LEGI | Legislatie

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-11-19 06:40

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu respectarea condițiilor prezentei legi și a legilor speciale de constituire și funcționare a acestora.
(la 06-03-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 2
În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) cesiune de creanțe ipotecare - operațiunea de investiții financiare care poate avea ca obiect transferul de creanțe ipotecare individuale sau de portofolii de creanțe ipotecare;
b) creanțe ipotecare - drepturile de creanță rezultând din contracte de credit ipotecar pentru investiții imobiliare;
c) credit ipotecar pentru investiții imobiliare - creditul acordat cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
1. este acordat în scopul efectuării de investiții imobiliare cu destinație locativă sau cu altă destinație decât cea locativă ori în scopul rambursării unui credit ipotecar pentru investiții imobiliare contractat anterior;
2. acordarea creditului este garantată cel puțin cu ipoteca asupra imobilului care face obiectul investiției imobiliare pentru finanțarea căreia se acordă creditul, respectiv cu ipoteca asupra imobilului obiect al investiției imobiliare pentru finanțarea căreia a fost anterior acordat un credit ipotecar pentru investiții imobiliare, a cărui rambursare urmează a fi astfel finanțată;
d) creditor ipotecar - titularul creanțelor ipotecare;
e) imobil - construcția și/sau terenul pe care se află sau urmează să se ridice o construcție, care fac obiectul unei investiții imobiliare;
f) instituții autorizate - băncile universale și băncile de credit ipotecar, Agenția Națională pentru Locuințe, societățile de credit ipotecar și orice alte entități reglementate prin legi speciale să acorde credite ipotecare pentru investiții imobiliare;
g) investiții imobiliare - investițiile având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin acte juridice cu titlu oneros, amenajarea unui imobil, viabilizarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea acestuia, dar fără a se limita la acestea.
h) costul total al creditului pentru împrumutat - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte împrumutatul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de către creditor, cu excepția taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obținerea creditului sau obținerea acestuia potrivit clauzelor și condițiilor prezentate este condiționată de încheierea unui contract de servicii;
(la 21-06-2010, Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 92, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
i) valoarea totală plătibilă de împrumutat - suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului pentru împrumutat;
(la 21-06-2010, Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 92, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
j) valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziție în baza unui contract de credit.
(la 27-12-2008, Litera j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. )
(la 06-03-2006, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Capitolul I^1
Garantarea creditului ipotecar pentru investiții imobiliare
(la 06-03-2006, Cap. I^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 3
(1) Ipoteca imobiliară constituită pentru garantarea creditului ipotecar pentru investiții imobiliare durează până la rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în temeiul respectivului contract de credit ipotecar.
(la 13-06-2011, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )
(2) În cazul în care părțile convin astfel, prin act în formă autentică ipoteca va putea fi transferată asupra unui alt imobil. Ipoteca asupra imobilului inițial încetează de drept la data înscrierii noii ipoteci.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), rangul ipotecii transferate asupra noului imobil va fi determinat de data înscrierii noii ipoteci în cartea funciară.
(4) Dispozițiile prezentei legi rămân aplicabile ipotecii transferate în condițiile alin. (2), precum și creditului garantat cu această ipotecă.
(la 06-03-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 3^1
(1) Prevederile art. 2.380 din Codul civil nu se aplică ipotecilor imobiliare constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investiții imobiliare acordate în condițiile prezentei legi.
(la 13-06-2011, Alin. (1) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 2 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )
(2) Ipoteca constituită în condițiile prezentei legi asupra unui bun viitor se intabulează în cartea funciară dacă, în prealabil, a fost notată autorizația de construcție.
(3) Rangul unei ipoteci asupra unei construcții viitoare va fi determinat de momentul înscrierii sale în cartea funciară.
(4) Dacă ipoteca se constituie doar asupra construcției, iar nu și asupra terenului aferent acesteia, în condițiile existenței unui drept de superficie legal constituit, obiectul ipotecii îl constituie respectivul drept de superficie, respectiv dreptul de proprietate asupra construcției, precum și dreptul de folosință asupra terenului pe care se află construcția.
(5) Obiectul ipotecii cuprinde și servituțile existente asupra imobilului ipotecat.
(la 06-03-2006, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 4
Abrogat.
(la 13-06-2011, Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )
Articolul 5
(1) Până la rambursarea integrală a creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, imobilul ipotecat va putea fi înstrăinat numai cu acordul prealabil, în scris, al creditorului ipotecar. Acest acord va fi necesar în legătură cu fiecare înstrăinare determinată.
(2) Actele încheiate cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
(3) La înscrierea ipotecii aferente unui credit ipotecar pentru investiții imobiliare, Biroul de carte funciară are obligația de a nota din oficiu interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (1).
(la 06-03-2006, Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Capitolul II
Abrogat.
(la 06-03-2006, Cap. II a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 6
Abrogat.
(la 06-03-2006, Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 7
Abrogat.
(la 06-03-2006, Art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Capitolul III
Contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare și contractul de asigurare
(la 06-03-2006, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Secţiunea 1 Contractul de credit ipotecar - clauze obligatorii pentru protecția imprumutatilor
Contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare - clauze obligatorii pentru protecția împrumutaților
(la 06-03-2006, Titlul Secțiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 8
La solicitarea unei oferte de credit, instituția autorizată are obligația de a oferi gratuit împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare și un exemplar al proiectului contractului de credit.
(la 21-06-2010, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 92, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
Articolul 9
(1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu și următoarele informații referitoare la costurile suportate de împrumutat:
(la 21-06-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 9, Cap. XI a fost modificată de pct. 3 al art. 92 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
a) valoarea totală a creditului;
b) rata dobânzii aferente creditului, fixă și/sau variabilă, împreună cu informații privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru împrumutat;
(la 21-06-2010, Litera b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
c) costul total al creditului;
d) durata contractului de credit;
e) valoarea totală plătibilă de împrumutat;
(la 21-06-2010, Litera e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, împrumutatul este obligat să încheie un contract de asigurare.
(la 21-06-2010, Litera f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
(2) Contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare nu va putea fi modificat decât în scris de către părți, prin încheierea de acte adiționale.
(la 27-12-2008, Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. )
Articolul 10
(1) Suma creditului acordat poate fi exprimată în contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare în lei sau în valută convertibilă și va fi pusă la dispoziție împrumutatului eșalonat ori integral.
(2) În cazul în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar pentru investiții imobiliare vor fi efectuate în regie proprie de către împrumutați, sumele de bani se vor disponibiliza acestora conform unui plan de finanțare stabilit prin contract.
(la 06-03-2006, Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 11*)
Este interzisă acordarea de credite ipotecare pentru investiții imobiliare condiționată de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operațiunea de creditare respectivă sau de vânzarea ori cumpărarea de valori mobiliare emise de instituția autorizată care acordă creditul.
(la 06-03-2006, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 12*)
Clauzele de exigibilitate înainte de termen, precum și cazurile în care urmează să fie aplicabile aceste clauze trebuie prevăzute în contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare într-un articol distinct.
(la 06-03-2006, Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 13
(1) Împrumutații au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condițiile stabilite de părți prin contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) În caz de faliment, lichidare voluntară a creditorului ipotecar sau în alte cazuri de lichidare prevăzute de lege, împrumutații au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit pentru investiții imobiliare*).
(la 06-03-2006, Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 14
În cazul în care prin contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare s-a stabilit ca rata dobânzii să fie variabilă se vor aplica următoarele reguli:
a) variația ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voința creditorului ipotecar, raportată la fluctuațiile unor indici de referință verificabili, menționați în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;
(la 27-12-2008, Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 4 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. )
b) contractul poate să prevadă că rata dobânzii nu variază decât atunci când modificarea în sens crescător sau descrescător înregistrează, față de rata inițială a dobânzii, o diferență minimală determinată;
c) abrogată;
(la 27-12-2008, Lit. c) a art. 14 a fost abrogată de pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. )
(la 06-03-2006, Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 15
În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii documentației de credit și constituirii ipotecii și garanțiilor aferente. Creditorul ipotecar are obligația de a insera în conținutul contractului de credit clauze prin care să aducă la cunoștința împrumutatului toate garanțiile pe care înțelege să le încheie în numele și pe seama împrumutatului, precum și condițiile de angajare a acestora.
(la 27-12-2008, Art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. )
Secţiunea a 2-a Contractele de asigurare obligatorie
Contractele de asigurare obligatorii
(la 06-03-2006, Titlul Secțiunii 2 din Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 16
(1) În cazul ipotecării unei construcții, împrumutatul va încheia un contract de asigurare acoperind toate riscurile aferente acesteia. Contractul de asigurare va fi încheiat și reînnoit astfel încât să acopere întreaga durată de valabilitate a creditului.
(2) Drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar pe toată perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investiții imobiliare.
(3) Opozabilitatea cesiunii față de terți, cu excepția asigurătorului, se face prin înscrierea acesteia la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, pe cheltuiala asiguratului.
(4) Opozabilitatea cesiunii față de asigurător se realizează prin notificarea acestuia prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin intermediul executorilor bancari ori judecătorești.
(5) Despăgubirile încasate de creditorul ipotecar vor duce la stingerea creanței în următoarea ordine: dobânzile scadente și neachitate aferente capitalului împrumutat, suma ratelor de credit rămase de achitat, alte sume datorate de împrumutat creditorului ipotecar la data primirii despăgubirii, în baza contractului de credit.
(6) Primele de asigurare vor fi achitate de împrumutat, urmând ca acesta să prezinte creditorului ipotecar dovada plății acestora, la datele convenite în contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare.
(la 06-03-2006, Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 17
În cazul în care prin creditul ipotecar pentru investiții imobiliare se finanțează construcția, reabilitarea, consolidarea, extinderea unor imobile, creditorul ipotecar poate solicita împrumutatului să încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizării investițiilor imobiliare pentru care s-a acordat creditul. Drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare prevăzut mai sus vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar.
(la 06-03-2006, Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 18*)
Contractele de asigurare prevăzute la art. 16 și 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurător.
(la 06-03-2006, Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Capitolul IV
Executarea creanțelor instituțiilor care acordă credite ipotecare pentru investiții imobiliare
(la 06-03-2006, Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 19*)
(1) În cazul întârzierii la plată, creditorul ipotecar va trimite împrumutatului, la ultima adresă comunicată de acesta, o notificare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin executor judecătoresc ori bancar, prevenindu-l asupra consecințelor încălcării contractului de credit ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) În cazul notificării prin scrisoare recomandată, aceasta se consideră primită la data poștei menționată pe confirmarea de primire.
(la 06-03-2006, Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 20
În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prevăzute la art. 19, împrumutatul nu execută obligațiile asupra cărora a fost notificat, contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare se consideră reziliat de plin drept și întreaga sumă a creditului, cu dobânzile aferente la data operării rezilierii, devine exigibilă.
(la 06-03-2006, Art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 21
Contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare, precum și garanțiile reale și personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând să fie învestite cu formulă executorie de către instanța locului unde este situat imobilul.
(la 06-03-2006, Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 22
(1) Executarea silită a obligațiilor de plată ale împrumutaților se va face fără condiționarea de atribuire a unui alt spațiu de locuit.
(2) În situații excepționale motivate ca atare, instanța de la locul executării va putea acorda un termen de maximum 90 de zile în care debitorul își va putea căuta o altă locuință. Această prevedere se aplică numai împrumutaților persoane fizice.
(la 06-03-2006, Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 23
Executarea creanțelor ipotecare se va face de către executorii proprii ai instituțiilor autorizate sau de către executorii judecătorești, după caz, în condițiile legii.
(la 06-03-2006, Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 23^1
Art. 19 și 20 nu se aplică în cazul în care creanța ipotecară devine exigibilă potrivit art. 12 în cazuri de exigibilitate înainte de termen, provocate de alte cauze decât întârzierea la plată.
(la 06-03-2006, Art. 23^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Capitolul V
Abrogat
Capitolul V
Abrogat.
(la 03-03-2016, Capitolul V a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 60 din LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015. )
Articolul 24
Abrogat.
(la 03-03-2016, Art. 24 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 60 din LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015. )
Articolul 25
Abrogat.
(la 03-03-2016, Art. 25 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 60 din LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015. )
Articolul 26
Abrogat.
(la 03-03-2016, Art. 26 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 60 din LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015. )
Articolul 27
Abrogat.
(la 03-03-2016, Art. 27 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 60 din LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015. )
Articolul 28
Abrogat.
(la 03-03-2016, Art. 28 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 60 din LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015. )
Articolul 28^1
Abrogat.
(la 03-03-2016, Art. 28^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 60 din LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015. )
Capitolul VI
Abrogat.
(la 06-03-2006, Cap. VI a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 29
Abrogat.
(la 06-03-2006, Art. 29 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 30
Abrogat.
(la 06-03-2006, Art. 30 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 31
Abrogat.
(la 06-03-2006, Art. 31 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 32
Abrogat.
(la 06-03-2006, Art. 32 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Capitolul VII
Dispoziții finale
(la 06-03-2006, Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 33
Instituțiile autorizate sunt supuse supravegherii prudențiale și controlului instituțiilor abilitate prin lege.
(la 06-03-2006, Art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 33^1
(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 11, 12, art. 13 alin. (2), art. 18 și 19 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator, așa cum este acesta definit în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoană juridică, persoanele interesate se pot adresa instanței de judecată.
(la 21-06-2010, Art. 33^1 a fost modificat de pct. 4 al art. 92, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. )
Articolul 34
Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare, ale Codului penal, precum și ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu conține dispoziții contrare.
(la 13-06-2011, Art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ACSINTE GASPAR

Sursa: Portal Legislativ

Taguri: credite ipotecare  credite pentru locuinte  credite imobiliare  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii