ar fi imposibila.

 

La termenul din 27 ianuarie 2017, C_____ a încuviințat proba cu înscrisuri, p_____ ambele părți.

 

 

Analizând cauza de față prin prisma motivelor invocate de reclamantă, a apărărilor pârâtei și a ansamblului înscrisurilor depuse la dosar, C_____ constată următoarele:

Situația de fapt

Reclamanta a fost inființată în anul 2004 și funcționează potrivit O.U.G. nr. 99 /2006 - secțiunea Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ (Titlul II) , fiind o instituție de credit specializată în finanțarea pe termen lung a domeniului locativ.

Instituțiile de credit funcționează pe baza unor prevederi legale specializate, de strictă aplicare, fiind supuse autorizării Băncii Naționale a R_______, potrivit prevederilor art. 294 din OUG nr. 99/2006 și Regulamentului BNR nr. 6/2008.

În perioada 20.07.2015 – 18.09.2015, C_____ de C______ a efectuat acțiunea de control privind „Controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe SA” p_____ perioada de derulare a programului, constatările fiind consemnate în Raportul de control , înregistrat la entitatea verificată sub nr. xxxxx/18.09.2015 și la instituția pârâtă sub nr. xxxxxx /23.09.2015.

Acțiunea desfășurată de către C_____ de C______ s-a referit la perioada de timp 2004-2014 auditorii publici analizând următoarele elemente de ordin documentar (expunerea nefiind limitativă): situații financiare auditate; evidența informatizată pe baza căreia au fost calculate și solicitate sumele reprezentând prima de stat cuvenită clienților reclamantei; formularele-tip puse la dispoziția clienților de către reclamanta (cu titlu de ex: Cererea p_____ încheierea unui contract de economisire-creditare, Condițiile generale de afaceri, Condițiile generale contractuale și Anexa acestora).

Ca urmare a controlului, auditorii externi publici au consemnat o ________ constatări , în considerarea cărora au fost realizate și estimări ale unor pretinse prejudicii aduse bugetului de stat:

-Constatare nr. 1- „ R_________ BPL a permis clienților săi să utilizeze subvenții primite de la bugetul de stat în alt scop decât cel p_____ care au fost acordate”; „prin acordarea primei de stat s-a stimulat componenta de economisire, iar componenta de creditare a dezvoltării domeniului locativ a înregistrat valori mici, departe de scopul inițial al legii ”;

-Constatare nr. 2- „ p_____ contractele de economisire-creditare închise (radiate sau repartizate) după termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu încălcarea prevederilor legale, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ”; prejudiciul estimat p_____ aceste două constatări a fost acela de 11.205.642,9 RON ;

- Constatare nr. 3- „ p_____ unele din contractele de economisire-creditare închise, urmare a solicitării unilaterale a clientului de reziliere, înainte de termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu încălcarea prevederilor legale, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat, cu consecința prejudicierii bugetului de stat”; prejudiciul estimat p_____ această constatare a fost acela de 27.838.223,48 RON;

- Constatare nr. 4- „ R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ”; prejudiciul estimat p_____ această constatare a fost acela de 12.943.383,53 RON ;

- Constatare nr. 5- „ R_________ BPL a prezentat MDRAP date inexacte p_____ primirea de la bugetul de stat a subvențiilor bugetare reprezentând prima de stat”; „R_________ a calculat cu încălcarea prevederilor legale „prima de stat” p_____ sumele plătite de către client în contul unui comision datorat către bancă, reprezentând „comision de deschidere”; prejudiciul estimat p_____ această constatare a fost acela de. 7.217.073,85 RON ;

- Constatare nr. 6- „ R_________ BPL nu a solicitat clienților săi toate documentele prevăzute de Anexa la Ordinul nr. 509/2009 (...)”;

- Constatare nr. 7 - „R_________ BPL nu a virat la bugetul de stat sumele reprezentând dobânzi bancare cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidențiate în conturile clienților săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat urmare a neîndeplinirii de către client a condițiilor impuse de lege p_____ a beneficia de prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare”; prejudiciul estimat p_____ această constatare a fost acela de 767.714,55 RON .

Față de aspectele consemnate în cuprinsul Raportului, reclamanta a formulat Obiecțiuni înregistrate la C_____ de C______ în data de 02.10.2015 (nr. xxxxxx).

Ca urmare a deficiențelor consemnate în actul de control sus menționat, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată, precum și în baza prevederilor pct. 174 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de C______, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități (RODAS), aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014 , prin Decizia nr. 18 /10.12.2015 a Curții de C______ – Departamentul II s-au prevăzut, în sarcina R_________ B____ p_____ Locuințe SA, măsuri care vizează:

- înlăturarea neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală controlată [ măsurile prevăzute la pct. I.1 – I.2 din decizia sus menționată ] ,

- stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, în condițiile legii [ măsurile prevăzute la pct. II.1 – II.7 din decizia atacată ] .

Potrivit Deciziei nr. 18/2015, C_____ de C______ a stabilit următoarele măsuri:

I.1. - R_________ BPL va proceda la revizuirea procedurilor interne de lucru în ceea ce privește derularea contractelor în curs, astfel încât abateri de genul celor constatate de echipa de audit să fie evitate;

I.2. - R_________ BPL va solicita clienților săi prezentarea de documente justificative în toate situațiile în care se va solicita punerea la dispoziția acestora a primei de stat;

II.1-4. - R_________ BPL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciilor și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestora, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrirea abaterilor de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatările nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 18-85).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

II.5. - R_________ BPL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului, va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrirea abaterii de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 5 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 86-111).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

II.6. - R_________ BPL va identifica toți clienții care nu au prezentat toate înscrisurile prevăzute de Ordinul nr. 509 din 10 iulie 2009 și va solicita prezentarea acestora p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ. În situația în care aceștia nu prezintă aceste înscrisuri, R_________ BPL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului, va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate.

Descrirea abaterii de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 6 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 112-123).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “ b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

II.7. - R_________ BPL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului, va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrirea abaterii de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 7 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 124-128).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Împotriva măsurilor stabilite prin Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______, reclamanta a formulat contestație prealabilă , ce a fost respinsă prin Încheierea nr. 3 /29.06.2016 , emisă de Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul instituției pârâte.

Prin acțiunea ce formează obiectul prezentei cauze, reclamanta R_________ B____ p_____ Locuințe SA a solicitat anularea Deciziei nr. 18 /10.12.2015, respectiv a Încheierii nr. 3 /29.06.2016 , emisă de Comisia de Soluționare a Contestațiilor, și, în consecință, exonerarea acesteia de la obligațiile impuse de C_____ de C______.

Aspecte colaterale

Prin sentința civilă nr. 2471 din data de 22.08.2016 pronunțată de C_____ de Apel București - Secția a VIII-a de C_________ Administrativ și Fiscal în dosar nr. XXXXXXXXXXX, s-a dispus suspendarea executării Deciziei nr. 18/10.12.2015 emisă de C_____ de C______ și a Încheierii nr.3 /29.06.2016 emise de C_____ de C______, până la pronunțarea unei soluții definitive asupra acțiunii în anularea acestor acte.

 

Motivul de nulitate referitor la depășirea sferei de competență a Curții de C______ p_____ efectuarea controlului (punctul 1 din acțiune, respectiv întâmpinare)

În cadrul acestui motiv, reclamanta a invocat în esență faptul că pârâta C_____ de C______ și-a derulat activitatea de control cu depășirea ariei sale de competență, astfel cum este aceasta prevăzută în mod expres de lege, de vreme ce B____ nu exercită prerogative de administrare/ utilizare a unor fonduri publice.

C_____ constată că, raportat la dispozițiile legale invocate de reclamantă prin acțiune, definirea sferei de competență a controlului Curții de C______ este corect efectuată, prin raportare la entitățile publice și private care administrează sau utilizează fonduri publice. Cu toate acestea, C_____ constată că, în mod greșit, reclamanta apreciază că nu se încadrează în această categorie.

Reclamanta a invocat, în sprijinul acestei susțineri, faptul că nu este ordonator de credite in sensul Legii nr. 94/1992 potrivit careia „ ordonator de credite – persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aprobe acțiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora ” (art. 2 lit. o).

C_____ constată că acest argument nu este suficient p_____ a înlătura competența Curții de C______, cât timp prev. art. 23 și 24 din Legea nr. 94 /1992 nu condiționează competența controlului Curții de C______ de calitatea de ordonator de credite, ci fie de calitățile speciale indicate la art. 23, fie de întrunirea ipotezelor de la art. 24 (în speță, cea care este întrunită și care interesează fiind cea de la litera c- „ c) administrează și/sau utilizează fonduri publice, în sensul prezentei legi, verificările urmând a se efectua numai în legătură cu legalitatea administrării și/sau utilizării acestor fonduri .”).

Din prevederile legale care reglementează acordarea primei de stat din bugetul public, respectiv ale Titlului II al OUG nr. 99 /2006 și ale Ordinului comun nr. 2471 /509/2009, reies atribuțiile /activitățile băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, iar pornind de la acestea, rezultă că operațiunile pe care trebuie să le realizeze reclamanta nu au legătură cu rolul unui ordonator de credite, astfel cum rezultă din prevederile art. 21 din Legea privind finanțele publice nr. 500 /2002. Mai mult, răspunderea unui ordonator de credite, astfel cum este prevăzută de lege, nu exclude răspunderea unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ (în speță, R_________ B____ p_____ Locuințe SA).

Deși reclamanta nu este prevăzută printre entitățile publice enumerate la art. 23 din Legea nr. 94 /1992, este evident că art. 24 din Legea nr. 94 /1992 reglementează situația ca instituția pârâtă să desfășoare activitățile specifice și la alte persoane care administrează și /sau utilizează fonduri publice, iar verificările se efectuează în legătură cu legalitatea administrării și /sau utilizării acestor fonduri.

Reclamanta a mai invocat faptul că alocarea primei de stat este gestionată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, astfel că este doar un mandatar al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in ceea ce priveste operatiunile de calcul al primelor de stat; Ministerul, in calitate de ordonator de credite, are atributii de verificare a corectitudinii respectivului calcul, respectiv de acordare a primei de stat, efectuand viramentul sumelor reprezentand prima.

Sub acest aspect, C_____ reține că aceste susțineri nu au relevanță întrucât obligațiile stabilite în sarcina băncii sunt distincte de obligațiile pe care le are MDRAP în vederea acordării primei de stat, din bugetul de stat, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

În concret, activitatea de administrare și utilizare se realizează astfel: reclamanta calculează cuantumul primei de stat cuvenită clienților săi (p_____ și în numele acestora); reclamanta solicită de la MDRAP prima de stat (p_____ și în numele clienților săi); reclamanta administrează prima de stat în conturile clienților săi prin blocarea primei de stat până la data la care clientul este eligibil p_____ a beneficia neîngrădit de primă, deblocarea primei de stat la momentul la care clientul este eligibil; reclamanta efectuează analiza eligibilității clientului relativ la prima de stat; reclamanta verifică documentele justificative prezentate de client privind utilizarea în scop locativ, în vederea deblocării primei de stat din contul clientului; reclamanta utilizează prima de stat prin fructificarea acesteia în: plasamente (ex: titluri de stat etc), acordarea de credite.

Potrivit prevederilor art. 314 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, prima de stat se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței (actualmente, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ acestei autorități. Prima este virată de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ în contul clientului.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) – (3) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, la încheierea unui contract de economisire-creditare, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport), în vederea constatării îndeplinirii condițiilor p_____ acordarea primei de stat.

Potrivit art. 1 alin. (4) din Normele metodologice sus menționate, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ va include în contractul de economisire-creditare clauze referitoare la împuternicirea de către client a băncii de economisire și creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său.

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din aceleași norme metodologice, prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor aplicabile în materie.

Așadar, din prevederile Capitolului II și cele ale Capitolului III din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, rezultă obligațiile legale ale băncii de economisire și creditare, obligații referitoare la condițiile de acordare, stabilirea, modul de acordare și de restituire a primei de stat care se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP.

Reclamanta a mai invocat faptul că nici în ceea ce privește relația cu clienții săi (față de care B____ are calitatea de mandatar), RBL nu are atribuții de administrare/ utilizare a unor fonduri publice, activitatea Băncii rezumându-se la creditarea conturilor clienților săi cu prima de stat alocată de către MDRAP.

C_____ constată că nici aceste susțineri nu sunt relevante, deoarece, în activitatea specifică, pârâta poate verifica modul de respectare a legii privind utilizarea fondurilor publice; în condițiile în care prima de stat se suportă de la bugetul de stat, pârâta are prerogativa legală de a proceda la verificarea modului de întrebuințare a acestor fonduri publice. De altfel, și acțiunea de control s-a referit la ” Controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe ”.

A mai invocat reclamanta faptul că, în calitate de instituție de credit, nu este supusă controlului Curții de C______ și că elementele verificate de către auditorii publici fac parte din sfera de supraveghere/ evaluare a BNR. Astfel, activitatea reclamantei se desfășoară, în principal, în considerarea prevederilor Regulamentului BNR nr. 11/2007 în ceea ce privește autorizarea activității și aprobarea Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare și ale Regulamentului BNR nr. 6/2008 în ceea ce privește începerea activității și modificarea procedurilor aplicabile.

A mai invocat, în susținerea aceleiași idei, faptul că reclamanta a perfectat contractele analizate de către C_____ de C______ cu respectarea procedurilor aprobate de BNR (Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare); aprobarea de către BNR a Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare certifică faptul că acestea respectă dispozițiile legale.

C_____ nu contestă faptul că reclamanta este supusă unui sistem specializat de autorizare, evaluare și control – sistem gestionat în mod exclusiv de către BNR, dar problema de drept supusă dezbaterii și dezlegării instanței este aceea dacă acest control exclude controlul realizat de C_____ de C______ sau urmăresc, în fapt, verificarea unor chestiuni diferite și se completează reciproc.

Or, referitor la acest aspect, măsurile dispuse prin Decizia nr. 18/2015 vizează deficiențele constatate urmare a controlului utilizării subvențiilor bugetare . Așadar, aspectele legate de îndeplinirea condițiilor de autorizare aplicabile instituțiilor de credit ori a condițiilor specifice stabilite de B____ Națională a R_______ nu au relevanță în contextul în care, în esență, acestea sunt prealabile încheierii contractelor de economisire-creditare.

În altă ordine de idei, afirmațiile reclamantei referitoare la respectarea procedurilor aprobate de BNR și la certificarea faptului că dispozițiile legale sunt respectate nu sunt de natură să conducă la concluzia că, prin contractele de economisire-creditare, b____ ar fi acordat prima de stat, în condiții de deplină legalitate și că, implicit, ar fi protejat și interesele clienților săi raportat la condițiile necesare a fi îndeplinite p_____ virarea primei de stat.

În acest context, sunt relevante prevederile art. 9 alin. (1) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, din care rezultă că b____ de economisire și creditare în domeniul locativ are obligația de a lua toate măsurile p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia, potrivit reglementărilor legale în materie.

Mai mult, la art. 9 alin. (4) din Ordinul nr. 509/2009 se prevede în mod expres, faptul că b____ răspunde ca fideiusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită, având obligația de a returna MDRAP primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente.

Prin urmare, b____ are sarcina de a respecta atât obligațiile legale care vizează condițiile de autorizare generale și specifice, aplicabile instituțiilor de credit, obligații care _________________ competență a Băncii Naționale a R_______, dar și obligațiile legale care vizează alocarea corectă a primei de stat, această ultimă activitate intrând în sfera de control a Curții de C______ întrucât prima de stat provine, în mod exclusiv, din fonduri publice, fiind suportată din bugetul de stat, prin bugetul MDRAP. Ca atare, nu se poate reține că, procedând la verificarea directă a reclamantei, C_____ de C______ ar fi ignorat sfera sa control și ar fi intrat în sfera de control a Băncii Naționale a R_______.

Reclamanta a mai arătat că pârâta a dispus in sarcina sa masuri de revizuire a procedurilor interne ( Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare), cu ignorarea reglementarilor legale in materie; se arată că măsura „revizuirii procedurilor interne de lucru” dispusă de către C_____ de C______ este, pe de o parte, nelegală, de vreme ce aceste proceduri au fost întocmite și aprobate în considerarea dispozițiilor legale în vigoare (neschimbate în prezent), respectiv pe de altă parte imposibil de implementat, în forma solicitată de C_____ de C______ (dat fiind că nu există cadrul legal p_____ a se proceda la modificările învederate).

C_____ constată că aceste susțineri nu pot fi reținute, fiind un corolar al celor de mai sus împrejurarea că cele două entități cu atribuții de control și verificare (C_____ de C______ și BNR) nu au atribuții care se pot suprapune și că revizuirea procedurilor interne de lucru poate fi făcută fără a duce în mod necesar la încălcarea reglementărilor din domeniul bancar.

Reclamanta a mai susținut că deși pârâta a constatat nerespectarea de catre Minister a conventiei incheiata cu reclamanta, MDRAP fiind entitatea care nu ar fi indeplinit o ________ atributii (verificarea calculelor, verificarea informatiilor), prin Decizia emisa fata de reclamanta au fost dispuse masuri care se refera, printre altele, la modificarea unor proceduri aprobate de catre BNR, desi aceste proceduri sunt perfect valabile la acest moment, respectiv a fost transferat in raspunderea reclamantei un pretins prejudiciu adus bugetului de stat.

C_____ reține, pe de o parte, faptul că neregulile constatate în sarcina MDRAP sunt distincte de cele constatate în sarcina reclamantei, față de atribuțiile distincte ale acestor două entități în mecanismul acordării primei de stat în cadrul contractelor de economisiere-creditare ce fac obiectul prezentului dosar; pe de altă parte, s-a reținut deja că, strict teoretic, revizuirea procedurilor interne de lucru poate fi făcută fără a duce în mod necesar la încălcarea reglementărilor din domeniul bancar.

S-a mai invocat de către reclamantă faptul că Încheierea Curții de C______ conține aspecte reținute în mod nemotivat. Susține reclamanta că autoritatea enumeră o ________ atribuții ale RBL, fără a explicita rațiunea p_____ care, în optica sa, aceste activități se circumscriu atribuțiilor unui ordonator de credite în sensul Legii nr. 94/1992. Or, nici pârâta și nici instanța nu au constatat că reclamanta _________________ control a autorității pârâte ca efect al calității reclamantei de ordonator de credite, ci ca efect al prev. art. 24 alineat unic litera c, având în vedere faptul că administrează și/sau utilizează fonduri publice.

Aspectele legate de o eventuală nerespectare de către MDRAP a prevederilor stipulate în convențiile încheiate între MDRAP și băncile de economisire și creditare nu a u relevanță cât privește sfera de competență a controlului Curții de C______.

În concluzie, ceea ce prezintă importanță p_____ stabilirea competenței pârâtei în efectuarea controlului sunt prevederile art. 1 alin. (4) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, care impun obligația ca în contractele de economisire-creditare să se prevadă anumite clauze care vizează, în mod exclusiv, prima de stat (adică sume alocate din fonduri publice), dar și prevederile art. 3 alin. (3) din același act normativ, care stabilesc în sarcina băncii obligația de verificare a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat. Prin urmare, p_____ ca prima de stat să fie acordată potrivit dispozițiilor legale sus menționate, este evident că b____ ”trebuie să se comporte ca un bun administrator” . În plus, potrivit art. 9 alin. (1) și alin. (2) din Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009, b____ are obligația de a proceda la efectuarea rectificărilor necesare și de a lua toate măsurile p_____ restituirea primei de stat încasată necuvenit de către clienții acesteia. Cu alte cuvinte, a considera că sfera de competență a controlului Curții de C______ nu cuprinde și activitatea băncilor ar însemna ca pârâta să nu desfășoare verificări la entitățile care, în activitatea lor, au obligații legale ce vizează, în mod expres, stabilirea, calcularea, virarea și restituirea unor sume de bani alocate din fonduri publice, cu titlu de prima de stat. Or, această concluzie este contrară prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______.

Prin urmare, motivul de nulitate referitor la depășirea sferei de competență a Curții de C______ p_____ efectuarea controlului, este nefondat.

 

C_____ va analiza cu prioritate, după motivul de nulitate referitor la necompetența pârâtei de a efectua controlul, motivul de nulitate referitor la nulitatea Deciziei, a Raportului de control si a Încheierii dată fiind interpretarea gresită a prevederilor legale ((punctul 8 din acțiune, respectiv întâmpinare)), urmând a structura motivele de nulitate în ordinea logică a consecințelor acestora cu privire la actele atacate.

Scopul controlului efectuat de auditorii publici externi a fost de a verifica modalitatea in care RBL, in calitate de b____ de economisire si creditare in domeniu locativ a gestionat mecanismul de acordare a primei de stat, astfel cum aceasta este reglementata de OUG nr. 99/2006 si de catre Ordinul nr. 509 /2009.

Controlul derulat de către auditorii publici a avut drept element central interpretarea prevederilor art. 315 din OUG nr. 99 /2006 . Astfel, esența problemei de drept deduse judecății prin prezenta acțiune este reprezentată de modul de interpretare a prev. art. 315 alin. 2 din OUG nr. 99/2006. Problema de drept ridicată de acest text legal constă în determinarea situațiilor în care se impune obligația de justificare a sumelor utilizate în scop locativ în orice situație.

Elementul central pe care se bazează Constatarile nr. 1 2, 3 si 4 din Decizie si din Raport este interpretarea dată de echipa de control dispozitiilor legale aplicabile, conform careia reclamanta era obligata, in toate cazurile , fara exceptie, sa conditioneze eliberarea primei de stat de justificarea utilizarii sumelor economisite in scop locativ.

 

I.Constatările 1-4 din Raportul de control

Constatarea nr. 1: R_________ B____ p_____ Locuințe SA, în calitate bancă de economisire și creditare a gestionat un mecanism de acordare a primei de la stat, suportată de la bugetul de stat, prin care:

- p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare cu o durată mai mare de 5 ani, indiferent de tipul de contract și de perioada de economisire prevăzută aferentă acestora, R_________ BPL nu a respectat condițiile impuse de legiuitor, permițând clienților săi să beneficieze fără drept de prima de stat.

- p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare cu o durată mai mare de 5 ani, R_________ BPL nu a condiționat acordarea primei de stat de obligativitatea de justificare prin documente a utilizării în scop locativ a sumelor economisite, adică în scopul prevăzut de legiuitor și prezentat mai jos .

- în perioada de derulare a contractelor nu au fost aduse modificări prin acte adiționale, prin care să fie puse de acord clauzele contractuale cu prevederile legale ;

- închiderea contractelor de economisire-creditare s-a concretizat în cele mai multe cazuri prin rezilierea contractelor la solicitarea clienților, urmată de punerea la dispoziția acestora de către bancă a sumelor economisite, a primelor de la stat solicitate de către bancă în numele clienților și a dobânzilor acumulate, prin încălcarea prevederilor legale care condiționează punerea la dispoziția clienților a primelor de la stat;

- În fapt s-a constatat că R_________ BPL a permis clienților săi să utilizeze subvențiilor primite de la bugetul de stat în alt scop decât cel p_____ care au fost acordate.

Scopul p_____ care statul a alocat subvenții de la bugetul de stat a fost acela de stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, adică p_____:

a) construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație locativă;

b) cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinație locative, cu condiția să fie folosite ca spații locative;

c) cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune p_____ construirea de imobile cu destinație locative;

d) cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinație prponderent locativă, în limita cotei deținute de spațiile locative din totalul construcției poziționate pe teren;

e) viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;

f) preluarea unor creanțe legate de realizarea activităților prevăzute la pct. 1-5

g) construirea de spații comerciale, locative și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;

h) lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaș în scopul modernizării locuinței;

Au fost încălcate prevederile legale reprezentând condițiile în baza cărora un client al său putea beneficia de prima de stat.

Condițiile impuse de legiuitor reprezentând cerințe generale, au fost definite în mod identic atât în Legea nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare cât și în Ordonanța de Urgență nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,după cum urmează “contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani”, respectiv, “este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite”

Condițiile impuse de legiuitor cu privire la punerea la dispoziția clienților a primei de stat, au fost definite în Normele de aplicare a Legii nr. 541/2002 respectiv OUG nr. 99/2006, astfel:

-“Prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat”

R_________ BPL a interpretat, cu încălcarea prevederilor legale, termenul de economisire la care legiuitorul face referire, ca fiind același cu durata minimă a contractului impusă de legiuitor, adică 5 ani. Astfel, deși R_________ BPL nu a prevăzut în formularele tip de contracte puse la dispoziția clienților un astfel de termen de economisire de 5 ani, l-a folosit eronat în raport cu punerea la dispoziția clienților săi a primei de stat.

Din formularele tip de contracte puse la dispoziția clienților și analizate de echipa de audit, singura referire la termenul de economisire, se regăsește în Anexa la Condițiile generale contractuale, parte din contractul de economisire-creditare. Echipa de audit a constatat că, în fapt, în funcție de tipul de contract pus la dispoziție de către bancă clienților săi, teremnul de economisire a fost de 5,6 ani, 6 ani, 8 ani, 9,6 ani și 10 ani.

Pe cale de consecință, încadrarea unui contract în prevederile legale de a beneficia sau nu de primă de stat a fost efectuată eronat de R_________ BPL, cu consecința prejudicierii bugetului de stat.

Scopul acestui mecanism a fost acela de a se genera interesul necesar p_____ atragerea a cât mai multor clienți în cadrul sistemului colectiv de economisire-creditare, R_________ BPL urmărind astfel doar fructificarea economiilor aduse de aceștia în sistem în interesul propriu al băncii.

P_____ client, atractivitatea creată de către bancă prin acest mecanism se prezintă astfel:

- obținerea unor bonificații superioare față de cele acordate de celelelate bănci din sistemul bancar românesc p_____ economiile depozitate în contul R_________ BPL, prin intermediul primei de stat ( OUG nr. 99/2006 cu modificările și completările ulterioare prevede o primă de stat de 25% din suma economisită dar nu mai mult de 250 euro anual), în condițiile în care bonificația oferită de R_________ BPL p_____ aceste depozite este mult mai mică ( de ex: între 1,5 – 3 % p_____ anul 2014)

- În cadrul aceleiași familii, b____ a permis încheierea de contracte p_____ fiecare membru al familiei, incusiv copii minori și bunici cu vârstă peste 65 ani, obținându-se astfel un depozit cumulat mult mai mare;

- Lipsa obligativității justificării de către client a utilizării în scop locativ a sumelor economisite, p_____ contractele mai mari de 5 ani.

Astfel, dată fiind maniera de promovare și formularul tipizat al contractului prezentat de bancă, prin încheirea contractului de economisire-creditare, clientul este interesat de plasarea unor sume cu titlu de economii în depozit la R_________ BPL, urmărind în fapt doar o bonificație superioară a economiilor sale, fiind lipsit de interes în obținerea unui credit și folosirea acestor sume în scop locativ, așa cum prevede legea.

În fapt, în situațiile identificate, prin modul de derulare a contractelor de economisire-creditare urmate de acceptarea rezilierii acestora și plata integrală a sumelor economisite și a primelor de la stat primite, contractele de economisire-creditare au funcționat doar ca niște contracte de economisire, prima de stat reprezentând în fapt o bonificație de dobândă la conturile de economii ale clienților. În multe cazuri, clienții R_________ BPL au devenit clienții băncii în scopul obținerii unui produs de economii mai avantajos pe piața bancară prin acordarea primei de stat și nu p_____ a obține credite destinate activităților în domeniul locativ.

În cele mai multe cazuri, încheierea și derularea contractelor de economisire-creditare sub această denumire a fost doar formală. În fapt, prin rezilierea contractelor de către clienți s-a ajuns în situația în care contractele de economisire-creditare au avut doar componenta de economisire, astfel că prima de la stat nu a mai fost acordată p_____ finanțarea pe termen lung a domeniului locativ, ci a fost acordată numai p_____ realizarea de economii și utilizarea acestora în orice alt scop. Procedând astfel, prin acordarea primei de la stat s-a stimulat doar componenta de economisire, iar componenta de creditare a dezvoltării domeniului locativ a înregistrat valori mici, departe de scopul inițial al legii.

Valoarea totală estimată a prejudiciului este de 51.987.249,91 lei. (suma abaterilor prezentate la Constatarea nr. 2, Constatarea nr. 3 și Constatarea nr. 4).

Constatarea nr. 2 : P_____ contractele de economisire-creditare închise (radiate sau repartizate) după termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu încălcarea prevederilor legale, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 11.205.642,9 lei.

Constatarea nr. 3 : P_____ unele din contractele de economisire-creditare închise, urmare solicitării unilaterale a clientului de reziliere, înainte de termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu încălcarea prevederilor legale, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de : 27.838.223,48 lei

Constatarea nr. 4: P_____ unele din contractele de economisire-creditare închise urmare efectuării repartizării înainte de termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, contrar prevederilor legale, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 12.943.383,53 lei.

 

II.Reclamanta a invocat faptul că echipa de control a interpretat in mod eronat implementarea termenului de economisire de către RBL.

II.1. Susținerile pârâtei din actele contestate

R_________ BPL avea obligația legală de a analiza dreptul clientului de a beneficia de prima de stat în raport de două condiții prevăzute în actele normative: durata contractului de economisire-creditare, și termenul de economisire.

Altfel spus, R_________ BPL avea obligația legală ca în cadrul contractelor de economisire-creditare să prevadă un termen de economisire, termen necesar evaluării dreptului clientului de a beneficia de prima de stat sau nu. De asemenea, în funcție de acest termen de economisire stabilit în contract derivă și cea de-a doua obligație cu privire la durata minimă a contractului. Lipsa unui astfel de termen de economisire clar definit la momentul semnării contractului ar face imposibilă încadrarea în condițiile generale sau în excepțiile de la condițiile generale prevăzute de actele normative, p_____ evaluarea dreptului unui client de a beneficia sau nu de prima de stat.

Echipa de audit a constatat că R_________ BPL a prevăzut perioada de economisire, p_____ tipurile de contracte utilizate în perioada 2004 – prezent, în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire creditare, parte integrantă din Contractul de economisire-creditare încheiat de bancă cu clientul său. P_____ niciunul din tipurile de contracte utilizate de bancă, perioada de economisire nu a fost de 5 ani.

Astfel, echipa de audit a constatat că R_________ BPL a interpretat, cu încălcarea prevederilor legale, termenul de economisire la care legiuitorul face referire, ca fiind același cu durata minimă a contractului impusă de legiuitor, adică 5 ani. Pe cale de consecință, R_________ BPL a acordat în mod eronat tuturor clienților săi dreptul de a beneficia de prima de stat.

Termenul de 5 ani nu reprezintă o perioadă de economisire prevăzută de legiuitor așa cum b____ eronat susține, în fapt legiuitorul a lăsat băncii dreptul de a stabili perioada de economisire. Din formularele tip de contracte puse la dispoziția clienților și analizate de echipa de audit, singura referire la termenul de economisire, se regăsește în Anexa la Condițiile generale contractuale, parte din contractul de economisire-creditare. Echipa de audit a constatat că, în fapt, în funcție de tipul de contract pus la dispoziție de către bancă clienților săi, termenul de economisire a fost de 5,6 ani, 6 ani, 8 ani, 9,6 ani și 10 ani.

Mai exact, această perioadă de 5 ani este impusă de legiuitor drept o condiție minimă de durată a contractului și nu perioada de economisire.

II.2. Susținerile reclamantei și analiza Curții

C_____ constată că reclamanta a invocat în mod corect faptul că pârâta a susținut o argumentație contradictorie in ceea ce priveste termenul de economisire.

Astfel, pe de o parte, pârâta susține că RBL a evaluat dreptul clientului de a fi îndreptățit sa beneficieze de prima de stat, in raport cu o condiție ce nu a fost prevăzută de legiuitor in actele normative, iar ulterior a constatat ca in fapt legiuitorul a lăsat băncii dreptul de a stabili perioada de economisire ; pârâta a constatat că RBL interpretează acest termen de economisire cu încălcarea prevederilor legale ca fiind același c u durata minima a contractului impusa de legiuitor, adică 5 ani , dar de asemenea prevede că reclamanta a prevăzut perioada de economisire dar p_____ niciunul din tipurile de contracte utilizate de b____, perioada de economisire nu a fost de 5 ani.

Reclamanta a susținut că întotdeauna s-a raportat la un termen de economisire de 5 ani , asimilând duratei minime a contractului de economisire-creditare astfel cum aceasta este prevăzut in art. 315 din OUG nr. 99/2006 si durata termenului de economisire, chiar si in lipsa unei prevederi legale exprese in acest sens.

C_____ constată că această susținere a reclamantei se verifică, raportat la ansamblul prevederilor din contractele de economisire-creditare încheiate de reclamantă.

Astfel, in Declaratia nr. 4 din contractul de economisire- creditare utilizat de RBL, clientul declara următoarele:

” Am fost informat ca, potrivit legii [...], p_____ a beneficia in mod constant de prima de stat, contractul de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani, fara a fi necesara justificarea utilizării in scop locativ a sumei economisite, si este obligatoriu ca inainte de expirarea termenului de economisire stabilit sa nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite .”

Ca urmare, clientul a fost informat atât cu privire la durata contractului, cat si cu privire la termenul de economisire stabilit de reclamantă.

Potrivit Conditilor generale ale contractelor („CGC”):

-„ clientul RBL incheie un contract de economisire-creditare p_____ o anumita suma contractata, Contractul de economisire-creditare se repartizeaza daca soldul minim stablit prin contract a fost economisit, perioada de economisire a fost de minim 18 luni si dupa ce clientul RBL a acceptat repartizarea ”;

-„ fiecare contract de economisire-creditare trebuie sa indeplineasca p_____ repartizare urmatoarele conditii: (...) b) realizarea unei perioade minime de economisire de 18 luni de la data incheierii contractului, adica cel putin 15 luni la data limita a evaluarii ” (§ 4 paragraf 1);

-„ durata minima de economisire in luni – 18 luni ” (Anexa CGC § 4);

-„ inainte de repartizare, RBL nu se poate angaja sa puna la dispozitia clientului suma contractata la un anumit termen ” (§ 4 paragraf 3);

-„ perioada de economisire p_____ clientul care economiseste in mod regulat pana la repartizare” – „6 ani/8 ani/10 ani” (Tarif A), „5 ani si 6 luni/ 8 ani/ 9 ani si 6 luni” (Tarif B).

-C ererea de incheiere a unui contract de economisire-creditare cuprinde specificatia potrivit careia: „ Declar ca am fost informat ca, potrivit legii (OUG nr. 99 /2006 si Ordinul nr. 509 /247 /2009) p_____ a beneficia in mod constant de prima de stat, contractul de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani, fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite, si este obligatoriu ca inainte de expirarea termenului de economisire stabilit sa nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite. Fac exceptie urmatoarele situatii: (...) suma economisita si/sau suma contractata este pusa la dispozitie dupa repartizare, iar cel care a economisit utilizeaza suma primita p_____ activitatiactivi tati in domeniul locativ (...)”;

-P otrivit CGC (§ 6): „ la data de repartizare a contractului de economisire-creditare, RBL pune la dispozitia clientului soldul economisit existent si dreptul de a beneficia de un credit p_____ domeniul locativ, in conditiile mentionate mai jos. Clientul RBL, al carui contract de economisire-creditare indeplineste conditiile conform § 4, va fi consultat in termen de cel mult 15 zile dupa data de evaluare respectiva cu privire la acceptarea repartizarii. Totodata, RBL informeaza clientul cu privire la data de repartizare preconizata si la documentatia necesara obtinerii unui credit. Incepand cu data de repartizare, clientul RBL poate dispune asupra soldului economisit. In vederea obtinerii creditului impreuna cu soldul economisit, documentatia necesara obtinerii creditului trebuie sa fie primita de RBL cu 2 luni inainte de repartizare si conditiile prevazute in § 7 trebuie sa fie indeplinite pana la data repartizarii ”.

C_____ reține că OUG nr. 99/2006 nu impune o perioada de economisire fixă, ci doar o durata minima a contractului de creditare. Astfel, art. 315 din OUG nr. 99 /2006 prevede că „ p_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani , fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. ”

Pe de altă parte, exista o perioada minima de economisire de 18 luni impusa de art. 37 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte emis de B____ N________ a R_______.

C_____ constată că reclamanta a stabilit in mod convențional un termen de economisire prin raportare la durata minimă a acesteia, cea de 18 luni, in condițiile in care OUG nr. 99 /2006 nu impune o perioada de economisire fixa.

C_____ are în vedere dispozițiile Preambulului contractului de economisire-creditare („ clientul influențează momentul repartizării prin comportamentul sau de economisire ”) si ale art. 4 din Condițiile Generale ale Contractelor de Economisire – Creditare („ înainte de repartizare, RBL nu se poate angaja sa pună la dispoziția clientului suma contractata la un termen stabilit ”), din analiza cărora rezultă o perioada minima de economisire de 18 luni, precum si termenul de 5 ani al contractului avut in vedere in concret de către bancă.

În ceea ce privește calculele menționate in Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, acestea aveau în vedere rate lunare de economisire regulate și nu aplicarea art. 315 din OUG nr. 99 /2006, astfel că nu puteau fi considerate de către auditorii publici ca fiind perioade de economisire mai mari de 5 ani.

În esență, problema de fapt de dezlegat este aceea dacă termenul de economisirre avut în vedere de părți la momentul semnării contractului de economisire-creditare a fost cel din condițiile generale de creditare sau cel de 5 ani asimilat duratei contractului de economisire-creditare. C_____ consideră că răspunsul la această întrebare este acela că termenul de economisire a fost cel de 5 ani, asimilat de reclamantă cu durata contractului ca atare; reclamanta nu a impus clienților condiții superioare celor legale, respectiv nu a condiționat eliberarea primelor de stat de economisirea pe o perioada mai mare de 5 ani, acesta fiind întregul termen prevăzut de lege p_____ durata minima a contractului de economisire – creditare.

Ca urmare, termenul de economisire avut în vedere de echipa de control (termenul din Condițiile Generale ale Contractelor de Economisire – Creditare), nu este termenul aplicat de către reclamantă p_____ scopurile art. 315 din OUG nr. 99 /2006, voința reală a părților constând în aplicarea termenului de 5 ani.

 

III.Reclamanta a invocat faptul că interpretările auditorilor publici vin in contradicție cu principiile sistemului de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ.

III.1.Dispozițiile legale incidente

Art. 315 din OUG nr. 99/ 2006, în forma de la data intrării în vigoare a ordonanței:

„(1) P_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minim 5 ani și este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma contractată este pusă la dispoziție, iar cel care a economisit utilizează imediat și nemijlocit suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat și nemijlocit p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei .”

 

Prin pct. 52 din Legea nr. 227 din 4 iulie 2007 p_____ aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99 /2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, Articolul 315 se modifică și va avea următorul cuprins (C_____ va evidenția prin subliniere modificările aduse textului prin legea de aprobare):

"ART. 315

(1) P_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani , fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite , și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare , iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei ."

Conform art. 290 alin. 1 lit. d din OUG nr. 99/2006, prin data de repartizare se înțelege „ data la care soldul economisit și creditul p_____ domeniul locativ sunt puse la dispoziția clientului .”

Tot în legătură cu acest aspect, art. 305 prevede că „ băncile de economisire și creditare în domeniul locativ nu se pot angaja să pună la dispoziția clientului suma contractată în vederea creditării la o dată determinată, înainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.”

 

Ordinul nr. 509/2471 din 10 iulie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Art. 3: „(1) Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită și/sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

(3) Prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol.”

Art. 4: „( 1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit, numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Activitățile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b), cesionarul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada cesiunii și a utilizării sumei economisite și/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai p_____ activități în domeniul locativ; prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(3) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), titularul contractului de economisire-creditare sau, după caz, succesorul ori soțul/soția acestuia este ținut a face dovada decesului, respectiv a incapacității totale de muncă, prin:

- certificat de deces cu dată ulterioară celei de încheiere a contractului de economisire-creditare; sau

- certificat de persoană cu handicap gradul I sau II, eliberat sau reconfirmat de autoritatea competentă, în baza evaluării comisiei medicale, la o dată ulterioară datei de încheiere a contractului de economisire-creditare.

(4) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. d), titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada calității de șomer, cu carnet de șomer eliberat de către agenția de ocupare a forței de muncă județeană sau, după caz, de către Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a Municipiului București, carnet de șomer prin care să se ateste și faptul că perioada de șomaj durează de cel puțin 9 luni fără întrerupere și se menține încă la data punerii la dispoziție a sumei economisite.”

Art. 5: „( 1) Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată față de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de 2 ani de la data la care se consemnează și/sau se efectuează una dintre următoarele operațiuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terț, finanțarea anticipată sau intermediară.

(2) În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ , în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1), prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

(3) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege p_____ a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite și/sau a sumei contractate p_____ activități în domeniul locativ.

(4) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea efectua verificări ale datelor și informațiilor furnizate de client, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit aflată în vigoare .”

Art. 6: „(1) În cazul decesului unei persoane îndreptățite să primească primă de stat, numai succesorul/succesorii său/săi legal/legali sau testamentar/testamentari are/au dreptul de a solicita încetarea contractului de economisire-creditare sau continuarea acestuia în nume propriu. Succesorul/succesorii primește/primesc și prima de stat cuvenită persoanei decedate, indiferent dacă este/sunt parte și la alte contracte de economisire-creditare încheiate.

(2) În cazul în care există mai mulți succesori, fiecare dintre aceștia poate opta fie p_____ continuarea în nume propriu a contractului de economisire-creditare, fie p_____ restituirea sumei economisite, proporțional cu cota succesorală pe care o deține; fiecare succesor are obligația să notifice această opțiune băncii de economisire și creditare în domeniul locativ.

(3) În situația în care succesorul/succesorii optează p_____ continuarea în nume propriu a contractului de economisire-creditare, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se va asigura că sunt îndeplinite toate condițiile p_____ încheierea unui contract de economisire-creditare.

(4) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3) și succesorul/succesorii continuă în nume propriu contractul de economisire-creditare, prima de stat va continua să fie acordată acestuia/acestora începând din anul decesului titularului inițial de contract, după prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (3).

(5) În cazul în care contractul de economisire-creditare continuat conform prevederilor alin. (4) este reziliat ulterior, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contract, fără să fi fost prezentate dovezile prevăzute la art. 4, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței numai cuantumul primei de stat acordat persoanei care a continuat contractul; prima de stat cuvenită titularului anterior de contract nu se restituie.

(6) În cazul în care succesorul/succesorii optează p_____ încetarea contractului de economisire-creditare sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile p_____ continuarea contractului de economisire-creditare, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ va proceda la punerea la dispoziție a soldului economisit sau, după caz, la împărțirea, proporțional cu cota succesorală, atât a soldului economisit, cât și a primei de stat aferente .”

III.2.Interpretarea divergentă privește următoarea chestiune:

-interpretarea pârâtei

Pârâta a apreciat că există două situații în care se poate solicita plata soldului economisit de către clientul băncii p_____ locuințe ( înainte de expirarea termenului de economisire, respectiv după expirarea termenului de economisire) cu posibilitatea ca acesta să beneficieze de prima de la stat acumulată în contul său, însă, în ambele situații posibile, este obligatorie justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite cu documente justificative : imediat și nemijlocit în situația în care clientul nu așteaptă expirarea termenului de economisire prevăzut în contract și solicită plata soldului economisit, respectiv în termen de 2 ani în situația în care termenul de economisire a fost îndeplinit.

În opinia pârâtei, reclamanta era obligata, in toate cazurile, fara exceptie, sa conditioneze eliberarea primei de stat de justificarea utilizării sumelor economisite in scop locativ. Astfel, in Raport se afirma că legiuitorul a prevăzut obligatia de verificare atât p_____ situatiile de la art. 315 alin. (1), cât si p_____ art. 315 alin. (2) din OUG nr. 99/2006. Actul normativ mai sus prezentat nu prevede în niciun caz o exceptie de la obligatia clientului de a justifica utilizarea în mod locativ a sumelor economisite.

-interpretarea reclamantei

In opinia reclamantei, in urma interpretării acestor texte legale, rezulta ca, p_____ a putea beneficia de prima de stat, clienții trebuie sa îndeplinească doua conditii: 1)contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani ; 2)este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit , să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. In masura in care aceste doua conditii sunt respectate, clientii RBL pot beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite.

Prin exceptie, art. 315 alin. 2 din OUG nr. 99 /2006 prevede posibilitatea clientilor de a beneficia de aceasta prima de stat si in situatia in care acestora li se restituie sumele economisite inainte de expirarea termenului de economisire stabilit, cu obligativitatea in aceasta situatie din partea clientului de a justifica utilizarea sumei in scop locativ. Astfel, legislatia prevede doua situatii:

- regula , reprezentata de posibilitatea clientilor de beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite in cazul in care (i) contractul de economisire-creditare a fost incheiat p_____ o durata de minimum 5 ani, si (ii) nu s-au efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite, inainte de expirarea termenului de economisire;

- exceptia , reprezentata de posibilitatea clientilor de a beneficia de prima de stat inainte de expirarea termenului de economisire , cand suma economisita si/sau suma contractata este pusa la dispozitie dupa repartizare, iar cel care a economisit utilizeaza suma primita p_____ activitati in domeniul locativ .

III.3.Criterii de interpretare juridică, aplicarea acestora și concluzia instanței

III.3.1.Interpretarea gramaticală

C_____ reține că, în mod evident, între alineatul 1 și alineatul 2 al art. 315 există un raport de la regulă la excepție; dacă în ceea ce privește aspectul că alineatul 1 se referă la contractele în cazul cărora nu s-au efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, iar alineatul 2 se referă la contractele în cazul cărora s-au efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit există unitate de viziune între părți, diferendumul părților are în vedere condiția justificării utilizării sumelor în scop locativ.

Astfel, reclamanta susține că în ipoteza de la alineatul 1, nu trebuie făcută o astfel de justificare, p_____ a se elibera prima de stat, doar în ipoteza de la alineatul 2 fiind necesară o asemenea justificare.

Pe de altă parte, pârâta susține că atât în cazul alineatului 1, cât și în cazul alineatului 2, o asemenea justificare se impune și că, în esență, acest aspect este comun celor două ipoteze distincte avute în vedere de cele două alineate.

C_____ consideră că reclamanta a procedat la o corectă interpretare și aplicare a textului legal amintit.

Astfel, din punct de vedere al interpretării gramaticale, ca urmare a faptului că locuțiunea „ fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite” este separată prin virgule de condițiile „ o durată de minimum 5 ani” și „ este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite”, sugerează faptul că este o caracteristică a primei condiții, aceea ca durata contractului să fie de minim 5 ani. Astfel, se sugerează concluzia că, în situația contractului cu o durata de minim 5 ani, nu este necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite.

Apoi, trecând la analiza gramaticală a a rt. 3 din Ordinul nr. 509/ 2009, se constată că acesta este redactat într-o manieră similară art. 315 din OUG nr. 997 2006, a cărui interpretare o realizează; faptul că locuțiunea „ fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite” este separată prin virgule de condițiile „ să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani ” și „ să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire ”, creează aceeași impresie, în concordanță cu norma a cărei aplicare se realizează, respectiv aceea că lipsa necesității justificării utilizării în scop locativ a sumei economisite este o caracteristică a primei condiții, aceea ca durata contractului să fie de minim 5 ani.

Astfel, C_____ reține că, din punct de vedere gramatical, interpretarea corectă a textelor amintite este în sensul că, în situația contractului cu o durata de minim 5 ani, nu este necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite .

III.3.2.Interpretarea teleologică

C_____ are în vedere diferențele dintre forma art. 315 alin. 1 la momentul inițial al adoptării OUG nr. 99/2006 și forma ulterioară apariției Legii nr. 227/2007 de aprobare a OUG nr. 99/2006.

Art. 315 din OUG nr. 99/ 2006, în forma de la data intrării în vigoare a ordonanței:

1.„(1) P_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minim 5 ani și este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

2.” (1) P_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani , fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite , și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

Astfel, prin legea de aprobare, legiuitorul a simțit necesitatea introducerii sintagmei „ fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite ”, sintagmă care, așa cum s-a demonstrat la punctul anterior, se referă la contractul cu durată de minim 5 ani. Or, prin modul de modificare a acestui articol, trebuie înțeleasă intenția legiuitorului de a relaționa acordarea primei de stat de îndeplinirea celor două condiții: durata de minim 5 ani (cu excluderea condiției justificării utilizării în scop locativ a sumei economisite) și neefectuarea de restituiri din sumele economisite.

In mod concret, aceasta modificarea este reprezentata de completarea prevederilor art. 315 alin. 1 cu sintagma „ fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite ”, completare pe care auditorii o considera ca a fost introdusa de catre legiuitor in legatura directa cu dreptul clientului de a beneficia de prima de stat in mod constant (anual) si nu o exceptie de la obligatia verificarii modului de utilizare de catre client a sumelor economisite in domeniul locativ.

C_____ constată că în mod corect a invocat reclamanta faptul că o astfel de interpretare tinde sa lipseasca de orice fel de efect juridic textul nou introdus, interpretarea data neavand niciun sens care sa produca o consecinta juridica.

Prin expresia ” p_____ a beneficia in mod constant ” de prima de stat, prevazuta in art. 315 alin. 1, legiuitorul a intentionat sa stipuleze faptul ca, in conditiile in care clientul Bancii a respectat prevederile legale si contractuale timp de 5 ani (si anume a avut un contract pe durata minima prevazuta de lege si nu a beneficiat de restituiri din sumele economisite inainte de expirarea termenului de economisire), si a fost indreptatit la prima de stat timp de 5 ani, acesta are dreptul ca dupa implinirea acestui termen sa foloseasca banii economisiti chiar daca hotaraste rezilierea, denuntarea unilaterala sau daca are loc repartizarea contractului, dreptul la prima de stat aferenta acelor 5 ani fiind un drept castigat, clientul Bancii nefiind obligat sa returneze banii primiti sau sa justifice suma economisita, inclusiv primele de la stat, in scop locativ.

Un argument suplimentar în cadrul interpretării teleologice este cel dat de intenția de modificare a legii; astfel, reclamanta a precizat că, în prezent, pe rolul Senatului R_______ se regăsește o propunere legislativă p_____ modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99 /2006 (Proiect nr. B340 /2016).

În cuprinsul Expunerii de motive aferente Proiectului mai sus amintit, se arată următoarele:

„Se va introduce, p_____ prima dată , obligația p_____ titularii contractelor de economisire-creditare de a justifica faptul că au utilizat Prima de Stat p_____ cheltuieli în domeniul locativ p_____ a le fi pusă la dispoziție Prima de Stat, cu următoarele diferențieri: (a) p_____ depunătorii care economisesc o perioadă mai lungă de 5 ani, p_____ a li se elibera efectiv Prima de Stat aflată în contul de economisire este necesară numai justificarea sumei reprezentând Prima de Stat ; (b) prin excepție, Prima de Stat poate fi eliberată clienților chiar dacă aceștia nu au economisit o perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de repartizare ale contractului și se face dovada utilizării în domeniul locativ atât a sumelor economisite cât și a Primei de stat” .

„ În reglementarea actuală, Prima de Stat este stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client în perioada de economisire, fără a putea depăși limita maximă de 250€/anual. De asemenea, p_____ clienții care economisesc mai mult de 5 ani nu este necesară justificarea utilizării Primei de Stat p_____ activități în domeniul locativ p_____ a putea beneficia de această subvenție ”.

Astfel, chiar autoritatea legiuitoare a admis, în cadrul expunerii de motive a proiectului de modificare a legii, faptul că în prezent, p_____ clienții care economisesc mai mult de 5 ani nu este necesară justificarea utilizării Primei de Stat p_____ activități în domeniul locativ p_____ a putea beneficia de această subvenție.

De altfel, proiectul legislativ introduce și distincția dintre justificarea utilizării în scop locativ atât a primei de stat, cât și a sumei economisite și justificarea utilizării în scop doar a primei de stat, distincție ce nu există în prezent; chiar pârâta, prin actul contestat a reproșat reclamantei faptul că nu a condiționat acordarea primei de stat de obligativitatea de justificare prin documente a utilizării în scop locativ a sumelor economisite în care erau incluse și primele de stat care se plăteau în mod constant (nu doar a primei de stat).

În concluzie, nici din acest punct de vedere nu se poate reține faptul că textul de mai sus ar putea fi reținut ca un argument favorabil interpretării în sensul că, în situația contractului cu o durata de minim 5 ani, ar fi fost necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite.

In concluzie, C_____ consdieră că interpretarea corectă a legii în situația de față este în sensul că, p_____ a putea beneficia de prima de stat, clientii trebuie sa indeplineasca doua conditii: contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani, respectiv, este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. In masura in care aceste doua conditii sunt respectate, clientii RBL pot beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite .

Prin exceptie, art. 315 alin. 2 din OUG nr. 99/2006 prevede posibilitatea clientilor de a beneficia de aceasta prima de stat si in situatia in care acestora li se restituie sumele economisite inainte de expirarea termenului de economisire stabilit, cu obligativitatea in aceasta situatie din partea clientului de a justifica utilizarea sumei in scop locativ.

Astfel, cum în mod corect susține reclamanta, legislatia prevede doua situatii:

- regula , reprezentata de posibilitatea clientilor de beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite in cazul in care (i) contractul de economisire-creditare a fost incheiat p_____ o durata de minimum 5 ani, si (ii) nu s-au efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite, inainte de expirarea termenului de economisire;

- exceptia , reprezentata de posibilitatea clientilor de a beneficia de prima de stat inainte de expirarea termenului de economisire, cand suma economisita si/sau suma contractata este pusa la dispozitie dupa repartizare, iar cel care a economisit utilizeaza suma primita p_____ activitati in domeniul locativ.

Prin interpretarea fortata a textului legal in sensul impunerii unei obligatii de justificare a sumelor utilizate in scop locativ in orice situatie, se anuleaza distinctia facuta de art. 315 al OUG nr. 99 /2006, care elimina obligativitatea justificarii utilizarii in scop locativ a sumei economisite in anumite conditii, punand semnul egalitatii ____________________ inainte si dupa implinirea termenului de economisire si punand semnul egalitatii ________________________, ceea ce contrazice orice principii de interpretare a textelor legale. Ar însemna practic că art. 315 alin. 2 este gol de conținut, or, un text legal trebuie interpretat în sensul în care se aplică, iar nu în sensul în care nu se aplică.

În ceea ce privește argumentul dedus din interpretarea prevederilor art. 5 alin. 1 din Normele Metodologice, C_____ consideră că acesta are in vedere de fapt situațiile excepționale mentionate de art. 4 din Normele Metodologice in care este necesara dovedirea utilizarii sumei economisite si /sau a sumei contractate puse la dispozitie, numai p_____ activitati in domeniul locativ, in situatia in care clientului i se restituie sumele economisite inainte de expirarea termenului de 5 ani in ipotezele prevazute in art. 315 alin. 2 din OUG nr. 99/2006.

În sustinerea aceste interpretari stau chiar prevederile art. 5 alin. (2) din Normele Metodologice care coreleaza in mod direct termenul de 2 ani mentionat in art. 5 alin. (1) cu situatiile exceptionale tratate in art. 4 din Normele Metodologice, dupa cum urmeaza: „ In cazul in care utilizarea sumelor in scop locativ nu este dovedita de clientul bancii [...] in conditiile art. 4 si in termenul prevazut la alin. (1)... ”.

Astfel, instanța constată că în mod corect a susținut reclamanta faptul că acest articol a fost interpretat de pârâtă prin scoaterea lui din context, in scopul generalizarii obligatiei de justificare in scop locativ a sumelor, indiferent de momentul restituirii sumelor economisite (si anume anterior sau ulterior implinirii termenului de economisire) si de indeplinirea celorlalte conditii prevazute de legislatia citata mai sus.

III.3.3.Interpretarea pornind de la filosofia instituției contractului de economisire-creditare

Opinia pârâtei

Concluzia pârâtei a fost aceea că reclamanta a facilitat utilizarea subvențiilor ”prima de stat” în alt scop decât acestea au fost alocate prin legea bugetară, situație determinată de neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina băncilor p_____ locuințe, de crearea și gestionarea unui mecanism de atragere a clienților, de promovare și derulare a produselor bancare de economisire-creditare, prin ignorarea, în mod vădit, a scopului esențial urmărit de lege: dezvoltarea /modernizarea spațiului locativ din România.

În acest context, scopul p_____ care s-a prevăzut alocarea de subvenții de la bugetul de stat a fost acela de stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, și anume: construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație preponderent locativă; cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, cu condiția să fie folosite ca spații locative; cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune p_____ construirea de imobile cu destinație preponderent locativă; cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, în limita cotei deținute de spațiile locative din totalul construcției poziționate pe teren; viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe; preluarea unor creanțe legate de realizarea activităților prevăzute la pct. 1-5; construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural; lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaș în scopul modernizării locuinței.

Cu alte cuvinte, din situațiile identificate de echipa de control, a rezultat că, prin modul de derulare a contractelor de economisire-creditare, care presupunea rezilierea acestora, plata integrală a sumelor economisite și a primelor de stat alocate, aceste contracte s-au derulat doar ca niște contracte de economisire, prima de stat reprezentând, în fapt, o bonificație de dobândă la conturile de economii ale clienților. În multe cazuri, clienții R_________ BPL au încheiat contractele de economisire-creditare în scopul obținerii unui produs de economii mai avantajos pe piața bancară prin acordarea primei de stat și nu p_____ a obține credite destinate activităților în domeniul locativ. În cele mai multe cazuri, încheierea și derularea contractelor de economisire-creditare, sub această denumire, a fost doar formală, în contextul în care, prin rezilierea contractelor de către clienți s-a ajuns în situația în care acestea au avut doar componenta de economisire, astfel că prima de la stat nu a mai fost acordată p_____ finanțarea pe termen lung a activităților în domeniul locativ, ci a fost acordată numai p_____ realizarea de economii și utilizarea acestora în orice alt scop. Or, acordarea primei de stat implica atât stimularea componentei de economisire, cât și a componentei de creditare a activităților din domeniul locativ, astfel cum sunt definite de lege.

Opinia reclamantei

Pe de altă parte, reclamanta a indicat faptul că legiuitorul a urmarit stimularea dezvoltarii domeniului locativ si cresterea economica, ceea ce presupune ca statul a urmarit ca sumele economisite de clientii bancilor de economisire-creditare, la care se adauga prima de stat acordata si valoarea creditelor contractate, sa fie investite in domeniul locativ. In vederea realizarii acestui scop, legiuitorul a prevazut un mecanism compus din doua componente: (a) constituirea unor depozite de catre clientii bancilor, p_____ o perioada minima determinata in timp in scopul constituirii fondurilor necesare sistemului de economisire si creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ; si (b) acordarea de credite cu dobanda fixa din sumele acumulate, p_____ activitati in domeniul locativ.

In ceea ce priveste prima cerinta, legiuitorul a considerat ca infiintarea si mentinerea unui depozit bancar pe o perioda de minim 5 ani este suficienta p_____ a asigura stabilitatea sistemului de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ, astfel ca dupa aceasta perioada a permis retragerea sumelor economisite, impreuna cu prima de la stat de catre deponenti, fara a mai fi necesara justificarea utilizarii sumelor in scop locativ. Acesta este un principiu general valabil, nefiind particular doar legislatiei romane.

Ca urmare a economisirii, legislatia creeaza o vocatie clientilor de a accesa un credit locativ, dar fara a stabili o asemenea obligatie in acest sens. Cu toate acestea, in cuprinsul Raportului se sustine in mai multe randuri ca acceasi clienti sunt obligati sa ia credite, ulterior finalizarii etapei de economisire, desi legea nu-i obliga. Impunerea unei obligatii in sarcina clientilor de a contracta un credit cu destinatie locativa ulterior finalizarii perioadei de economisire este contrara dispozitiilor legale, legea neimpunand o identitate directa _____________________ efectuat depunerile si cea care acceseaza creditul in domeniul locativ.

Reclamanta a invocat faptul că echipa de control nu a inteles mecanismul sistemului de economisire si creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ, si pe cale de consecinta a limitat in mod eronat categoriile de persoane care pot contribui cu economii in cadrul acestui sistem, si a instituit in mod artificial obligatia accesarii de catre clienti a creditelor locative ulterior finalizarii perioadei de economisire.

III.3.4.C_____ va porni la analiza rațiunilor care au stat la baza legiferării contractului de economisire-creditare de la E xpunerea de motive a proiectului de modificare a OUG nr. 99/2006, B340/2016, care analizează diferențele dintre reglementarea actuală și norma modificatoare.

Astfel, în cuprinsul expunerii de motive amintite, se arată că economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ a fost p_____ prima dată legiferată prin Legea nr. 541/2002; aacest sistem, cunoscut și ca „sistemul Bauspar”, reprezintă un mecanism de economisire și creditare în scopul îmbunătățiriii situației locative, având anumite particularități esențiale care îi conferă o identitate proprie. Orice persoană interesată poate încheia un contract de economisire-creditare cu o bancă p_____ locuințe (entitate special autorizată să desfășoare activități de economisire-creditare). Sistemul cunoaște două etape: în prima etapă-faza de economisire-persoana care încheie o astfle de convenție se obligă să economisească o anumită sumă convenită prin contract prin depuneri în contul de economisire, care sunt purtătoare de dobândă; în cea de-a doua etapă-faza de creditare-dacă deponentul îndeplinește anumite condiții și își dorește să contracteze un credit, b____ este obligată să îi acorde creditul, în cuantumul și cu dobânda prevăzută în contractul de econimisire-creditare.

Expunerea mai conține precizarea că se impune actualizarea actului normativ care reglementează economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ p_____ a se oferi un plus de certitudine și a înlătura posibilitatea apariției unor interpretări echivoce cu privire la coordonatele esențiale ale sistemului Bauspar, particularități care au fost avute în vedere implicit de către legiuitor în forma actuală a reglementării, dar care se impun a fi clarificate expres de lege.

Se mai reține că p_____ clienții care economisesc mai mult de 5 ani, nu este necesară justificarea utilizării Primei de Stat p_____ activități în domeniul locativ p_____ a benefica de această subvenție.

În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu și obligația de a trece în următoarea etapă a creditării, prin proiectul de modificare se va completa definiția contractului de economisire-creditare; caracterul opțional al creditării este de esența sistemului Bauspar și această particularitate este subînțeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenția legiuitorului p_____ a evita orice interpretări divergente; s-a reținut că acesta este un aspect de continuitate a reglementării.

În concluzie, C_____ reține că , indiferent de scopul avut în vedere de legiuitor la momentul edictării normei juridice, ceea ce poate fi impus cu caracter de obligație destinatarilor legii și ulterior reproșat (în caz de nerespectare) este numai ceea ce reiese cu claritate suficientă din interpretarea textului legal. Or, p_____ argumentele expuse deja la analiza interpretării gramaticale și teleologice, precum și față de conținutul confirmativ al expunerii de motive mai sus menționate, C_____ constată că legea nu era suficient de clară în sensul invocat de pârâtă.

Astfel, activitatea de legiferare se realizează în limitele și în concordanță cu Legea fundamentală a țării și trebuie să asigure calitatea legislației; p_____ a respecta legea, ea trebuie cunoscută și înțeleasă, iar p_____ a fi înțeleasă, trebuie să fie suficient de precisă, accesibilă și previzibilă, așadar să ofere securitate juridică destinatarilor săi.

Există însă și o altă semnificație a noțiunii de accesibilitate, asociată exigenței previzibilității legii, și anume aceea care privește modul de receptare a conținutului actelor normative de către destinatarii ei. Norma juridică trebuie să fie clară, inteligibilă, întrucât cei cărora li se adresează trebuie nu doar să fie informați în avans asupra consecințelor actelor și faptelor lor, ci să și înțeleagă consecințele legale ale acestora. În caz contrar, principiul nemo censetur ignorare legem nu ar mai putea fi aplicat, ceea ce ar avea grave consecințe asupra securității raporturilor sociale, a existenței societății în general.

Într-o bogată jurisprudență, C_____ Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanța asigurării accesibilității și previzibilității legii, instituind și o ________ repere pe care legiuitorul trebuie să le aibă în vedere p_____ asigurarea acestor exigențe. Astfel, în cauze precum Sunday Times contra Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 1979, Rekvényi contra Ungariei, 1999, R_____ împotriva R_______, 2000, Damman împotriva Elveției, 2005 , C_____ Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că „ nu poate fi considerată «lege» decât o normă enunțată cu suficientă precizie, p_____ a permite individului să-și regleze conduita. Individul trebuie să fie în măsură să prevadă consecințele ce pot decurge dintr-un act determinat ”; „ o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în așa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie poate apela la consultanță de specialitate – să își corecteze conduita”; „în special, o normă este previzibilă atunci când oferă o anume garanție contra atingerilor arbitrare ale puterii publice ”.

Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă p_____ elaborarea actelor normative prevede în acest sens o ________ reguli:

-„ textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce. [art. 7 alin. (4) ];

-„ în cadrul soluțiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a conceptelor și noțiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt înțeles decât cel comun, p_____ a se asigura astfel înțelegerea lor corectă și a se evita interpretările greșite ” [art. 24];

-„ actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc [iar în art. 34 alin. (1)].”

În concluzie, indiferent de ceea ce a avut ca intenție legiuitorul, ceea ce s-a adresat destinatarilor cu titlu de obligație a fost exclusiv ceea ce se deduce din norma edictată în concret, prin aplicarea regulilor de interpretare juridică.

C_____ reține că modul de redactare a legii, defectuos și supus interpretării divergente a părților, nu poate fi invocat în dauna destinatarului acestei legi care, de bună credință, p_____ o perioadă de timp considerabilă (2004-2014), s-a încrezut în litera și psiritul legii așa cum reieșea din interpretarea gramaticală și teleologică a textului.

Astfel, chiar dacă textul ce face obiectul disputei juridice din cauza de față ar putea fi susceptibil și de interpretarea avută în vedere de pârâtă, față de calitatea slabă a textului juridic și față de imperativitatea respectării securității juridice, reclamanta nu poate fi sancționată p_____ încălcarea unei legi lipsite de claritate și previzibilitate.

 

III.4 .Un capitol distinct al criticilor reclamantei se referă la constatarea pârâtei din Raportul de control, în sensul că reclamanta a interpretat eronat prevederile legale privind calitatea de client în cadrul contractelor de economisire-creditare eligibili beneficiari ai primei de stat, neținând cont de eligibilitatea de a fi client în corelație cu dreptul legal de a primi un credit la dobanda stabilita p_____ activitati in domeniul locativ la data repartizării contractului.

În esență, pârâta a reținut că, p entru a fi eligibili beneficiari ai primei de stat p_____ clientul minor, nu trebuia să se rezilieze contractul înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, vârstă la care se putea contracta un credit.

De asemenea clientul nu trebuia să depășească la data semnării contractului vârsta maximă eligibilă de a primi un credit, adică 65 ani.

Pârâta a reținut că, în fapt, în spatele acestor contracte identificate de echipa de audit, încheiate în numele copiilor minori, stă intenția părinților/tutorilor legali de a obține bonificații superioare celor acordate de celelalte bănci din sistemul bancar românesc p_____ economiile depozitate în contul R_________ BPL, bonificație superioară realizată pe baza primei de stat. Prin intermediul contractelor încheiate pe numele copiilor s-au creat premisele creșterii sumei depozitate, fără a se urmări în nici un moment contractarea ulterioară a unui credit cu destinația locativă, așa cum a prevăzut legiuitorul.

Pârâta a avut în vedere dispozițiile art. 3 lit. c din Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, respectiv pe cele al art. 290 lit. b și ale art. 313 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și ale art. 1 alin. 2 din Ordinul nr. 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice și a concluzionat că p_____ a fi eligibil ca beneficiar a primei de stat, contractul de economisire-creditare trebuie încheiat doar cu persoane fizice; legiuitorul nu a prevăzut în documentele de identificare a clientului și certificatul de naștere, document pe baza căruia R_________ BPL a încheiat contracte de economisire-creditare cu copii minori (fără drept de a deține carte de identitate).

În Cererea p_____ încheierea unui contract de economisire-creditare și în Condițiile Generale ale Contractelor de economisire-creditare(CGC) ale R_________ BPL, sunt prevăzute următoarele : “ Declarație privind creditul p_____ domeniul locativ: Declar că mi s-a adus la cunoștință și sunt de acord că nu sunt beneficiari eligibili p_____ un credit p_____ domeniul locativ persoanele fizice care au vârsta sub 18 ani sau peste 65 ani la data cererii de credit și nici cele care depășesc 72 ani la sfărșitul perioadei de creditare(scadența finală a creditului)”

Din analiza documentelor și bazei de date prezentate de bancă s-a constatat că, au fost încheiate contracte de economisire-creditare cu clienți copii minori, minori atât la data încheierii contractelor cât și la data la care aceste contracte au fost reziliate /repartizare. Din baza de date pusă la dispoziție de reprezentanții R_________ BPL, echipa de audit a identificat un număr de 1.870 contracte de economisire-creditare încheiate cu copii minori la data semnării contractelor și care au fost reziliate ulterior. P_____ aceste contracte R_________ BPL a decis să pună la dispoziția părinților /tutorilor legali prima de stat, în valoare de 1.893.180,22 lei.

De asemenea, s-a constatat că băncile au încheiat contracte de economisire-creditare cu clienți ce depășeau vârsta maximă eligibilă de a primi un credit la data semnării contractelor. Din baza de date pusă la dispoziție de reprezentanții R_________ BPL, echipa de audit a identificat un număr de 2.462 contracte de economisire-creditare încheiate cu clienți ce depășeau vârsta maximă eligibilă de a primi un credit la data semnării contractelor și care au fost reziliate ulterior. P_____ aceste contracte R_________ BPL a decis să pună la dispoziție prima de stat, în valoare de 3.099.465,43 lei.

C_____ va porni la analiza rațiunilor care au stat la baza legiferării contractului de economisire-creditare de la E xpunerea de motive a proiectului de modificare a OUG nr. 99 /2006, B340 /2016, care analizează diferențele dintre reglementarea actuală și norma modificatoare.

Astfel, în cuprinsul expunerii de motive amintite, se arată că economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ a fost p_____ prima dată legiferată prin Legea nr. 541/2002; aacest sistem, cunoscut și ca „sistemul Bauspar”, reprezintă un mecanism de economisire și creditare în scopul îmbunătățiriii situației locative, având anumite particularități esențiale care îi conferă o identitate proprie. Orice persoană interesată poate încheia un contract de economisire-creditare cu o bancă p_____ locuințe (entitate special autorizată să desfășoare activități de economisire-creditare). Sistemul cunoaște două etape: în prima etapă-faza de economisire-persoana care încheie o astfle de convenție se obligă să economisească o anumită sumă convenită prin contract prin depuneri în contul de economisire, care sunt purtătoare de dobândă; în cea de-a doua etapă-faza de creditare-dacă deponentul îndeplinește anumite condiții și își dorește să contracteze un credit, b____ este obligată să îi acorde creditul, în cuantumul și cu dobânda prevăzută în contractul de econimisire-creditare.

Expunerea mai conține precizarea că se impune actualizarea actului normativ care reglementează economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ p_____ a se oferi un plus de certitudine și a înlătura posibilitatea apariției unor interpretări echivoce cu privire la coordonatele esențiale ale sistemului Bauspar, particularități care au fost avute în vedere implicit de către legiuitor în forma actuală a reglementării, dar care se impun a fi clarificate expres de lege.

Se mai reține că p_____ clienții care economisesc mai mult de 5 ani, nu este necesară justificarea utilizării Primei de Stat p_____ activități în domeniul locativ p_____ a benefica de această subvenție.

În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu și obligația de a trece în următoarea etapă a creditării, prin proiectul de modificare se va completa definiția contractului de economisire-creditare; caracterul opțional al creditării este de esența sistemului Bauspar și această particularitate este subînțeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenția legiuitorului p_____ a evita orice interpretări divergente; s-a reținut că acesta este un aspect de continuitate a reglementării.

În concluzie, C_____ reține că , indiferent de scopul avut în vedere de legiuitor la momentul edictării normei juridice, ceea ce poate fi impus cu caracter de obligație destinatarilor legii și ulterior reproșat (în caz de nerespectare) este numai ceea ce reiese cu claritate suficientă din interpretarea textului legal. Or, p_____ argumentele expuse deja la analiza interpretării gramaticale și teleologice, precum și față de conținutul confirmativ al expunerii de motive mai sus menționate, C_____ constată că legea nu era suficient de clară în sensul invocat de pârâtă.

Astfel, legea conferă posibilitatea oricăror categorii de persoane (inclusiv minori sau persoane a căror vârsta depășea la data semnării contractului 65 ani) de a constitui depozite, precum si de a beneficia de prima de stat, principiu reglementat de art. 313 din OUG nr. 99/2006 care prevede: „ fiecare client, persoana fizica cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, beneficiaza de o prima de stat p_____ depunerile anuale efectuate in baza unui contract de economisire-creditare incheiat cu o b____ de economisire si creditare in domeniul locativ .”

Legea are in vedere stimularea economisirii si creditarii in cadrul masei de deponenti, nu are in vedere o identitate absoluta ___________________________ fiecare persoana care economiseste sa acceseze un credit locativ, si cu atat mai putin sa fie obligata la aceasta.

Astfel, copii minori pot avea calitatea de clienti in cadrul unui contract de economisire – creditare, in ceea ce priveste componenta de economisire, fara ca acest aspect sa fie limitat legal, urmand de exemplu ca la majorat acesta sa devina eligibil si p_____ componenta de creditare (in masura in care conditiile repartizarii ar fi indeplinite) si aceasta ar corespunde cu nevoia clientului.

Mai mult, de vreme ce legea permite transferul contractelor de economisire-creditare, aceste sume economisite pot fi utilizate in scop locativ chiar inainte de aparitia nevoii de spatiu locativ separat p_____ copii de catre parintii majori ai respectivilor copii. Ca urmare a economisirii, legislatia creeaza o vocatie clientilor de a accesa un credit locativ, dar fara a stabili o asemenea obligatie in acest sens.

 

III.5. Ca urmare, C_____ constată că în mod corect reclamanta a susținut că întotdeauna s-a raportat la un termen de economisire de 5 ani, asimilând duratei minime a contractului de economisire-creditare astfel cum aceasta este prevăzut in art. 315 din OUG nr. 99/2006 si durata termenului de economisire, chiar si in lipsa unei prevederi legale exprese in acest sens.

De asemenea, în mod corect a invocat reclamanta faptul că interpretările auditorilor publici vin in contradicție cu principiile sistemului de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ. Astfel, C_____ conbcluzionează că, in urma interpretării acestor texte legale, rezulta ca, p_____ a putea beneficia de prima de stat, clienții trebuie sa îndeplinească doua conditii: 1)contractele de economisire-creditare trebuie sa aiba o durata de minimum 5 ani; 2)este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite. In masura in care aceste doua conditii sunt respectate, clientii RBL pot beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite.

Prin exceptie, art. 315 alin. 2 din OUG nr. 99 /2006 prevede posibilitatea clientilor de a beneficia de aceasta prima de stat si in situatia in care acestora li se restituie sumele economisite inainte de expirarea termenului de economisire stabilit, cu obligativitatea in aceasta situatie din partea clientului de a justifica utilizarea sumei in scop locativ. Astfel, legislatia prevede doua situatii: regula, reprezentata de posibilitatea clientilor de beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite in cazul in care (i) contractul de economisire-creditare a fost incheiat p_____ o durata de minimum 5 ani, si (ii) nu s-au efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite, inainte de expirarea termenului de economisire; exceptia, reprezentata de posibilitatea clientilor de a beneficia de prima de stat inainte de expirarea termenului de economisire, cand suma economisita si/sau suma contractata este pusa la dispozitie dupa repartizare, iar cel care a economisit utilizeaza suma primita p_____ activități în domeniul locativ.

În fine, C_____ constată că sunt fondate criticile reclamantei referitoare la abaterea reținută de pârâtă, în sensul că, p entru a fi eligibili ca beneficiari ai primei de stat p_____ clientul minor, nu trebuia să se rezilieze contractul înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, vârstă la care se putea contracta un credit sau clientul nu trebuia să depășească la data semnării contractului vârsta maximă eligibilă de a primi un credit, adică 65 ani.

 

III.6.În concluzie, C_____ reține că sunt fondate criticile de nulitate invocate de reclamantă cu privire la măsurile de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______ – Departamentul 2, prin care s-a prevăzut ca entitatea controlată , R_________ B____ p_____ Locuințe SA, să stabilească întinderea prejudiciilor și să dispună măsuri p_____ recuperarea acestora, inclusiv a beneficiilor nerealizate . Descrierea abaterilor de la legalitate și regularitate, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri, sunt descrise sintetic la constatările nr. 1 - 4 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx /18.09.2015 (pag. 18-85).

III.6.1. O primă abatere p_____ care s-a dispus măsura de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/xxxxx, descrisă în Raportul de control nr. xxxxx /18.09.2015 (pag. 18-66), vizează faptul că R_________ B____ p_____ Locuințe SA, în calitate de bancă de economisire și creditare, gestionând mecanismul de acordare a primei de stat, suportată din bugetul de stat, nu a respectat condițiile impuse de legiuitor și, p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare cu o durată mai mare de 5 ani, a permis clienților săi să beneficieze, fără drept, de prima de stat. De asemenea, echipa de control a constatat că RBL nu a condiționat acordarea primei de stat de obligativitatea de justificare prin documente a utilizării în scop locativ a sumelor economisite, adică în scopul stabilit de legiuitor. Pe de altă parte, s-a constatat că în perioada de derulare a contractelor nu au fost aduse modificări, prin acte adiționale, astfel încât clauzele contractuale să fie puse în acord cu prevederile legale.

Față de cele reținute mai sus, C_____ va înlătura reținerea acestei abateri prin Constatarea nr. 1, a măsurilor aferente dispuse la punctul II.1-4 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și a măsur ilor dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abateri i și dispunerea măsurilor anulate mai sus .

III.6.2. O altă abatere, p_____ care s-a dispus măsura de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015, prezentată în Raportul de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 67-70), în esență, vizează faptul că p_____ contractele de economisire-creditare închise (radiate sau repartizate), după termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat, fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 11.205.642,9 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate.

Față de cele reținute mai sus, C_____ va înlătura reținerea acestei abateri prin Constatarea nr. 2, a măsurilor aferente dispuse la punctul II.1-4 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și a măsur ilor dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abateri i și dispunerea măsurilor anulate mai sus .

IIII.6.3. Abaterea de la legalitate și regularitate, consemnată la pag. 71-78 din Raportul de control nr. xxxxx /18.09.2015, p_____ care s-a dispus măsura de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015, în esență, vizează faptul că p_____ unele dintre contractele de economisire-creditare închise, urmare solicitării unilaterale a clientului de reziliere, înainte de termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 27.838.223,48 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate.

Față de cele reținute mai sus, C_____ va înlătura reținerea acestei abateri prin Constatarea nr. 3, a măsurilor aferente dispuse la punctul II.1-4 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și a măsur ilor dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abateri i și dispunerea măsurilor anulate mai sus .

IIII.6.4. Potrivit măsurii de la pct. II.1-4 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______, p_____ abaterea descrisă la pct. 4 din partea de constatare , corespunzătoare deficiențelor consemnate la pag. 79-85 din Raportul de control nr. xxxxx/18.09.2015, a fost prevăzută măsura de stabilire a întinderii prejudiciului și de recuperare efectivă a acestuia, întrucât echipa de control a constatat faptul că p_____ unele din contractele de economisire-creditare închise urmare efectuării repartizării înainte de termenul de economisire prevăzut în Anexa la Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, R_________ BPL a pus la dispoziția clienților săi prima de stat fără a solicita documente justificative cu privire la modul de utilizare a sumelor economisite în scop locativ, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 12.943.383,53 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate.

Față de cele reținute mai sus, C_____ va înlătura reținerea acestei abateri prin Constatarea nr. 4, a măsurilor aferente dispuse la punctul II.1-4 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și a măsur ilor dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abateri i și dispunerea măsurilor anulate mai sus .

 

IV.În ceea ce privește criticile referitoare la pct. II.5. din Decizie, prin care s-a dispus: „R_________ BPL va stabili cu exactitate intinderea prejudiciului si va dispune masuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei masuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 5 din consideratiile deciziei si in mod detaliat in cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 86-111)- (punctul 8.B.2 din acțiune, respectiv întâmpinare)

Prin Constatarea nr. 5 din Raportul de control, s-au reținut următoarele:

„ R_________ BPL a prezentat MDRAP date inexacte p_____ primirea de la bugetul de stat a subvențiilor bugetare reprezentând prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare, având ca rezultat obținerea cu încălcarea prevederilor legale a acestor fonduri.

R_________ BPL a calculat cu încălcarea prevederilor legale cuantumul “primei de stat” cuvenită clienților săi p_____ sumele anuale economisite de aceștia în cadrul contractelor de economisire-creditare și pe cale de consecință, a solicitat nelegal în numele clienților prima de stat de la bugetul de stat.

R_________ BPL a calculat cu încălcarea prevederilor legale “prima de stat” p_____ sumele plătite de către client în contul unui comision datorat către bancă, reprezentând “comision de deschidere”. În fapt, “comisionul de dechidere” reprezintă o obligație contractuală a clientului față de R_________ BPL și nu o sumă economisită de client p_____ care să beneficieze de “prima de stat”.

Valoarea “primei de stat” calculată cu încălcarea prevederilor legale și solicitată de R_________ BPL de la bugetul de stat, a fost estimată de echipa de audit la suma de 7.217.073,85 lei. ”

În esență, potrivit raportului de control, s-a reținut că reclamanta, cu încălcarea prevederilor legale, a calculat prima de stat p_____ sumele plătite de către client în contul unui comision datorat către bancă, reprezentând “ comision de deschidere”. Pârâta a reținut că, în fapt, comisionul de deschidere reprezintă o obligație contractuală a clientului față de bancă și nu o sumă economisită de client p_____ care să beneficieze de prima de stat. În speță, pornind de la constatările echipei de control și actele care au stat la baza emiterii Deciziei nr. 18/2015, Comisia de Soluționare a Contestațiilor a observat că la determinarea sumei restituite clientului, reclamanta a diminuat suma depunerilor cu comisioanele ce cad în sarcina acestuia (comisionul de deschidere și comisionul de administrare).

C_____ constată că stabilirea și acordarea primei de stat este reglementată de prevederile art. 311 - art. 317 din OUG nr. 99 /2006, conform cărora titularul unui contract de economisire-creditare, încheiat cu o b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, beneficiază de prima de stat p_____ depunerile sale anuale, iar dreptul la prima de stat devine scadent la finele anului de economisire, atunci când se stabilesc depunerile îndreptățite la prima de stat, ceea ce presupune că la finalul anului de economisire nu toate depunerile clientului dintr-un an sunt îndreptățite la prima de stat.

Potrivit art. 7 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, depunerile îndreptățite a fi luate în calcul la stabilirea primei de stat la finele anului de economisire sunt constituite numai din sumele economisite , egale cu baza de calcul a primei de stat.

Or, depunerile efectuate de clienți în contul comisioanelor sunt reținute și încasate de bancă, devenind venituri proprii ale acesteia și, ca atare, nu rămân niciodată în conturile clienților. Cu alte cuvinte, aceste depuneri nu sunt sume economisite, ci sunt datorii ale clientului (costuri).

În atare situație, prin raportare la prevederile art. 7 alin. (3) – (4) din Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 509 /2009, C_____ reține că reclamanta, în mod greșit, a considerat că valorile reprezentând comision de deschidere, comision de administrare și a altor comisioane care excedează dobânzii bancare aflată în conturile clienților, reprezintă depuneri îndreptățite la prima de stat și în mod greșit a solicitat, în numele clienților săi, acordarea primei de stat aferente și acestor sume, din bugetul MDRAP.

Potrivit art. 300 lit. a) și c) din OUG nr. 99/2006, “Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi: a) valoarea și scadența aporturilor clientului și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, precum și consecințele în cazul întârzierii prestațiilor; (…) c) valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului.”

Prin urmare, din analiza acestor prevederi legale rezultă că valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli sunt prevăzute distinct și reprezintă costuri ale clientului, suportate de către acesta în mod separat. În plus, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare ale reclamantei prevăd că “primele depuneri efectuate de client vor acoperi valoarea comisionului de deschidere” .

Prin urmare, indiferent de modul prin care reclamanta alege să fie achitate comisioanele de către clienți, prin plată separată sau prin depuneri în contul de economii și debitarea acestuia, comisioanele nu pot fi considerate sume economisite sau depuneri îndreptățite la primă. În fapt, reclamanta recunoaște că parte din depunerile efectuate de către clienți s-au făcut p_____ achitarea comisioanelor care erau în sarcina acestora și nu p_____ a economisi contravaloarea lor.

Din definiția contractului de economisire și creditare, prevăzută la art. 290 lit. c) din OUG nr. 99/2006, reiese că, după îndeplinirea condițiilor de repartizare, la acordarea creditului de către bancă, valoarea creditului rezultă ca diferență între suma contractată și suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat. Suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat, reprezintă disponibilități ale clientului, care-i rămân acestuia în cont. Or, comisioanele de orice tip sunt venituri ale băncii, fiind retrase de reclamantă din contul clientului.

În ceea ce privește constatarile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in calitate de autoritate responsabila cu gestionarea fondurilor publice si cu verificarea modului de utilizare al acestor fonduri, care in urma unui control a constatat legalitatea modalitatii de calcul a cuantumului primei de stat, acestea nu înlătură legalitatea constatărilor făcute de pârâta C_____ de C______, în cadrul exercitării propriilor atribuții.

În ceea ce privește considerentele sentinței civile nr. 2068 din data de 14.06.2016 pronunțate de C_____ de Apel București-Secția a VIII a de C_________ Administrativ și Fiscal în dosar nr. XXXXXXXXXXX, litigiul ce a făcut obiectul dosarului menționat nu are puncte comune cu cel de față, astfel că nu se poate reține vreo putere de lucru judecat (provizorie) a acestor considerente.

Față de cele reținute mai sus, C_____ va menține reținerea acestei abateri prin Constatarea nr. 5, a măsurilor aferente dispuse la punctul II.5 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și a măsur ilor dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abateri i și dispunerea măsurilor anulate mai sus .

 

V.În ceea ce privește criticile referitoare la măsura de la pct. II.6. prin care s-a dispus : „ R_________ BPL va identifica toti clientii care nu au prezentat toate inscrisurile prevazute de Ordinul nr. 509 din 10 iulie 2009 si va solicita prezentarea acestora p_____ certificarea utilizarii sumelor acumulate numai p_____ activitati in domeniul locativ. In situatia in care acestia nu prezinta aceste inscrisuri, R_________ BPL va stabili cu exactitate intinderea prejudiciului, va dispune masuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei masuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 6 din consideratiile deciziei si in mod detaliat in cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015 (pag. 112-123) .” - (punctul 8.B.3. din acțiune, respectiv întâmpinare)

Totodată, în Decizia nr. 18/2015 s-a precizat că măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

Prin Constatarea nr. 6 din Raportul de control, s-au reținut următoarele:

„R_________ BPL nu a solicitat clienților săi toate documentele prevăzute de Anexa la Ordinul nr. 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în vederea probării utilizării în scop locativ a sumei economisite, p_____ toate contractele de economisire-creditare p_____ care se impunea prin lege.

Astfel, p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare R_________ BPL s-a rezumat la solicitarea și prezentarea de către clienți doar a facturilor prin care s-a făcut dovada procurării legale a materialelor și/sau a efectuării lucrărilor .

Nesolicitarea de către R_________ BPL a tuturor documentelor justificative prevăzute de lege și neprezentarea de către clienți a acestora, are drept consecință punerea la dispoziția clientului cu încălcarea prevederilor legale a primei de stat.”

În esență, potrivit raportului de control, prin Constatarea nr. 6, auditorii externi au retinut ca reclamanta nu a solicitat clienților săi toate documentele prevăzute în Anexa la Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul nr. 509/2009, în vederea probării utilizării în scop locativ a sumei economisite, pe baza contractelor de economisire-creditare. Astfel, p_____ marea majoritate a contractelor de economisire-creditare, reclamanta s-a rezumat la a solicita prezentarea de către clienți doar a facturilor referitoare la procurarea legală a materialelor și/sau a efectuării lucrărilor .

Ceea ce a reproșat pârâta reclamantei a fost faptul că, din verificările efectuate de echipa de control, a reieșit că p e lângă documentele justificative (facturi, bonuri fiscale și/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor) reclamanta nu a solicitat documente care să justifice efectuarea lucrărilor, respectiv contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate p_____ realizarea lucrărilor.

Simpla prezentare a unor documente justificative, fără a urmări punerea în operă a lucrărilor, urmărindu-se numai încadrarea valorică a acestora în suma ce trebuia plătită de către bancă, nu înseamnă că acele sume au fost utilizate în domeniul locativ. Mai mult, deși materialele de construcție achiziționate, prin dimensiunile, greutatea și specificul acestora, nu puteau fi puse în operă la domiciliul clientului, reclamanta nu a solicitat documente de proprietate (deținere) a imobilului p_____ care au fost achiziționate materialele și au fost efectuate lucrările. Numai prin solicitarea unor astfel de documente, reclamanta putea realiza corelații între lucrările efectuate cu materialele achiziționate, atât din punct de vedere al naturii acestora, cât și din punct de vedere cantitativ. Modul de justificare a utilizării sumelor în domeniul locativ, implementat de către reclamantă, prin simpla prezentare de documente de achiziție, fără a se solicita și documente p_____ demonstrarea efectuării lucrărilor, a condus la plata unor sume care nu au fost cheltuite în scop locativ.

C_____ constată că, potrivit prevederilor Anexei la Normelor Metodologice, sunt necesare o ________ documente p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activitati in domeniul locativ, in functie de activitatile in domeniul locativ ce urmeaza a fi efectuate. Astfel, cu titlu de exemplu, in cazul extinderii, modernizării sau consolidării locuințelor sunt necesare urmatoarele acte: (a) actul de proprietate a imobilului; (b) autorizația de construire; (c) proiectul de executie, devizul estimativ, contracte incheiate cu societati specializate sau persoane fizice autorizate. In aceeasi Anexa se prevede ca p_____ tipurile de activitati in domeniul locativ p_____ care legea nu prevede obtinerea autorizatiei de construire se vor prezenta numai facturi, bonuri fiscale si/sau alte documente prin care se face dovada procurarii legale a materialelor si/sau a efectuarii lucrarilor.

In considerarea activităților p_____ care este necesara obținerea unei autorizatii de construire, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care in art. 11 identifica tipurile de lucrari care pot fi efectuate fara autorizatie de construire (de ex. zugraveli si vopsitorii interioare, reparatii si inlocuiri la pardoseli etc.).

C_____ constată că în mod eronat a apreciat pârâta faptul că în toate situațiile ar trebui cerută existența unei autorizatii de construire p_____ activitati in domeniul locativ. De asemenea, echipa de control a mai retinut in mod eronat ca, p_____ o parte dintre contractele de economisire-creditare, RBL nu a solicitat prezentarea unui document de proprietate, omițând prevederile art. 290 lit. a) pct. 8 din OUG nr. 99/2006 care includ in sfera activităților in domeniul locativ si lucrările in domeniul locativ angajate de chirias in scopul modernizarii locuintei.

Față de cele reținute mai sus, C_____ va înlătura reținerea acestei abateri prin Constatarea nr. 6, a măsurilor aferente dispuse la punctul II.6 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și a măsurilor dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abaterii și dispunerea măsurilor anulate mai sus.

 

VI.Cu privire la criticile referitoare la pct. II.7. prin care s-a dispus: „ R_________ BPL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului si va dispune masuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei masuri, sunt descrise sintetic la constatarea nr. 7 din considerațiile deciziei si in mod detaliat in cuprinsul Raportului de control nr. xxxxx/18.09.2015” (pag. 124-128) - (punctul 8.B.4 din acțiune, respectiv întâmpinare)

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea R_________ BPL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

Prin Constatarea nr. 7 din Raportul de control, s-au reținut următoarele:

„R_________ BPL nu a virat la bugetul de stat sumele reprezentând dobânzi bancare cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidențiate în conturile clienților săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat urmare neîndeplinirii de către client a condițiilor impuse de lege p_____ a beneficia de prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare.

Astfel echipa de audit a constatat că, deși R_________ BPL a restituit prima de stat nu a făcut același lucru și cu dobânda bancară aferentă acesteia. Pe cale de consecință, echipa de audit a estimat valoarea dobânzilor bancare pe care R_________ BPL ar fi trebuit să le vireze la bugetul de stat, în sumă de 767.714,55 lei .”

În cauza pârâtă, echipa de control a constatat că reclamanta nu a virat la bugetul de stat sumele reprezentând dobânzi bancare cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidențiate în conturile clienților săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat ca urmare a neîndeplinirii de către client a condițiilor impuse de lege p_____ a beneficia de prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare.

Astfel, din verificările efectuate a reieșit că, deși în unele situații, reclamanta a procedat la restituirea primei de stat către MDRAP, totuși nu a procedat și la restituirea dobânzii bancare aferentă acesteia. În acest context, echipa de audit a estimat valoarea dobânzilor bancare pe care reclamanta ar fi trebuit să le vireze la bugetul de stat, în sumă de 767.714,55 lei, la care se adaugă și beneficiile nerealizate.

Conform prev. a rt. 5 alin. (2) din Normele Metodologice, „ în cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1), prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.”

Conform prev. art. 6 alin. (5) din Normele Metodologice, „în cazul în care contractul de economisire-creditare continuat conform prevederilor alin. (4) este reziliat ulterior, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contract, fără să fi fost prezentate dovezile prevăzute la art. 4 , b____ de economisire și creditare în domeniul locativ va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței numai cuantumul primei de stat acordat persoanei care a continuat contractul; prima de stat cuvenită titularului anterior de contract nu se restituie. ”

Mecanismul este următorul: anual, clientul primește prima de stat care se adaugă în cont sumelor economisite; la aceste sume totale, clientul primește și o dobândă bancară; contractul se reziliază sau încetează fără ca acel client să fie îndreptățit la acordarea primei de stat; b____ oprește din contul clientului cuantumul reprezentat de prima de stat, pe care o restituie MDRAP; pârâta a invocat faptul că reclamanta ar fi avut obligația ca, odată cu restituirea primei de stat către MDRAP, aceasta să restituie și dobânzile bancare cu care a fost bonificată suma reprezentând prima de stat evidentiată în contul clientului său.

C_____ constată că, față de prevederile legale anterior menționate, care se refera strict la obligatia bancii de a restitui cuantumul primei de stat, fara a indica vreo obligatie privind retragerea dobanzilor bonificate clientilor si cu atat mai putin o obligatie de bonificare a statului cu o dobanda oarecare (similara sau diferita de cea bonificata clientilor), în mod corect reclamanta a virat catre bugetul de stat doar cuantumul acestor prime de stat.

Mai mult potrivit mecanismului prevazut de Conventia incheiata de RBL si MDRT sub nr. xxxxx /20.12.2011, RBL este obligata sa ramburseze catre MDRT doar prima de stat, fara alte dobanzi sau accesorii.

Mai mult, in lipsa unor prevederi legale imperative, sau in lipsa unor acorduri exprese atat cu clientii RBL cat si cu MRDT, RBL nu ar putea sa ia sumele reprezentand dobanzi din conturile clientilor, in mod unilateral, deoarece o asemenea actiune ar ___________________________________ bancare specifice in acest sens.

Prin aceasta constatare, echipa de control a instituit in sarcina RBL o obligatie de plata nelegala , fara a avea niciun fel de acoperire juridica ca urmare a faptului ca RBL nu a virat la bugetul de stat sumele reprezentând dobânzi bancare cu care au fost bonificate sumele reprezentând prima de stat evidentiate în conturile clientilor săi, p_____ care b____ a procedat la restituirea primei de stat la bugetul de stat urmare neîndeplinirii de către client a conditiilor impuse de lege p_____ a beneficia de prima de stat în cadrul contractelor de economisire-creditare.

Sistemul de economisire-creditare in sistem colectiv p_____ domeniul locativ presupune un mecanism specific, stabilit prin lege speciala si reglementari speciale in raport cu dispozitiile generale in materie invocate in Raport, inclusiv in ce priveste regimul juridic al primei de stat si al sumelor ce trebuiesc restituite de catre bancile de economisire creditare.

In masura in care _________________ nu a existat o conventie expresa in acest sens (cum ar fi de exemplu prin incheierea unui contract de depozit, prin care sa se prevada bonificarea sumelor depuse de MDRT), RBL datoreaza dobanda p_____ aceste sume fiecaruia dintre deponentii clienti ai RBL iar catre MDRT va fi obligata sa ramburseze doar prima de stat, potrivit prevederilor legale aplicabile.

C_____ mai are în vedere și argumentul dedus din lecturarea expunerii de motive a proiectului de modificare a Legii de aprobare a OUG nr. 99/ 2006, care arată că se preconizează introducerea obligației ca, începând cu prima de stat aferentă anului de economisire 2017, clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile legale să restituie împreună cu prima de stat necuvenită și dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă. Ca urmare, dacă aceasta este considerată un aspect de noutate, înseamnă că nu există o astfel de obligație sub imperiul legislației actuale.

Față de cele reținute mai sus, C_____ va înlătura reținerea acestei abateri prin Constatarea nr. 7, a măsurilor aferente dispuse la punctul II.7 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și a măsurilor dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abaterii și dispunerea măsurilor anulate mai sus.

 

VII.C_____ va analiza în continuare motivele de nulitate invocate de reclamantă cu privire la Sectiunea I a masurilor dispuse prin Decizie- (punctul 8.A din acțiune, respectiv întâmpinare) .

Referitor la pct. I.1. prin care s-a dispus: „ R_________ BPL va proceda la revizuirea procedurilor interne de lucru in ceea ce priveste derularea contractelor in curs, astfel incat abateri de genul celor constatate de echipa de audit sa fie evitate ”

Reclamanta a invocat 3 critici diferite: masura dispusa de catre C_____ de C______ in sectiunea I.1: este vadit nelegala , fiind depasita sfera persoanelor controlate si a activitatilor verificate; este data cu interpretarea gresita a legii; se refera la o masura imposibil de implementat de catre RBL in mod independent , de vreme ce atributiile legale referitoare la aprobarea unor modificari ale Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare revin in exclusivitate BNR.

P_____ considerentele deja expuse anterior, prima critică referitoare la depășirea sferei persoanelor controlate și a activităților verificate, este nefondată.

Tot p_____ motivele expuse mai sus, în cadrul criticilor referitoare la măsurile dispuse la II.1-4 din Decizie, cea de-a doua critică referitoare la interpretarea greșită a legii, este fondată, ceea ce determină nulitatea și a măpsuilor de la Secțiunea I din Decizie, în corelație cu cele de la Secțiunea II.1-4.

În ceea ce privește cea de-a treia critică, în sensul că se refera la o masura imposibil de implementat de catre RBL in mod independent , de vreme ce atributiile legale referitoare la aprobarea unor modificari ale Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare revin in exclusivitate BNR, C_____ va proceda la analiza acesteia în subsidiar, p_____ o completă cercetare a fondului cauzei. Ca atare, în situația în care măsura de la punctul II.1-4 ar fi menținută, măsura de la pct. I.1 din Decizia nr. 18/2015 a Curții de C______ vizează revizuirea procedurilor interne de lucru, în esență, în ceea ce privește modul de calcul, modul de plată a primei de stat către clienții băncii, modul de stabilire a persoanelor îndreptățite să primească prima de stat, potrivit prevederilor OUG nr. 99/2006 și ale Ordinului nr. 509/2009. Prin urmare, revizuirea procedurilor interne de lucru, în privința aspectelor referitoare la prima de stat nu implică modificarea Condițiilor generale de afaceri și a Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, ci doar conformarea procedurilor interne cu dispozițiile legale aplicabile primei de stat.

 

Cu privire la pct. I.2. prin care s-a dispus: „ R_________ BPL va solicita clientilor sai prezentarea de documente justificative in toate situatiile in care se va solicita punerea la dispozitia acestora a primei de stat ”

Și cu privire la această măsură, reclamanta a invocat trei critici diferite: masura dispusa este vadit nelegala, fiind depasita sfera persoanelor controlate si a activitatilor verificate; se regaseste in legatura cu o masura imposibil de implementat in mod independent de catre RBL (I.1), de vreme ce atributiile legale referitoare la aprobarea unor modificari ale Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare revin in exclusivitate BNR; constituie consecinta eronatei interpretari a prevederilor legale incidente in materie.

P_____ considerentele deja expuse anterior, prima critică referitoare la depășirea sferei persoanelor controlate și a activităților verificate, este nefondată.

În ceea ce privește cea de-a treia critică, în sensul că se refera la o masura imposibil de implementat de catre RBL in mod independent , p_____ considerentele expuse mai sus, este nefondată.

Însă, întrucât masura analizata se regaseste in legatura indisolubila cu aceea cuprinsa in sectiunea I.1 deja analizata și are la baza consideratiile cuprinse la pct. II.1-4 din Decizie, privind obligativitatea RBL de a conditiona, in toate cazurile, eliberarea primei de stat de justificarea utilizarii sumelor economiste in scop locativ, anularea măpsurilor menționate duce și la anularea acesteia.

 

VIII.Motivul de nulitate referitor la nulitatea Încheierii față de adăugarea la lege p_____ a complini lipsa temeiurilor legale (punctul 4 din acțiune, respectiv întâmpinare)

În cadrul acestui motiv de nulitate, reclamanta concluzionează că, atâta timp cât pârâta reține existența unei obligații neprevăzute de lege, (aceea ca, în toate cazurile, acordarea primei de stat săî se realizeze cu justificarea utilizării în scop locativ a sumelor economisite), aceasta adaugă la textul dispozițiilor legale incidente în materie.

P_____ toate rațiunile exprimate deja pe larg (cu ocazia analizării criticilor referitoare la măsurile de la secțiunea II.1-4 din Decizie), C_____ constată caracterul fondat al acestui motiv de nulitate; din punct de vedere logic, temeinicia acestuia decurge din temeinicia criticii referitoare la interpretarea greșită a legii, prin reținerea unei condiții ce nu e prevăzută de lege.

 

IX.Nulitatea Deciziei, a Raportului de control și a Încheierii dat fiind caracterul lacunar, echivoc al constatărilor și al măsurilor dispuse. Măsurile dispuse nu pot fi implementate de RBL (punctul 2 din acțiune, respectiv întâmpinare)

C_____ va analiza aceste critici cu caracter subsidiar, p_____ a asigura o completă cercetare a fondului cauzei și le va constata ca fiind neîntemeiate.

În subsidiar, dacă s-ar reține caracterul nefondat al criticilor privind măsurile de la II.1-4, 6 și 7 și cât privește măsura de la II.5, nu se poate reține că actul de control sau decizia atacată, nu cuprind motivele de fapt, cât și temeiurile de drept care au determinat stabilirea măsurilor în sarcina R_________ B____ p_____ Locuințe SA; starea de fapt constatată de echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de C______ a fost prezentată entității care, prin raportare la prevederile art. 33 alin. (3) și ale art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992, are obligația de a înlătura deficiențele constatate, prin îndeplinirea măsurilor stabilite de instituția pârâtă. Așadar, pornind de la starea de fapt, consemnată detaliat în raportul de control și reluată în partea descriptivă a deciziei atacate, consideră că măsurile dispuse de C_____ de C______ pot fi implementate de către reclamantă, acestea fiind dispuse în concordanță cu prevederile legale aplicabile în materie.

 

X.Încălcarea principiului securității juridice (punctul 5 din acțiune, respectiv întâmpinare)

C_____ a reținut deja caracterul fondat al acestei critici, raportat la caracterul incert al normei juridice ce a fost interpretată de pârâtă în defavoarea reclamantei; față de necesitatea ca legea să fie suficient de precisă, accesibilă și previzibilă, p_____ a nu se încălca principiul securității juridice.

În cauza de față, C_____ a reținut că modul de redactare a legii, defectuos și supus interpretării divergente a părților, nu poate fi invocat în dauna destinatarului acestei legi care, de bună credință, p_____ o perioadă de timp considerabilă (2004-2014), s-a încrezut în litera și psiritul legii așa cum reieșea din interpretarea gramaticală și teleologică a textului.

Astfel, chiar dacă textul ce face obiectul disputei juridice din cauza de față ar putea fi susceptibil și de interpretarea avută în vedere de pârâtă, față de calitatea slabă a textului juridic și față de imperativitatea respectării securității juridice, reclamanta nu poate fi sancționată p_____ încălcarea unei legi lipsite de claritate și previzibilitate.

 

XI.Nulitatea Deciziei, a Raportului de control și a Încheierii față de excesul de putere, în sensul art. 2 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 554/2004 (punctul 3 din acțiune, respectiv întâmpinare)

Criticile sunt subsumate ideii în sensul că acțiunea de control desfășurată de C_____ de C______ a fost exercitată cu depășirea sferei controlului acestei autorități, precum și cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la cadrul instituțional specializat în care se realizează supravegherea activității instituțiilor bancare.

Cum aceste critici au fost considerate nefondate, în cadrul considerentelor anterioare, se constată caracterul nefondat și al acestui punct distinct din acțiune.

În ceea ce privește critica referitoare la c aracterul vădit disproporționat al măsurilor dispuse de C_____ de C______ și la imposibilitatea implementării lor, fiind o critică strict procedurală, aceasta va fi analizată în subsidiar.

C_____ reține că în ceea ce privește activitățile enumerate de către reclamantă (identificarea clienților, informarea acestora, soluționarea eventualelor contestații ale clienților, formularea de acțiuni judecătorești, executarea hotărârilor judecătorești privind restituirea primelor de stat), acestea nu sunt de natură să conducă la concluzia că măsurile dispuse nu ar putea fi implementate, de vreme ce, există prevederi legale care stabilesc atât obligația reclamantei de a verifica îndeplinirea condițiilor de acordare a primei de stat, cât și obligația de a returna primele de stat virate necuvenit.

Prin urmare, chiar dacă reclamanta a încheiat peste 300.000 de contracte aceasta nu înseamnă, în mod obligatoriu, că trebuie să demareze măsuri de stabilire și de recuperare a vreunui prejudiciu (corespunzător primei de stat acordată necuvenit) în toate contractele încheiate, ci numai în acele situații în care se constată că atribuirea primei de stat este nejustificată sau a fost alocată în mod defectuos, astfel cum a constatat echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de C______.

Măsurile dispuse de C_____ de C______, care vizează stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, au fost corelate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, astfel că reclamanta nu poate susține, în mod întemeiat, că nu ar avea posibilitatea de a proceda la verificarea stării de fapt și, implicit, la implementarea măsurilor stabilite prin Decizia nr. 18/2015. Prin urmare, nu se poate pune în discuție un exces de putere al Curții de C______, iar reclamanta susține, în mod vădit neîntemeiat, că existența obligației de restituire a primelor de stat este incertă, deși această împrejurare nu implică, în mod obligatoriu, situația ca instanțele judecătorești să stabilească dacă primele au fost încasate nejustificat sau nu, de vreme ce b____ are obligația de a proceda atât la corectarea cuantumului primei de stat, cât și la returnarea către MDRAP a primelor virate clienților care nu ar fi trebuit să beneficieze de sumele corespunzătoare.

În ceea ce privește critica legată de refuzul Curții de C______ de a analiza criticile aduse prin Contestație și de a răspunde acestora, aceasta cuprinde 3 subpuncte.

i.Reclamanta a invocat faptul că nu a fost soluționată contestația sa referitoare la termenele prevăzute de Decizie p_____ implementarea măsurilor dispuse.

C_____ constată că este lipsită de folos practic o asemenea critică, cât timp prin sentința civilă nr. 2471 din data de 22.08.2016 pronunțată de C_____ de Apel București - Secția a VIII-a de C_________ Administrativ și Fiscal în dosar nr. XXXXXXXXXXX, s-a dispus suspendarea executării Deciziei nr. 18 /10.12.2015 emisă de C_____ de C______ și a Încheierii nr.3 /29.06.2016 emise de C_____ de C______, până la pronunțarea unei soluții definitive asupra acțiunii în anularea acestor acte. Astfel, termenele din Decizia menționată, oricum parțial depășite la momentul soluționării prezentei cauze, nu mai prezentau relevanță, fiind suspendată executarea deciziei.

ii.Reclamanta a invocat faptul că pârâta nu a analizat prin Încheiere criticile sale referitoare la efectele prescripției extinctive și ale fideiusiunii

C_____ constată această susținere este nefondată; prin Încheierea, pârâta a reținut următoarele: „ În ceea ce privește incidența prescripției extinctive invocate de reprezentanții R_________ BPL, analiza efectuată de echipa de control a vizat întreaga perioadă de funcționare a programului derulat prin R_________ BPL, dat fiind faptul că, spre exemplu, deși unele contracte au fost încheiate în anul 2004 sau 2005, acestea au ajuns să fie reziliate sau închise în anul 2010 sau, dacă perioada de economisire a fost mai mare (să presupunem 8-9 ani), închiderea acestora a fost realizată în 2012 sau 2013. Iar potrivit prevederilor Codului civil, la data controlului Curții de C______, dreptul de a cere restituirea primelor de la stat plătite cu nerespectarea condițiilor legale incidente nu era prescris. P_____ ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse, R_________ BPL va analiza fiecare caz în parte, va stabili întinderea exactă a prejudiciului și va efectua toate diligențele necesare p_____ recuperarea acestuia. ” Astfel, această excepție a fost analizată în cadrul soluționării contestației.

În ceea ce privește neanalizarea prin Încheiere a apărării referitoare la beneficiul de discuțiune, C_____ constată că deși în mod formal pârâta nu a răspuns acestei critici, atunci când s-a referit la restituirea dobânzii, a reținut că „ m ăsura de restituire a dobânzii nu se referă la clienți, ci la R_________ BpL care potrivit legii are obligația administrării primei de stat. Totodată, potrivit art. 9 alin. (4) din Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX contestatoarea, are calitatea de fidejusor, în ceea ce privește recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat.”, implicit reținând caracterul nerelevant al acestei apărări în situația dată.

iii.Reclamanta a invocat faptul că pârâta a respins nemotivat criticile sale privind măsurile de revizuire a Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare

C_____ a constatat deja justețea susținerii pârâtei și netemeinicia criticii reclamantei, în sensul că nu au fost reținute abateri de la legalitate și regularitate referitoare la conținutul Conditiilor generale de afaceri si ale Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare și că Măsura dispusă la pct. I.2 din decizie vizează revizuirea procedurilor interne de lucru, cu ocazia analizării criticilor referitoare la Măsura dispusă la pct. I.2 din decizie.

 

XII.Incidența prescripției extinctive ( punctul 6 din acțiune, respectiv întâmpinare)

În ceea ce privește această apărare, C_____ constată că este nefondată: pe de o parte, unele contracte au fost închise cu mai puțin de 3 ani în urmă; pe de altă parte, incidența prescripției se va verifica de la caz la caz, cu ocazia punerii în executare a deciziei, fără a se putea da la acest moment o rezolvare de plano a acestei chestiuni de drept.

 

XIII.Nulitatea Deciziei și a Raportului de control, măsurile fiind dispuse cu încălcarea prevederilor legale privind rolul Băncii de fideiusor și beneficiul de discuțiune - (punctul 7 din acțiune, respectiv întâmpinare)

În ceea ce privește efectele fideiusiunii, C_____ reține că, în speță, nu are relevanță beneficiul de discuțiune, întrucât invocarea acestuia reprezintă o simplă apărare de fond, dar care poate fi formulată în cadrul unui alt proces, în care părțile au și calitățile corespunzătoare (creditor, debitor, fideiusor). În atare situație, atâta timp cât efectele fideiusiunii vizează creditorul și debitorul, susținerile reclamantei sunt neîntemeiate.

În plus, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99 /2006, aprobate prin Ordinul nr. 2471/509 /2009, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fideiusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită, având obligația să o returneze Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

XIV . În concluzie, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/ 2004, C_____ va a dmite în parte acțiunea ; va anula în parte Raportul de control privind controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe S.A nr. xxxxx/ 18.09.2015, Decizia nr. 18 /10.12.2015 emisa de către C_____ de C______, și Încheierea nr. 3/29.06.2016 emisă de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de C______, cu privire la abaterile reținute prin Constatările nr. 1,2,3,4, 6 și 7 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015, măsurile aferente abaterilor de mai sus, dispuse la punctele II.1-4, II.6 și II.7 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015 și măsurile dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abaterilor și dispunerea măsurilor anulate mai sus și va respinge în rest acțiunea, ca nefondată.

 

 

P_____ ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta R_________ B____ p_____ Locuințe S.A. , cu sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură la SCA Mitel & Asociații, cu sediul profesional în București, Calea Griviței nr. 143, mezanin, sector 1 , în contradictoriu cu pârâta C_____ de C______ a R_______ , cu sediul în sector 1, București, ____________________. 22-24, Cod poștal xxxxxx.

Anulează în parte Raportul de control privind controlul utilizării subvențiilor bugetare la R_________ B____ p_____ Locuințe S.A nr. xxxxx/ 18.09.2015, Decizia nr. 18 /10.12.2015 emisa de către C_____ de C______, și Încheierea nr. 3/29.06.2016 emisă de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de C______, cu privire la:

- abaterile reținute prin Constatările nr. 1,2,3,4, 6 și 7 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015;

- măsurile aferente abaterilor de mai sus, dispuse la punctele II.1-4, II.6 și II.7 din Decizia nr. 18/ 10.12.2015;

- măsurile dispuse la punctele I.1 și I.2. din aceeași decizie în ceea ce privește aspectele derivând din constatarea abaterilor și dispunerea măsurilor anulate mai sus.

Respinge în rest acțiunea, ca nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce se va depune la prezenta instanță.

Pronunțată în ședință publică, azi, 03.03.2017.

Sursa: Rolii.ro

 

Taguri: Raiffeisen Bank  banci pentru locuinte  banca  Raiffeisen Banca pentru Locuinte  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ProceseUn client Credius obtine in justitie anularea creditului, din cauza dobanzii prea mari

Un client Credius a obtinut in justitie anularea creditului, din cauza dobanzii prea mari. El a invocat articolul din Codul Civil privind leziunea ca viciu de consimtamant. "Potrivit art. 1221 alin. 1 C.civ., există leziune atunci când una detalii

Hotararea judecatoriei prin care Aedificium, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, si statul sunt obligati sa achite unui client prima de stat

Sentinta Judecatoriei Sector 1 prin care statul, prin Ministerul Dezvoltarii, si Aedficium Banca pentru Locuinte, fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinte, sunt obligati sa achite prima de stat unui fost client al bancii care, similiar cu restul clientilor, nu au mai primit banii detalii

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre Raiffeisen Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi: 724/2017
03-03-2017
Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Curtea de Apel BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat R O M detalii

Vodafone, obligata de judecatori sa despagubeasca un abonat caruia a refuzat sa-i repare un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi (decizia instantei)

Decizia instantei de judecata prin care Vodafone este obligata sa despagubeasca un abonat caruia nu a vrut sa-i inlocuiasca, timp de trei ani, un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi pe el. Vodafone a fost obligata de judecatori sa-i plateasca omului si dobanda legala penalizatoare pe detalii

  

Ultimele Comentarii