BANCI | Cariera

Anunt de recrutare a 9 pozitii de membru in Consiliul de Administratie al CEC Bank, publicat de Ministerul Finantelor

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2016-12-05 17:36

ANUNȚ DE RECRUTARE A NOUĂ POZIŢII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CEC BANK S.A. (comunicat al Ministerului Finantelor):

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de autoritate publică tutelară, a selectat compania TRANSEARCH Internațional S.R.L. pentru a-l asista în procesul de recrutare a nouă poziţii de membru în Consiliul de Administrație la CEC BANK S.A.

CEC BANK S.A. este persoană juridică română, organizată în forma juridică a unei societăţi pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea ca bancă, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile, ale Statutului Băncii, ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare adoptat (Regulamentul de organizare şi funcţionare) şi ale reglementărilor interne emise în condiţiile legii (Reglementările interne).

CEC Bank S.A. denumită în continuare ‘’Banca’’, se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică.

Banca operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor, a ratei de adecvare a capitalului și a structurii de finanțare a băncii.

CEC Bank S.A. este o bancă comercială universală, competitivă, care își propune să ofere clienților produse și servicii diverse și de calitate, urmărind cu precădere finanțarea IMM-urilor, agriculturii, administrațiilor publice locale, precum și a acelor proiecte bancabile care prin natura lor, contribuie la dezvoltarea economică, crearea și menținerea locurilor de muncă.

Banca va fi un element activ în sprijinirea clienților pentru accesarea Fondurilor Europene și se va implica în susținerea Programelor Guvernamentale.

Atribuţii ale membrilor Consiliului de Administrație

Organele de conducere ale Băncii sunt următoarele:

a) Consiliul de Administrație - organ de conducere în funcția de supraveghere împuternicit să stabilească strategia, obiectivele și orientarea generală a Băncii, care supraveghează și monitorizează procesul decizional de conducere;

b) Comitetul de Direcție - conducerea executivă, alcătuită din persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul Băncii și care sunt împuternicite cu activitatea de conducere curentă a Băncii și răspund de modul de îndeplinire a acesteia fața de Consiliul de Administrație.

Competențele și atribuțiile acestora sunt reglementate prin Statutul CEC BANK S.A. aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.164 din 4 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, completate cu Regulamentul de Funcționare și Organizare al Băncii, precum și în alte reglementări interne care privesc activitatea Băncii. Forma actualizată a Statutului CEC BANK S.A. este publicată pe site-ul Băncii.

Consiliul de Administratie este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

- îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;

- supravegherea activității Comitetului de Direcție și conformității respectivei activități cu strategiile și politicile stabilite de Consiliul de administrație;

- îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Legea nr.31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Statutul CEC Bank S.A.;

- îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;

- respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a regulamentelor Băncii Naționale a României.

Criterii obligatorii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

1. Bună cunoaştere a legislaţiei aplicabile domeniului bancar;

2. Cunoașterea sectorului financiar bancar, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și capacitatea de a articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sistem;

3. Minim 10 ani de experienţă profesională;

4. Minim 3 ani de experienţă relevantă, în ultimii 10 ani, în conducerea, supravegherea sau controlul unor instituții financiare sau a altor categorii de companii sau în conducerea structurilor din cadrul reprezentantului acţionarului, sub a cărui autoritate se află Banca, pentru responsabilităţile pe care urmează să le aibă în cadrul Consiliului de Administraţie (majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să aibă experienţă în conducerea instituţiilor din sfera de supraveghere a unei bănci centrale);

5. Cunoaşterea bunelor practici şi principii de guvernanţă corporativă, familiarizarea cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat;

6. Înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor directorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor, în măsura în care aceste informații sunt disponibile în spațiul public;

7. Înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru companie pe termen lung;

8. Experiență în monitorizarea performanței conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016;

9. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă (cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice);

10. Cunoaşterea limbii române;

11. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

12. Obținerea de rezultate pozitive economico - financiare la companiile unde au deținut funcții de conducere executive sau neexecutive în perioada ocupării respectivei funcţii.

Criterii opționale de recrutare şi selectare, care constituie avantaj:

1. Experiență în domeniu bancar și financiar în una dintre următoarele arii profesionale:

1.1. Administrarea riscurilor semnificative;
1.2. Produse şi servicii bancare;
1.3. Creditare;
1.4. Retail banking;
1.5. Juridic;
1.6. Trezorerie şi pieţe de capital;
1.7. Contabilitate, fiscalitate;
1.8. Administrare şi valorificare active;
1.9. Sistem IT&C;
1.10. Securitatea datelor şi sistemelor;
1.11. Operaţiuni bancare;
1.12. Audit şi conformitate;
1.13. Managementul resurselor umane;
1.14. Corporate finance;
1.15. Corporate banking;

2. Cunoştinţe în domeniul risc management şi/sau audit şi/sau trezorerie şi/sau IT/ şi/sau HR;

3. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu partenerii cu, care interacţionează instituţiile bancare;

4. Experiență în domeniul responsabilității sociale corporative;

5. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;

6. Experiență internațională în sectorul financiar bancar;

7. Independenţă (majoritatea membrilor consiliului de administraţie trebuie să fie independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale);

8. Capacitatea de a contribui la luarea deciziilor prin exercitarea de gândire și judecată independente, contribuind la fundamentarea evoluției pe termen lung a organizației;

9. Absolvent(ă) al unei specializări/master/doctorat în domeniile management/juridic/economic/financiar, sau în alte domenii relevante pentru Bancă;

10. Abilitatea de a construi și transmite o cultură organizațională bazată pe valori și cunoașterea climatului economic și social în care operează organizația

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

- În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

- În mod obligatoriu, candidaţii selectaţi nu vor avea înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar şi de asemenea, nu vor figura cu sancţiuni din partea Băncii Naționale a României sau a altor bănci centrale.

- Nu pot fi aleși mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau din cadrul structurilor sub a cărui autoritate se află banca;

- Cel puțin doi dintre membri Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice.

- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

- Selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se va realiza cu respectarea principiului diversităţii de gen.

- Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe listă scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de aşteptări pe care Ministerul Finanţelor Publice o va publica pe site-ul propriu și pe site-ul CECBANK S.A..

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să fie independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.

Scrisoare de așteptări prin care Ministerul Finanțelor Publice stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CEC BANK S.A. (vezi scrisoarea in fisiere)

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

1. Opis;
2. Curriculum Vitae;
3. „Oferta tehnică”- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie;
4. Cel puţin două scrisori de recomandare;
5. Formularul nr.1: Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;
6. Formularul nr.2: Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
7. Formular nr.3: Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
8. Copie după actul de identitate.

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poştă/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data 04.01.2017 , ora 13:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare şi selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al CEC BANK S.A., Nume Prenume Candidat”, la registratura Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor, nr.17, sect. 5, Bucureşti. Documentele vor fi, de asemenea, transmise în format electronic, la adresa de e-mail cec-bank@transearch.com până cel târziu la aceeaşi dată şi ora limită stabilite pentru transmiterea plicului cu documente.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, la propunerea acţionarului, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice.

Sursa: anunt Ministerul Finantelor

Taguri: CEC Bank  Ministerul Finantelor  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: CarieraBogdan Plesuvescu va conduce Victoriabank, subsidiara Bancii Transilvania din Republica Moldova

Bogdan Plesuvescu, directorul juridic al Bancii Transilvania (BT), a fost numit la conducerea Victoriabank din Republica Moldova, banca preluata de BT la finalul anului trecut de la un controversat oligarh rus, despre care s-a spus ca a fost implicat in “jaful secolului” din detalii

Conducerea Bancii Feroviare, sanctionata cu avertismente de BNR

BNR a sanctionat cu avertisment scris cinci persoane din conducerea Bancii Comerciale Feroviare, banca infiintata in 2009 de omul de afaceri aradean Valer Blidar, patronul Astra Vagoane. Iata Ordintele semnate dee prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, prin care a fost sanctionata detalii

Dan Sandu a fost numit la conducerea Intesa, dupa tentativa nereusita de a deveni presedintele CEC Bank

Dan Sandu a fost numit la conducerea Intesa Sanpaolo Romania, in locul lui Marco Capellini, a anuntat banca intr-un comunicat. Sandu a fost propus in toamna anului trecut de Ministerul Finantelor pentru a prelua functia de presedinte al CEC Bank de la Radu Ghetea. Se pare insa ca detalii

Iuliu Muresan preia functia de director de risc al Garanti Bank

Garanti Bank, una dintre cele mai dinamice bănci de pe piața locală, îl numește pe Iuliu Mureșan în funcția de Director General Adjunct, responsabil de coordonarea activităților Ariei Risc: Risk Management, Control Intern, Compliance și Guvernanță Corporativă, anunta detalii

Ultimele Comentarii