Banca Nationala a Romaniei (BNR) | Legislatie

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-10-25 10:57

Banca Nationala a Romaniei

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019)

1. Dispoziții generale

Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare.

În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii:

Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale, în care Participanţii la Fixing îşi desfăşoară activitatea pe piaţa monetară interbancarǎ;

Fixing – activităţile desfăşurate pentru stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR pentru depozitele în RON pe piaţa monetarǎ interbancară;

Administrator – Banca Naţională a României;

Agent de calcul - o entitate cu experiență și cunoștințe tehnice și administrative, care a fost însărcinată să efectueze Fixing-ul în condițiile definite de prezentele Reguli;

Legea bancară - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

Reguli – Regulile privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR, cu modificările şi completările ulterioare;

Participant – instituția de credit care a acceptat invitația de a participa la procesul de Fixing și care îndeplinește cerințele de participare prevăzute în prezentele Reguli;

Candidat – instituția de credit care îndeplinește cerințele de participare și poate fi invitată de către Administrator să participe la procesul de Fixing;

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) - rata de referinţă calculată conform prevederilor secţiunii 3.5 din prezentele Reguli;

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) - rata de referinţă calculată conform prevederilor secţiunii 3.6 din prezentele Reguli;

2. Statutul de Participant la Fixing

2.1. Fixingul implică zece participanţi, care îndeplinesc cumulativ urmǎtoarele condiţii:

a) au acceptat invitaţia Administratorului de a participa la procesul de Fixing şi îndeplinesc cerinţele de participare prevăzute de prezentele Reguli;

b) au depus un acord de participare (conform modelului prevăzut la anexa nr.1) la sediul Administratorului, prin care se angajeazǎ să participe la stabilirea ratelor de referinţǎ ROBID şi ROBOR şi sǎ respecte prevederile prezentelor Reguli;

c) au primit statutul de Participant la Fixing de la Administrator;

d) nu au retras acordul de participare;

e) nu li s-a anulat statutul de Participant.

2.2. Administratorul va acorda statutul de Participant unui Candidat selectat, pe baza următoarelor criterii:

a) activitatea pe piaţa monetară interbancarǎ;

b) limitele pentru depozitele în RON acordate de instituţia de credit candidată, altor Participanţi;

c) limitele altor instituţii de credit pentru depozitele în RON acordate instituţiei de credit evaluate, respectiv a Candidatului evaluat, pentru acordarea statutului de Participant.

2.3. Administratorul va reevalua activitatea Participanţilor şi a Candidaţilor la statutul de Participant, periodic, fără a depăşi termenul de 1 an de la ultima reevaluare, pe baza datelor statistice ale Bǎncii Naţionale a României.

2.4. În funcţie de îndeplinirea condiţiilor şi a criteriilor prevǎzute la secţiunile 2.1 şi 2.2 din prezentele Reguli, Administratorul va acorda sau după caz, va anula statutul de Participant la Fixing.

2.5 Administratorul poate invita un Candidat să participe la Fixing conform secțiunii 2.1 punctul a) din prezentele Reguli, în condiţiile verificării privind îndeplinirea de către acesta a cerinţelor din prezentele Reguli.

2.6. Invitaţia la Fixing va preciza data propusă de la care potenţialul Participant poate lua parte la procesul de Fixing. Invitaţia va include şi un model de acord de participare prevăzut la anexa nr.1 din prezentele Reguli.

2.7. Termenul de valabilitate a invitaţiei la Fixing este de 30 de zile de la data emiterii acesteia de către Administrator. În cazul în care invitaţia a fost acceptată, Candidatul va depune acordul de participare, în conformitate cu cerinţele prevăzute la secţiunea 2.1. punctul b) din prezentele reguli, la sediul Administratorului.

2.8. Administratorul este singura entitate care poate acorda statutul de Participant la Fixing unui Candidat care îndeplineşte cerinţele stabilite confom prezentelor Reguli.

2.9. Numărul de candidaţi la Fixing este stabilit de Administrator conform secţiunii 2.1 din prezentele Reguli.

3. Fixing

3.1. Ratele de referinţă ROBID şi ROBOR sunt stabilite pentru următoarele depozite la termen:

a) O/N – 1 zi incepând din data Fixingului;
b) T/N – 1 zi incepând din ziua lucrǎtoare urmǎtoare datei Fixingului;
c) 1W - 1 săptămână începând cu data valutei spot;
d) 1M - 1 lună începând cu data valutei spot;
e) 3M - 3 luni începând cu data valutei spot;
f) 6M - 6 luni începând cu data valutei spot;
g) 12M - 12 luni începând cu data valutei spot;

3.2. Ratele depozitelor în RON cotate de Participanţii la Fixing, precum şi ratele dobânzii de referinţă ROBID şi ROBOR sunt prezentate pentru piaţa monetară interbancarǎ sub forma procentului de dobândă cu două subdiviziuni.

3.3. Dacă Administratorul nu decide altfel, stabilirea ratelor ROBID şi ROBOR pentru depozitele în RON are loc în fiecare zi lucrătoare la ora 11:00 AM, ora locală. Data valutei va fi data Fixingului pentru scadentele O/N, următoarea zi lucrătoare pentru T/N, respectiv data spot pentru restul scadentelor.

Convenţia pentru calculul ratei dobânzii va fi de tipul Actual / 360. Data scadenţei va fi calculată folosindu-se convenţia modificată pentru zilele lucrătoare.

3.4. Diferenţa dintre ratele cererii şi ratele ofertei pentru un anumit depozit la termen, cotat de fiecare Participant la Fixing, nu va depăşi (cu excepţia prevederilor secţiunii 10.2.):
a) 0,30 puncte procentuale pentru depozitele O/N, T/N, 1W, 1M;
b) 0,35 puncte procentuale pentru depozitele 3M;
c) 0,40 puncte procentuale pentru depozitele 6M și 12M.

3.5 Rata ROBID pentru fiecare scadenţǎ este calculată de Agentul de calcul ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare Participant la Fixing pentru depozitele atrase într-un interval de 30 minute înainte de Fixing după eliminarea extremelor. Rata cotată de către un Participant pentru Fixing reprezintǎ rata la care sunt acceptate depozite în RON de la alt Participant timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Agentul de calcul.

3.6 Rata ROBOR pentru fiecare scadenţǎ este calculată de Agentul de calcul ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare Participant la Fixing pentru depozitele plasate într-un interval de 30 minute înainte de Fixing după eliminarea extremelor. Rata cotată de către un Participant pentru Fixing reprezintǎ rata la care sunt oferite depozite în RON unui alt Participant timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Agentul de calcul.

3.7. Ratele ROBID şi ROBOR stabilite la Fixing sunt publicate de Agentul de calcul în aceeaşi zi în termen de 5 minute de la Fixing.

3.8. Dacă mai mult de jumătate din numărul Participanților la Fixing se află în imposibilitate de a furniza cotații în cadrul procesului de Fixing, ratele dobânzilor publicate de Agentul de calcul în ziua curentă vor fi la nivelul ratelor dobânzilor stabilite în ziua precedentă.

4. Încheierea tranzacţiilor

4.1. Fiecare Participant la Fixing va garanta conexiunile telefonice sau pe cele din sistemul de tranzacţionare agreat pentru a permite celorlalţi Participanţi:

a) să-l poată contacta, şi

b) să poată încheia tranzacţii pe piaţa monetarǎ interbancarǎ, într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Agentul de calcul;

4.2. Fiecare Participant la Fixing va avea obligaţia de a:

a) răspunde la solicitarea altui Participant, într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de cǎtre Agentul de calcul;

b) furniza altui Participant ratele cererii şi ofertei cotate de către el pentru Fixing pentru un depozit în RON, într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Agentul de calcul.

4.3. Participanţii sunt exoneraţi de obligaţiile de mai sus dacă:

a) limita pentru depozitele în RON acordată Participantului solicitant a fost epuizată (este cotată numai rata la care un anume Participant va accepta depozitul);

b) a avut loc un eveniment, definit drept caz de forţă majoră, care ar putea influenţa în mod semnificativ ratele dobânzilor pe piaţa monetară interbancarǎ. Un caz de forţă majoră include orice act, eveniment sau circumstanţă care nu se află sub controlul Participanţilor, inclusiv, dar fără a se limita la, un act sau reglementare a unui organism sau a unei autorităţi guvernamentale sau supra-naţionale, sau defectarea, întreruperea sau funcţionarea nesatisfăcătoare a serviciilor de telecomunicaţii sau informatice.

4.4. Cotaţiile furnizate, conform secţiunii 4.2 de mai sus, sunt obligatorii în ziua cotării lor pentru:

a) depozitele O/N, T/N, 1W și 1M pentru o valoare a tranzacției de cel mult 20 milioane RON;

b) depozitele 3M pentru o valoare a tranzacției de cel mult 10 milioane RON;

c) depozitele 6M și 12M pentru o valoare a tranzacției de cel mult 5 milioane RON.

4.5. În termen de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Agentul de calcul, fiecare dintre Participanţi poate încheia din proprie iniţiativă cel mult câte o tranzacţie cu fiecare alt Participant, pentru una din scadenţele cotate de acesta din urmă pe baza cotaţiilor pentru Fixing ale acestuia din urmă.

5. Alte obligaţii ale Participantului la Fixing

5.1 Participanții la Fixing se vor asigura că:

a) dispun de un cadru de control adecvat care să asigure integritatea, exactitatea, fiabilitatea şi transmiterea ratelor dobânzilor cotate;

b) ratele dobânzilor cotate reflectă condițiile de piață la momentul respectiv și nu sunt afectate de conflicte de interese existente sau potențiale. Participarea la procesul de Fixing se va realiza într-o manieră independentă și onestă, pe baza informațiilor relevante;

c) păstrează evidențele legate de activitatea de audit intern și extern.

5.2. Participanţii care nu îşi actualizeazǎ cotaţiile în intervalul stabilit dinaintea Fixingului vor explica Administratorului în scris motivele absenţei de la Fixing dintr-o anumită zi, cel mai târziu în a treia zi lucrătoare de la absenţă.

5.3. Dacă Administratorul solicită acest lucru, Participantul va completa un chestionar cu privire la limitele sale la depozitele în RON acordate altor Participanţi sau Candidaţi.

5.4. Dacă limita pentru depozitele RON acordată altui Participant a fost anulată sau coborâtă sub o valoare rezonabilă, Participantul va transmite direct Administratorului o comunicare scrisă cu privire la fiecare astfel de decizie.

6. Renunţarea la statutul de Participant la Fixing

6.1. Un Participant la Fixing are dreptul de a renunţa la statutul său retrăgându-şi acordul de participare la Fixing prin care s-a angajat să respecte prevederile din prezentele Reguli.

6.2. Un Participant la Fixing îşi poate retrage acordul de participare, prin notificarea scrisă a Administratorului în acest sens.

6.3. Retragerea acordului de participare şi de renunţare la statutul de Participant la Fixing, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data notificării Administratorului, conform secţiunii 6.2 de mai sus, cu excepţia situaţiilor prevăzute la secţiunea 6.5 din prezentele Reguli.

6.4. Administratorul va notifica direct alţi Participanţi la Fixing şi pe Agentul de calcul cu privire la retragerea de către Participant a acordului de participare, specificând data de la care va fi anulat statutul Participantului la Fixing în cauză.

6.5. În cazul în care numărul de Participanţi la Fixing scade sub numărul prevăzut la secţiunea 2.1 de mai sus, în urma retragerii acordului de participare de către un Participant la Fixing, retragerea intră în vigoare la data la care Administratorul acordă statutul de Participant unei alte instituţii de credit, astfel încât să se obţină numărul minim necesar de Participanţi.

7. Încălcarea Regulilor

7.1. În cazul în care Administratorul constată că un Participant la Fixing încalcă prevederile prezentelor Reguli, Administratorul îl va avertiza în scris pe Participant, respectiv va preciza care prevederi ale prezentelor Reguli au fost încălcate şi motivele pentru care consideră că acestea au fost încălcate.

7.2 Dacă Participantul continuă să încalce prevederile prezentelor Reguli sau dacă, în opinia Administratorului, continuarea implicării Participantului în Fixing reprezintă o ameninţare pentru Fixing din cauza naturii şi importanţei încălcării comise, Administratorul poate anula Participantului statutul la Fixing, conform prevederilor secţiunii 8 din prezentele Reguli.

7.3. În cazul în care Administratorul constată că Agentul de calcul încalcă prevederile prezentelor Reguli, Administratorul, după consultarea prealabilă a Participanţilor la Fixing, poate decide retragerea mandatului acordat Agentului de calcul şi după caz, cu privire la împuternicirea unei alte entităţi care să îndeplinească calitatea de Agent de calcul, în conformitate cu prevederile secţiunii 9 din prezentele Reguli.

8. Anularea statutului de Participant

8.1. Administratorul are dreptul de a anula statutul de Participant la Fixing, dacă:
a) constată că Participantul nu ia parte la Fixing de mai mult de două ori într-o lună calendaristică, sau
b) primeşte notificări din partea cel puţin a o treime dintre Participanţi cu privire la reducerea limitelor disponibile pentru depozite în RON acordate Participantului vizat, sau
c) Participantul raportează Administratorului reducerea limitei disponibile pentru depozitele în RON acordate cel puţin unei treimi dintre Participanţi, sau
d) Participantul încalcă prevederile prezentelor Reguli de cel mult douǎ ori în termen de 90 de zile, sau
e) Dealerii care îl reprezintă pe Participant încalcă în mod semnificativ prevederile Codului de conduită al ACI Romania – Asociaţia Pieţelor Financiare, sau

f) Participantul încalcă prevederile prezentelor Reguli, iar respectiva abatere, în opinia Administratorului, se încadrează în situaţia prevăzută la secţiunea 7.2 din prezentele Reguli.

8.2. Dacă Administratorul decide să anuleze statutul unui anumit Participant, Administratorul notifică direct Participantul respectiv, justificând decizia de anulare adoptată.

8.3 Decizia Administratorului de a anula statutul de Participant la Fixing poate fi revizuită ulterior de către acesta, sub rezerva respectării condițiilor prevăzute la art. 8.1 și a transmiterii de către instituția de credit a unei solicitări Administratorului cu privire la intenția redobândirii calității de Participant.

8.4. Anularea statutului de Participant la Fixing devine efectivă la data precizată în notificarea scrisă transmisă de Administrator Participantului respectiv. Dacă notificarea în cauză nu specifică o anumitǎ dată pentru anularea statutului Participantului, anularea devine efectivă în termen de 14 zile de la data notificării.

8.5. Administratorul va notifica direct Agentul de calcul şi ceilalţi Participanţi la Fixing, în scris, cu privire la anularea statutului Participantului în cauză, specificând data de anulare a statutului respectivului Participant.

9. Obligaţii ale Agentului de calcul

9.1. Administratorul poate să împuternicească un Agent de calcul responsabil cu desfăşurarea Fixingului, conform prevederilor din prezentele Reguli.

9.2. Administratorul va informa în timp util toţi Participanţii la Fixing cu privire la decizia de a împuternici sau, după caz, de a înlocui Agentul de calcul.

9.3. Agentul de calcul îndeplineşte următoarele obligaţii:
a) organizează procedura de depunere de cǎtre Participanți a cotaţiilor la Fixing;
b) calculează ratele de referinţă ROBID şi ROBOR, în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli;
c) anunţă direct (în termen de 5 minute de la Fixing, cel mai târziu) toate ratele de referinţă calculate pe durata Fixing-ului şi cotaţiile prezentate la Fixing de cǎtre Participanţi.

10. Schimbarea circumstanţelor, evenimente extraordinare

10.1. Stabilirea ratelor ROBID şi ROBOR pentru depozitele la un anumit termen nu va avea loc dacă Participanţii au cotat mai puţin de 3 rate pentru o anumită scadenţă (exceptând extremele eliminate anterior).

10.2. Dacă ratele de dobândǎ fac obiectul unei creşteri semnificative pe piaţa monetarǎ interbancarǎ, diferenţele permise dintre ratele de cerere şi de ofertǎ, prevǎzute la secţiunea 3.4 din prezentele Reguli, vor fi urmǎtoarele:

• dublul valorii, dacă rata dobânzii cotate pentru depozitele plasate depăşeşte cu mai mult de 30% rata dobânzii de politicǎ monetarǎ a Băncii Naţionale a României;

• triplul valorii, dacă rata dobânzii cotate pentru depozitele plasate depăşeşte rata dobânzii pentru facilitatea de creditare;

• nelimitat, dacǎ rata dobânzii cotate pentru depozitele plasate depǎşeşte de 1,5 ori rata dobânzii pentru facilitatea de creditare.

10.3. Dacă ratele de referinţă ROBID şi ROBOR nu pot fi calculate sau anunţate în intervalul precizat, ora de Fixing poate fi decalată, dar nu mai târziu de ora 3:00 PM. În acest caz, Agentul de calcul va notifica direct Administratorul şi Participanţii, cel târziu la ora 11:05 AM, cu privire la decalare şi va face un anunţ public pentru a explica motivele decalării.

11. Dispoziţii finale

11.1. Administratorul are obligaţia de a respecta confidenţialitatea cu privire la informaţiile prezentate de Participanţi şi Candidaţi referitoare la limitele tranzacţiilor lor reciproce.

11.2. Orice modificări ale prezentelor Reguli vor fi efectuate de către Administrator şi comunicate, în scris, tuturor Participanţilor şi Agentului de calcul.

11.3. Modificările prezentelor Reguli vor intra în vigoare la data indicată în notificarea adresată Participanţilor, dar nu mai devreme de 60 de zile de la data transmiterii Regulilor modificate.

11.4. În cazul în care un Participant consideră Regulile modificate drept inacceptabile, Participantul respectiv va notifica în acest sens Administratorul, în scris, în termen de 30 de zile de la transmiterea Regulilor modificate. Dacă nu se transmit notificări de respingere, modificările sunt considerate acceptate în forma comunicată de Administrator.

11.5. Notificarea adresată Administratorului de cǎtre Participant, potrivit secţiunii 11.4 de mai sus, implică retragerea de către Participant a acordului de participare la Fixing, precum şi pierderea statutului de Participant, odată cu intrarea în vigoare a Regulilor modificate. Administratorul va notifica faptul de mai sus, în scris, direct celorlalţi Participanţi şi Agentului de calcul.

11.6. În cazul în care numărul Participanţilor scade sub numărul minim necesar, ca urmare a notificării de respingere de către un Participant, conform secţiunii 11.5 de mai sus, versiunea modificată a Regulilor în acest sens, va intra în vigoare la data precizată de Administrator în notificare sau după caz, începând cu data la care Administratorul acordă statutul de Participant unui nou Candidat pentru a creşte numărul de Participanţi la Fixing la numărul minim prevăzut de prezentele Reguli astfel cum vor fi modificate.

Anexa nr. 1 – Acord de participare la Regulile privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

(ANTETUL BĂNCII) (locul, data)
ACORD DE PARTICIPARE
(denumirea instituţiei de credit) se angajează prin prezenta să participe la stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR şi să respecte Regulile privind stabilirea ratelor de referinţǎ ROBID şi ROBOR.
(semnături şi ştampila)
Semnǎtura 1 Semnǎtura 2

Sursa: BNR.ro

Taguri: Banca Nationala a Romaniei (BNR)  ROBOR  dobanzi credite  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii